Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Negotia

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Fagforening for ansatte i privat sektor

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 feb, 2021
Utløper: 01 feb, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

4% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Magasinet + andre publikasjoner : 10 600
Øvrig: Kopipapir m.m.: 652

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Klimaregnskap

CO2 totalt

-70% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-71% fra 2019

Drivstofforbruk, totalt

-62% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-14% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Dette er tall som kommer fra hovedkontoret i vårt medlemskap

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
En ansatt har hovedansvaret for innkjøp og vedkommende har stort fokus på miljømerking m.m.
Avfall
Veldig påpasselige med kildesortering
Energi
Stenger lys
Transport
Stor økning i bruk av videokonferanser/kurs møter m.m. pga SARS-COV-2
Utslipp til luft og vann
Oppfordrer til minst mulig bruk av egen bil og fly, men reiser må i en viss grad gjennomføres, da møter med medlemmer er en del av vår kjernevirksomhet.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
"Negotias miljømålsetting er å jobbe for å redusere sykefraværet, øke kildesorteringen, reduserepapirforbruket og oppfordre ansatte til miljøvennlig transport."
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsette med tiltak. Sjekke miljøsertifisering hos nye leverandører. Redusere papirbruk gjennom mindre utsendelser til medlemmene i papirform, herunder fakturaer, opptrykk av avtaleverk, medlemsblad m.m.
Energi: Tiltak
Hovedkontor
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
6,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Oppfordre til minst mulig bruk av bil/fly, mer kollektiv reising og el.bilbruk
Avfall: Mål, Restavfall
0 kg
Avfall: Tiltak
Dette er tall fra hovedkontor. Passe på at egne ansatte sorterer avfall riktig
Utslipp til luft og vann: Mål
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen