Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Øyane ASVO AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Øyane Asvo AS er en ASVL-bedift med varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) og plasser for arbeidsforberedende trening (AFT). Vår hovedvirksomhet er vaskeri, men tilbyr også andre, varierte oppgaver for våre medarbeidere. Bedriften er ISO 9001:2015-sertifisert.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggeier, Vaskeri

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 des, 2019
Utløper: 13 des, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

1% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-1% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Mengden er stipulert basert på måleverdier fra nytt såpeanlegg. Tidligere år har tøymengden vært oppgitt av såpeleverandør, men det er ikke kjent hvilket grunnlag tallene har vært basert på. Differansen på over 630 tonn tilsier at tidligere års tall ikke har noen rot i virkeligheten overhodet. Sett opp mot kjemikalieforbruk, som er noenlunde likt (en del av differansen skyldes overgang til nytt og mer effektivt såpesystem), antas det at tidligere års tøymengde har vært i området 750-850 tonn per år.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

200% fra 2019

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-14% fra 2019

Kommentarer til Innkjøp

En leverandør er faset ut. Denne leverandøren hadde ikke miljøsertifisering.

Energi

Energiforbruk

2% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-34% fra 2019

Kommentarer til Energi

Vi har avsluttet utleie av en del av bygget, som var benyttet til kaldlager. Arealene er nå tatt i bruk til bedriftens aktiviteter og er oppvarmet. El- og gassforbruk er totaler, ikke utelukkende for oppvarming. Spillvarmen fra produksjonen er primær varmekilde for vaskeriets lokaler. Majoriteten av gassforbruket går til vaskeriets maskiner.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-2% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

I 2020 investerte vi i et nytt såpeanlegg og ny såpeteknologi. Konkrete og positive endringer per vask er lavere temperatur (60 i stedet for 80 grader), færre skyllinger og en langt mer nøyaktig dosering som baseres på vekt. Tidligere spilte det ingen rolle om en maskin hadde 20 eller 40 kilo tøy i seg.
For øvrig er det en del tall som viser store endringer / avvik fra tidligere år. Dette skyldes at vi har fått langt bedre kontroll og oversikt, noe som er et direkte resultat av miljøfyrtårn-sertifiseringen.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

-90% fra 2019

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-90% fra 2019

Drivstofforbruk, totalt

-16% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-35% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Forbruk av fossilt brensel har gått ned. Dette skyldes en noe lavere aktivitet i 2020 som følge av pandemien.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-14% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

"Kildesortert: annet" er tekstiler. Avfallsmengden er nær halvert. Andelen kildesortert avfall er dessverre redusert og vår målsetting er ikke nådd. Dette skyldes dels at det er vanskelig å få levert forskjellige fraksjoner til gjenvinning, dels skyldes det de pågående renoveringsarbeidene som medfører en betydelig andel restavfall.

Vannforbruk

Vannforbruk

-25% fra 2019

Kommentarer til Vannforbruk

Vi begynner å se resultater av det nye såpesystemet. Antall skyllinger er redusert slik at vårt vannforbruk forventes å bli redusert ytterligere.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ved overgang til ny såpeteknologi har det vært fokusert på at produktene skal være miljømerket i så stor grad som mulig. Ny kopimaskin er stilt inn til automatisk dobbeltsidig utskrift for å redusere papirmengden. Samtlige tekstiler som kjøpes inn er miljømerket.
Avfall
Miljøstasjonen fungerer etter hensikten og bedriften kildesorterer mye av avfallet. Det er imidlertid manko på tilfredsstillende returordninger for bedrifter jamfør tilbudet til private. Dette gjør det utfordrende å kildesortere vårt avfall på en tilfredsstillende måte; en rekke fraksjoner må leveres som restavfall. Her etterlyser vi bedre ordninger for næringslivet.
Energi
Det er investert i nytt såpeanlegg. Dette har medført at vaskeriet har redusert fra 80 til 60 graders vanntemperatur. Dette forventer vi vil gi en betydelig reduksjon av vårt CO2-utslipp og energiforbruk. Utskifting av lysstoffrør er et pågående arbeid der vi erstatter tradisjonelle lysstoffrør med LED-rør etter hvert som lysstoffrørene må skiftes ut. Dette tiltaket er kost/nytte/gevinst -vurdert, og er ikke prioritert høyere - men vi er godt i gang. Det er investert i ny steamkjele som er langt mer energieffektiv og som tilpasser ytelsen etter behov automatisk.
Transport
Utslipp til luft og vann
Gjennom året har vi foretatt regelmessige vannprøver som er analysert av akkreditert laboratorium for å holde kontroll på at grenseverdiene i utslippsløyvet ikke overskrides. Det er investert i ny steamgenerator hvor effekten justeres automatisk etter behovet, slik at vi bruker mindre energi. Effekten av dette samt av lavere vaskevannstemperatur vil vise seg i 2021.
Annet
Det er brukt betydelige beløp på opp-pussing av lokalene, et arbeid som forventes å pågå i flere år. Vi har omstrukturert driften noe for å ta ned aktivitetsnivået i peak-perioder for å redusere arbeidsbelastning og stress. Gitt de begrensningene som pandemien har påført oss, føler vi at vi har lykkes med å holde en så normal hverdag som mulig for å ivareta det gode arbeidsmiljøet. Vi har måttet utsette en del planlagte tiltak og investeringer som følge av pandemien, men antar at vi vil ta inn etterslepet i løpet av 2021 slik prognosene nå ser ut.
Målsettingen for 2020 der vi skulle under 5% korttids sykefravær er oppfylt med god margin.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Øyane ASVO AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av våre tjenester. Selskapet ønsker
også å utføre interne rutiner og oppgaver på en mest mulig miljøvennlig måte.
Dette gjøres gjennom:
1. å kontinuerlig forsøke å redusere bedriftens klimabelastning.
2. å tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten.
3. å tilfredsstille miljøkrav for bransjen og reguleringer fra offentlige myndigheter.
4. å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
5. å bruke vaskerimetoder som tar sikte på minimalt forbruk av energi, vann og kjemikalier.
6. å benytte kjemikalier som er miljømerket.
7. å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimal bruk av forbruksmaterialer.
8. å benytte Miljøfyrtårnhåndboken som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.
VI SKAL KONTINUERLIG VEDLIKEHOLDE OG FORBEDRE VÅRT MILJØARBEID I ØYANE ASVO AS.

