Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Fosenhus AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Alt innen bygg- og anleggsarbeider for privat og offentlig sektor

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Byggentreprenør, Felles kriterier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 26 mar., 2021
Utløper: 26 mar., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra miljøsertifiserte leverandører

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

Antall kjørte kilometer

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Dette er anslag, da vi hadde felles vannmåler med annen eier i annen seksjon av bygget i deler av 2020.
Vi har nå fått lagt om rørsystemet og har egen vannmåler slik at vi får målt nøyaktig forbruk fom 2021.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Økt fokus på levering av materialer direkte til byggeplass.
Avfall
Vi har hatt fokus på økt sorteringsgrad, spesielt på prosjektene med støytiltak.
Energi
Vi har gått over til større andel led-belysning på byggeplasser.
Transport
Økt fokus på levering av materialer direkte til byggeplass, som medfører mindre mellomlagring og færre turer med lastebil.
Utslipp til luft og vann
Bedriften har minimale utslipp til luft og vann utover transport av varer til/fra byggeplass, jfr. avsnitt over.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
HMS-Mål
Hovedmål 1:
Det daglige arbeidet skal gjennomføres uten personskader.
I Fosenhus AS er HMS-arbeidet alltid i fokus. Alle ansatte skal følge bedriftens tilrettelagte rutiner og
prosedyrer. Disse er tilgjengelig i hver enkelt sin personalhåndbok/bedriftens HMS-plan. Arbeid skal
alltid foregå på en slik måte at skader ikke oppstår.
Delmål 1:
Medvirkning i Arbeidet.
Alle ansatte i Fosenhus AS oppfordres til å delta aktivt i HMS-arbeidet. De ansatte plikter å melde fra
om de kjenner til eller oppdager forhold på arbeidsplassen som ikke er i henhold til aksepterte krav.
Ledelsen gjennomfører i tillegg jevnlig personalmøter og samtaler for å sørge for god medvirkning fra
alle ansatte.
Delmål 2:
Lavt sykefravær.
Sørge for at alle i Fosenhus AS trives på jobb og at alle får tilpassede arbeidsoppgaver. Dette er viktig
for den mentale helse og for å opprettholde et lavt sykefravær.
Delmål 3:
Miljømål
Redusere vårt klimautslipp, og i minst mulig grad påvirke det ytre miljøet ved det arbeidet vi utfører.
Kildesortere og sortere alt av avfall. Sorteringsgraden skal være så høy som mulig.
Ved innkjøp av nye kjøretøy skal miljøaspektet vurderes.
Redusere kapp, svinn og benytte produkter som trenger minst mulig frakt og omlastinger.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
For å øke andelen miljøsertifiserte leverandører, vil vi prøve å oppfordre alle våre største leverandører til å arbeide med å bli sertifisert.
Energi: Mål
110 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Skifte vinduer og dører samt tilleggsisolere adm.bygg.
Være bevisst på å slå av alle lys og andre app. som bruker strøm når de ikke er i bruk.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
20000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
2,3 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ingen spesielle tiltak. Forbruk totalt og pr. mil varierer mye etter typen oppdrag/prosjekt vi har.
Avfall: Mål, Restavfall
80000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Tilrettelegge videre for økt kildesortering.
Utslipp til luft og vann: Mål
Utslipp til luft og vann er fra før minimalt utover det som bruk av kjøretøyer og arbeidsmaskiner medfører, jfr avsnitt om transport.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi har bygd ny verkstedhall, som gir oss muligheten til å oppbevare kjøretøyer innendørs.
Dette vil medføre mindre kaldstart ved vinterbruk, og derav noe redusert utslipp.
Annet
Total avfallsbelastning er prosjektavhengig.