Negotia

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Fagforening for ansatte i privat sektor

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 feb., 2021
Utløper: 01 feb., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

4% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-3% fra 2019

Kommentarer

Magasinet + andre publikasjoner : 10 600
Øvrig: Kopipapir m.m.: 652

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-62% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

-14% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-67% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Dette er tall som kommer fra hovedkontoret i vårt medlemskap

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-67% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
En ansatt har hovedansvaret for innkjøp og vedkommende har stort fokus på miljømerking m.m.
Avfall og ombruk
Veldig påpasselige med kildesortering
Energi
Stenger lys
Transport
Stor økning i bruk av videokonferanser/kurs møter m.m. pga SARS-COV-2
Utslipp til luft og vann
Oppfordrer til minst mulig bruk av egen bil og fly, men reiser må i en viss grad gjennomføres, da møter med medlemmer er en del av vår kjernevirksomhet.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
"Negotias miljømålsetting er å jobbe for å redusere sykefraværet, øke kildesorteringen, reduserepapirforbruket og oppfordre ansatte til miljøvennlig transport."
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsette med tiltak. Sjekke miljøsertifisering hos nye leverandører. Redusere papirbruk gjennom mindre utsendelser til medlemmene i papirform, herunder fakturaer, opptrykk av avtaleverk, medlemsblad m.m.
Energi: Tiltak
Hovedkontor
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
6,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Oppfordre til minst mulig bruk av bil/fly, mer kollektiv reising og el.bilbruk
Avfall: Mål og restavfall
0 kg
Avfall: Tiltak
Dette er tall fra hovedkontor. Passe på at egne ansatte sorterer avfall riktig
Utslipp til luft og vann: Mål
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen