Trygg Maskin AS

Innrapportering for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jul., 2020
Utløper: 01 jul., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Inkludert i leieprisen. Ikke egen måler

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Fokus på redusert papirforbruk
Avfall og ombruk
Ikke bruk av plastbeger
Energi
Delte felleslokaler/fasiliteter
Utslipp til luft og vann
Ingen industrielle utslipp

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Digital kontakt med kunder og samarbeidspartnere så langt det er mulig.
Kompetanseheving gjennom medlemskap i Eyde og Node.
Sunn lunsjordning.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Miljøtårnsertifiserte leverandører vil bli prioritert
Energi: Tiltak
Solavskjerming: Installer utvendig solavskjerming av lokalene. Sørg for automatisk styring og/eller rutiner for riktig bruk.

Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Prioritere nettmøte der det er mulighet.
Økt bruk av 360 kamera gir mulighet for oppfølging over nett uten behov for reise
Avfall: Mål og restavfall
15 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Digitale signaturer: Inngå en avtale med leverandører om at dokumenter kan signeres elektronisk.
Brukte møbler: Kjøp brukte møbler og arbeidsredskaper fremfor nye, og gi bort eller selg gammelt utstyr fremfor å kaste.
Tonerkasetter: Sørg for at retur av tonerkassetter er inkludert i avtale med leverandør.
Markedsmateriell: Reduser mengden papirbasert markedsmateriell og motta produktkataloger og tidsskriftabonnementer mest mulig elektronisk.
Utslipp til luft og vann: Mål
Fremdeles ingen intustrielle utslipp.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fremdeles ingen intustrielle utslipp.