Kjell Foss AS - KF Nord AS - KF Industri AS - Furulund Maskin AS - Holthes F. AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Kjell Foss konsernet er en av Norges største aktører innen sprengningsbransjen. Konsernet er ledende på boring og sprengning i dagen. Selskapene styres fra Kileveien 66 i Revetal, der det ble startet opp i 1966. Sertifikatet dekker konsernet med følgende selskap: Kjell Foss AS - Holthes Fjellsprengning AS - Kjell Foss Nord AS - Furulund Maskin AS - Kjell Foss Industri AS.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Maskinentreprenør

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 12 des., 2019
Utløper: 12 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-10% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-1% fra 2019

Kommentarer

2020 har vært et utfordrende år. Målsetningen og prioriteringene ble endret undervegs etter hvert som vi fikk en bedre forståelse for omfanget og varigheten av ringvirkninger knyttet til pandemien.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

200% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Effektivisering og sentralisering av innkjøp, samt større grad av felles uttakslager vil gjennopptas når det ikke er reise, avstand og nærkontaktsbegrensninger. Forbruket har hatt en klar nedgang innen enkelte områder, mens mye smittevernsutstyr og desinfisering har økt forbruket innen engangasmaterialer vesentlig.

Energi

Energiforbruk

8% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

8% fra 2019

Kommentarer

Den største økningen er omsider avdekket og skyldtes en feil på energibrønnen ved hovedkontoret. Vannbåren varme stanset opp trolig fra slutten av 2019, og ble utbedret Q1 2021.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Klimagassutslipp fra flyreiser

-55% fra 2019

Kommentarer

I 2020 ble fellesturen avlyst, og pga covid, er også den jobbrelaterte reisingen redusert. Denne vil øke dersom vi opplever full drift i 2021.
Fellestur er ca på 25 tonn innenlandstur og 40 tonn utenlands. Det er fremdeles et mål om å få til en slik samling innenlands i 2021.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

7% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Annen sortering er gummi fra resirkulerte matter. Av 18 innleverte kasserte matter, ble 13 reparert og 5 ble kassert som gummiavfall.

Vannforbruk

Vannforbruk

35% fra 2019

Kommentar

Må trolig sees i sammenheng med 2019, da overgang til ny kommune førte til avregning på annet kvartal. Manuell måling har ikke blitt fulgt opp da kontoret har vært nedstengt i flere perioder som følge av smittevernsrestriksjoner.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-7% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Vi ser stadig bedring og muligheter innen avfallshåndtering, og flere konkrete tiltak har med hell blitt gjennomført siste året for å få opp sorteringsgrad og gjenvinning.
2019 ble vårt første år med tiltak, og vi fikk gode resultater. Målene som ble satt for 2020 var ambisiøse men realistiske. Dessverre ble 2020 et unntaksår, der tiltak som samkjøring og mindre tomgangskjøring måtte vike for smittevern. Oppfølging av avfallshåndtering, vann og strømforbruk ble inkonsekvent pga periodevis nedstengning. 2021 har også startet på samme måte, og de målene vi nå så for oss at vi kunne trekke frem igjen, har nok en gang blitt utsatt og moderert på kort sikt.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
- Arbeidet med samlet lager og færre innkjøpere ble satt på vent for å unngå unødvendige samlinger, reiser og kryssing av ulike smittesoner/kommuner.

- Lavere innkjøp av nye matter etter returordning med reparasjon av gamle.
Avfall og ombruk
- Bedriften har forhandlet frem bedre avtaler om containere ved sprengstofflagerene.
- Bedriften har investert i papp-presse ved verkstedet for å unngå at papp hives med rest, eller at det blir opphoping ved lager.
- Returordning er blitt etablert for gamle skytematter. Vi leverer inn ca 20 stk matter av gangen, som gir mellom 13-17 stk nye resirkulerte matter i retur.
Energi
- Hovedtaklamper i verksted og vaskehall er byttet til led.
- Varmeanlegg i HK er undersøkt etter utfordringer med oppvarmingen. (feil i fjernvarmeanlegg er rettet i begynnelsen av 2021)
Transport
De fleste møter er gjennomført digitalt. Dette har medført en vesentlig reduksjon i reising blant ledere på alle nivå.
Det er ikke blitt gjennomført noen sosiale sammenkomster, og det har selvsagt utgjort en stor nedgang i flyreise-statistikken. Dette er allikevel noe vi vurderer som svært viktig for samhold og arbeidsmiljø, og vil være noe vi gjenopptar når det blir mulig.
Planlagte tiltak for samkjøring mm er satt på vent.
Utslipp til luft og vann
Når samkjøring og spisebrakker igjen kan benyttes, vil vi gjenoppta tiltak mot tomgangskjøring og fremme samkjøring.
Annet
Ingen andre relevante tiltak er gjennomført

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Kjell Foss konsernet skal være en ettertraktet arbeidsplass som bidrar til et trivelig og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte.
God HMS er god økonomi, og medfører økt trivsel. Gjennom utvikling, kunnskap, holdninger og handling vil vi fremstå som et miljøbevisst konsern.
Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell og forhindre belastning på det ytre miljø. Disse målene skal nås gjennom et aktivt forbedringsarbeid.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
14 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Viderefører returordning for gamle skytematter.
Vi ønsker fremover å få økt fokus på forbruk av papir, brosjyrer, konvolutter ol.
-Det er planlagt å trykke opp de nye HMS-håndbøkene i 2021, noe som vil medføre en økning i papirforbruk, men vi ser nødvendigheten av å ha det fysisk og ikke kun på fil, da det er ikke tilfredsstillende dekning ute på anlegg.
Energi: Tiltak
- Analysere forbrukstrender
- Utrede problemer med vannbåren varme for å unngå bruk av oljeovner på kontorene og mye strøm.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
3,33 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Når mulig, fremme samkjøring og få ned tomgangskjøring ved å benytte spisebrakker der det er tilgjengelig.
Avfall: Mål og restavfall
20000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Forhandle med eksterne sprengstofflager om mulighet for avfallssortering på lager.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har som målsetting å få satt i bestilling en elektrisk eller hybrid rigg i løpet av året.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Inngå intensjonsavtale med riggselskap. Søke støtte for hybrid-rigg hos Enova.
Annet
Ingen andre relevante tiltak