HMS-mål:
- Null arbeidsrelaterte ulykker og fravær som følge av dette.
- 75% kildesortering i løpet av 2021
- Holde sykefraværsprosent under 3% for korttids-fravær.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har som policy at bedriften skal velge miljømerkede produkter foran produkter som ikke er miljømerket. Unntak kan gjøres dersom prisdifferansen gjør det økonomisk uforsvarlig å velge miljømerket produkt. I slike tilfeller skal praksisen vurderes for å se om det finnes andre løsninger.
Vi oppfordrer våre leverandører til å bli miljøsertifiserte. Vår policy er at miljøsertifiserte leverandører går foran leverandører uten miljøsertifisering.
Energi: Mål
600 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Arbeidet med å skifte ut belysning med LED pågår fortløpende, og vi forventer at dette vil få en positiv effekt på bruk av energi. Dette i kombinasjon med reduserte temperaturer i vaskeriprosessene tilsier at energibehovet vil bli redusert.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
19000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Det er planlagt å investere i noen nye kjøretøy i 2021. Tiltak for reduksjon av utslipp samt HMS-hensyn vil veie tungt i denne prosessen. Vi vil også arbeide for å redusere kjørelengden ved å effektivisere kjørerutene våre.
Avfall: Mål, Restavfall
7000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
På grunn av at det fortsatt foregår omfattende renoveringsprosjekter i bedriften, kan vi ikke forvente at andelen restavfall vil bli særlig redusert. Vi kildesorterer mye av vårt avfall, men på grunn av mengden bygningsavfall fra renovering vil ikke andelen som er kildesortert bli særlig stor. Vi øker imidlertid målsettingen litt i forhold til 2020 -nivået.
Utslipp til luft og vann: Mål
I 2021 skal arbeidet med kvalitet og miljø intensiveres. Hensikten er å effektivisere driften for å hente ut gevinster som er gunstig både for miljø og økonomi. Vår strategiske retning skal sementeres ved å innføre målrettede tiltak der en grundig gjennomgang av drift og praksis avslører behov for korreksjoner.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ny sandfangkum kommer på plass i 2021. Dette arbeidet er forsinket fra entreprenør pga. pandemien. Vi forventer dette vil gi oss enda bedre kontroll på sedimentene som kommer fra vaskeprosessene. Det vil også gi oss en ekstra sikkerhetsmargin mot utslipp av prosessvann med for høy temperatur.
Annet
Det er planlagt oppgradering og/eller utskifting av ventilasjonsanlegg. Det vil bli kjøpt inn en ny vaskemaskin som er enklere å betjene (HMS) og som vil bidra positivt til energiforbruket (miljø). Det er startet arbeid med å oppgradere og utvide garderober og toaletter, hvor universell utforming vil bli hensyntatt så langt praktisk mulig. Det vil bli montert nye ledelinjer for blinde og svaksynte. Det er også planlagt å etablere grøntområde på eiendommen i forbindelse med renovering av uteområdene.