Hylland AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Hylland AS har siden oppstarten i 1988 vært en pålitelig og profesjonell tjenesteleverandør. Vi har lang og konkret erfaring fra kjernevirksomheten vår, som er femdelt: - Vei, vann og avløp - Fjellsprenging og sikring - Betongkonstruksjoner - Grunnarbeider og opparbeidelse av tomter - Utvikling- og opparbeidelse av boligfelt

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Maskinentreprenør

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 sep., 2019
Utløper: 25 sep., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

36% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

30% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

7% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

6% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

14% fra 2019

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-90% fra 2019

Kommentarer

Drivstofforbruk pr mil gjelder firmabiler. På grunn av koronapandemi har ansatte ikke samkjørt eller tatt kollektivtransport.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Forurensede masser tilst. kl. 1-5 levert til godkjent mottak: 434 980kg.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

4% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Tiltak 1: Kjøpt inn nye gravemaskiner med Steg V/Tier 4 Finale dieselmotorer.
Tiltak 2: Solgt biler vi ikke har bruk for.

Tiltak 3: Følge rutiner
010401-001 R Innkjøpsrutine
010401-007 R Godkjenning av leverandører
010401-007 D Oversikt over handelsavtaler
010401-008 D Kartlegging av leverandørers miljøstatus
010401-009 D Miljøstatus forbruksartikler

Tiltak 4: Utført substitusjonsvurderinger av produkter, og byttet til mer miljøvennlig produkt der det er mulig.
Avfall og ombruk
Tiltak 1: Øke fokus på sortering.
Tiltak 2: Synliggjøre avfallssorteringsrutiner ved å ha godt synlige containere/avfallsbeholdere med informativ markering.
Tiltak 3: Sorterer all plast som hardplast i container ved Leirvikflaten 31.
Tiltak 4: Sortering av utslitte arbeidsklær (uten oljeflekker) for materialgjenvinning. Lever klær i beholder utenfor garderobe i Godvik.
Energi
Tiltak 1: Tids-/årsinnstilling på varmeelementer på kontor.
Tiltak 2: Ved innkjøp prioriteres kvalitet, levetid og energieffektivitet.
Tiltak 3: Bytte til LED belysning ved utskifting av lyskilder.
Transport
På grunn av koronapandemi har ansatte ikke samkjørt eller tatt kollektivtransport, men retningslinjer for økokjøring gjelder fremdeles.
Utslipp til luft og vann
0202-003.1 D Beredskapsplan for forurensning

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Miljøpolitikk: Vi skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen.
Dette oppnår vi gjennom:
• å arbeide for å øke kompetansen i hele organisasjonen om vår påvirkning på miljøet.
• å innarbeide miljøpolitikken i våre systemer og arbeidsoppgaver for å drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen.
• involvering og ansvarliggjøring av våre medarbeidere
• være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger.

