Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Deepinsight AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

We are a young data science company specializing in machine learning, statistics, and artificial intelligence. We believe in meaningful, impactful, and interesting work and our mission is to create a happy place for nerds. Our culture is warm, caring, and with a lot of focus on learning. We are all responsible for ensuring each others' growth and well being. As we primarily specialize in data science and software engineering, we enjoy working cross-functionally and can set ourselves up as a full-fledged product team. Many of us have extensive experience with companies starting or in ongoing digitization processes with our product, technical, organizational, and change management expertise.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 20 mai, 2021
Utløper: 20 mai, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Omsetningstall er tatt fra regnskapsrapport per 31.12.2020 ettersom årsregnskap for 2020 ikke er ferdigstilt per tid.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

I 2020 brukte vi mindre enn en A4-pakning printerpapir som veier 2.45 kg.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Vi har tatt utgangspunkt i energiattesten for hele bygget (2286 kvm), hvorav våre 202 kvm utgjør ca. 9% av bygget. Vi har ikke tilgang til egne tall for vårt areal, og har dermed brukt gjennomsnittstall for bygget, altså beregnet at vårt energibruk er lik 9% av totalt energibruk for bygget.

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Ettersom 2020 var et ekstraordinært år, vil rapporterte tall gjenspeile dette til en viss grad.
I tillegg vil økt fokus, både med tanke på målinger og rutiner, være med på å forbedre datagrunnlaget fremover.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Fem personer reiste tur/retur Oslo-Trondheim med fly fra Norwegian. Ifølge Norwegian, har deres flyvning på denne ruten 33% mindre utslipp enn bransjegjennomsnittet.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Vi er leietakere og får ikke avfallsstatistikk fra renovatør. I 2020 benyttet vi oss i stor grad av hjemmekontor, og det har dermed vært vanskelig å foreta representative avfallsmålinger/stikkprøver.
Tallene oppgitt er derfor basert på grove estimater.

Vi har tatt utgangspunkt i eksempeltall vi har fått fra vår Miljøfyrtårn-konsulent.
For glass og metall, og for papp og papir har vi korrigert eksempeltallene for antall ansatte i vår bedrift, og så halvert tallene på bakgrunn av utstrakt bruk av hjemmekontor. For farlig avfall er vi ganske sikre på at summen er innenfor 1 kg. For restavfall har vi brukt eksempeltall, korrigert dem for antall ansatte, og så trukket fra 1/3 på bakgrunn av hjemmekontor. Ettersom vi ikke sorterer plast, tror vi dette blir mer korrekt enn dersom vi hadde halvert tallet.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår bedrift ønsker å skape et trygt og godt arbeidsmiljø, der alle blir sett og tatt godt vare på, og hvor utvikling og læring står i fokus. Vi anerkjenner vår rolle i samfunnet og vår påvirkning på ytre miljø, og ønsker å bidra i positiv retning ved å ha fokus på ytre miljø i alle aspekter ved vår drift. Vi ønsker å bruke vår tekniske kompetanse for å gjøre verden bedre.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
18 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøpsansvarlig vil velge miljømerkede produkter der det finnes, når krav til kvalitet, leveringstider og kostnader
også kan tilfredsstilles. Regnskogfondets guide for å unngå tropisk tømmer vil brukes som veileder dersom trematerialer skal kjøpes inn. Som hovedregel vil vi undersøke om et produkt kan repareres, og dersom dette ikke er mulig, vil vi undersøke om vi kan erstatte produktet ved å kjøpe tilsvarende produkt på bruktmarkedet. Dersom vi ser oss nødt til å kjøpe nye produkter, vil vi forsøke å velge etiske forhandlere (gjerne miljøsertifiserte) og vi vil ha fokus på kvalitetsprodukter som varer.
Tiltakene går inn som rutine, og følges ved innkjøp.
Energi: Tiltak
Som leietakere i et større bygg, er det vanskelig for oss å sette spesifikke mål for energibruk.
Derimot skal vi kjøpe inn plugger som kan måle energibruk på de stedene vi bruker mye energi, for å bedre kunne evaluere egen energibruk og for å kunne sette mål for energibruk. Plugger vil anskaffes når påbud om hjemmekontor opphører, og tiltaket følges opp av Miljøfyrtårnansvarlig.

Vi skal også implementere et tiltak vi kaller Clean out your computer-day, som handler om å gjennomgå og slette unødige filer, bilder, apper, eposter m.m. fra laptops med videre, for å spare energi til lagring. Full redegjøring for tiltaket finnes i eget dokument som er sendt inn til Miljøfyrtårns idébank.
Transport: Tiltak
Vi legger tilrette for hjemmekontor.
Vi oppfordrer alle i selskapet til å benytte seg av kollektivtransport, gå eller sykle til jobb, fremfor å
bruke personbil. Der personbil er det beste alternativet, oppfordrer vi til samkjøring der det er mulig.
Vi ønsker å redusere reiseaktiviteten til et hensiktsmessig minimum. Vi vil aktivt søke å redusere vår miljøbelastning i forbindelse med jobbreiser. Før vi reiser vurderer vi om reisen er nødvendig, og om videokonferanse kan være et godt alternativ.
Når vi reiser planlegger vi for bruk av kollektivtransport, forsøker å gjennomføre flere oppdrag på samme tur, og for at reisen skal være effektiv arbeidstid. Etter reise vurderer vi om reisen kunne vært lagt opp mer effektivt.
Avfall: Mål, Restavfall
70 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
I 2020 hadde vi en kildesorteringsgrad på ca. 78%. I 2021 skal vi ha en grundig opplæring i kildesortering, i hvordan man kan redusere matsvinn og vi skal ha fokus på å unngå engangsartikler. Vi har også startet sortering av myk, gjennomsiktig plast i 2021, e-signering er blitt prosedyre, og innkjøpsansvarlig vil undersøke om vi kan utvide bruken av refillprodukter. Vi vil i 2021 fortsette å oppfordre huseier til å muliggjøre kildesortering av flere typer plast, i tillegg til organisk avfall. Vi planlegger en plastryddedag med bedriften i Q2/Q3 2021.
Tiltakene følges i hovedsak opp av Miljøfyrtårnansvarlig.
Utslipp til luft og vann: Mål
Våre utslipp knytter seg i hovedsak til energibruk, innkjøp og avfall. Vi vil implementere tiltakene som er beskrevet ovenfor under disse kategoriene.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Våre utslipp knytter seg i hovedsak til energibruk, innkjøp og avfall. Vi vil implementere tiltakene som er beskrevet ovenfor under disse kategoriene.
Annet
Vi skal etter at påbud om hjemmekontor opphører starte opp med Flaskefond, slik at de kan samle inn vår pant og at gevinsten kan brukes til prosjekter innenfor bærekraftig innovasjon.