HMS-politikk: Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Vi skal legge til rette for at alle kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet. Det er vår visjon å ha null personskader.
Dette oppnår vi gjennom:
• å ha fokus på sikkerhet og ryddighet.
• å ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig.
• godt vedlikeholdt utstyr og maskiner.
• å bry oss om hverandre og oppnå god trivsel blant de ansatte.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Tiltak 1: Fortsette kartlegging av leverandører og produkter iht. miljøsertifisering/miljømerking.
Tiltak 2: Bytte til miljøsertifiserte leverandører der det er mulig. Om det ikke er mulig, vurdere om produktet må benyttes.
Tiltak 3: Miljøsertifisering/miljømerking skal prioriteres ved alle typer innkjøp.
Tiltak 4: Legge press på samarbeidspartene ang bruk av miljøvennlig materiell/produksjon, slik at de igjen kan legge press på sine leverandører/produsenter.
Tiltak 5: Kontinuerlig følge med hva nytt som kommer på markedet og utføre substitusjonsvurdering av produkter. Kan vi erstatte nåværende produkt med et mer miljøvennlig alternativ?
Energi: Tiltak
Tiltak 1: Følge månedlig med på energiforbruket for å identifisere ujevnheter i forbruk. E.g. at varmepumpe har slått seg av, som fører til at kontorbygg blir varmet opp på rein strømenergi.
Tiltak 2: Tids-/årsinnstilling på varmeelementer på kontor.
Tiltak 3: Fokus på å lukke container/port/dør.
Tiltak 4: Ved innkjøp prioriteres kvalitet, levetid og energieffektivitet.
Tiltak 5: Bytte til LED belysning ved utskifting av lyskilder.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Tiltak 1: Hylland AS skal ved anskaffelse av egne/leide maskiner, varebiler og personbiler gjennomføre en behovsvurdering. Basert på denne behovsvurderingen skal det velges kjøretøy som presterer blant de med lavest mulig forbruk av drivstoff - utslipp av CO2 og NOx (Fra innkjøpsrutine).
Tiltak 2: Økt fokus på økonomiske-/miljøkostnader relatert til tomgangskjøring.
Tiltak 3: Gode rutiner for å unngå tomgangskjøring
Tiltak 4: Redusere antall turer for å «hente noe» ved å planlegge godt. E.g. lage ukeplan for neste uke helst torsdag, og absolutt senest før en tar helg. Planlegge behov for transport og masser ut/inn fra anlegg senest Kl. 15.00 dagen før behov. All transport skal bestilles/avklares gjennom "transportkoordinator".
Tiltak 5: Alle gjør seg kjent med «0206-076 D Retningslinjer for økokjøring» og «0206-076 R Retningslinjer for reiser», som finnes i håndbok «KS, HMS og Ytre Miljø» i KS/MEF App.
Avfall: Mål og restavfall
4000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
97 %
Avfall: Tiltak
Tiltak 1: Øke fokus på sortering. Synliggjøre avfallssorteringsrutiner ved å ha godt synlige containere/avfallsbeholdere med informativ markering.
Tiltak 2: Sorterer all plast som hardplast i container ved Leirvikflaten 31.
Tiltak 3: Sortering av utslitte arbeidsklær (uten oljeflekker) for materialgjenvinning. Lever klær i beholder utenfor garderobe i Godvik.
Tiltak 4: Redusere bruken av engangsartikler. Brukes bare når absolutt nødvendig(brakker).

Tiltak for å nå mål om ingen avvik i avfallssortering
Tiltak 1: Alle gjør seg kjent med rutine «030604-003 R Kildesortering avfall», som er tilgjengelig for alle ansatte i KS/MEF App i håndbok "KS, HMS og Ytre Miljø"
Tiltak 2: God markering av containere/ avfallsbeholdere.
Tiltak 3: Kontakte produsenter/Norsk Gjenvinning for sorteringsinstrukser ved tvil.
Tiltak 4: Fokus på riktig sortering. Ta temaet opp ved allmannamøter/fagkvelder.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen utslipp av kjemikalier fra maskiner/utstyr i naturen.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Forhindre lekkasjer fra maskiner/utstyr
Tiltak 1: Sterkt fokus på vedlikehold av maskiner og utstyr. Dette reduserer funksjonssvikt, forlenger levetiden, forhindrer lekkasjer og overforbruk av drivstoff og oljeprodukter. Ta opp temaet på allmannamøte/ fagkvelder.

Redusere konsekvens av lekkasjer fra maskiner/utstyr
Tiltak 1: Alle anlegg skal ha absol og eventuelt annet utstyr for opprydning av lekkasjer tilgjengelig. Prosjekt-/anleggsleder sørger for dette. Lekkasjer skal raskt ryddes opp. Om absol brukes, skal det samles opp igjen, og leveres til godkjent mottak.
Tiltak 2: Ansatte gjør seg kjent med «0202-003.1 D Beredskapsplan for forurensning», som er tilgjengelig for alle ansatte vi KS/MEF App i håndbok "KS, HMS og Ytre Miljø"