TP-Engros AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

TP-Engros A/S er en fullsortiments grossist med et sortiment på over 4000 produkter. Produktspekteret er i hovedsak innenfor varegruppene nærings- og nytelsesmidler, toalett- og håndtørkepapir og rengjøringsmidler og rekvisita. Eksempel på produkter er fersk frukt og grønnsaker, Coca-Cola produkter, meieriprodukter, alkoholholdige drikker i samarbeide med Hansa Borg Bryggerier, fersk fisk og kjøtt, egg- og fjærefe m.m.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel, Leietaker, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 apr., 2021
Utløper: 15 apr., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-16% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-26% fra 2019

Kommentarer

Nedgang i antall faste ansatte grunnet Covid-19, betydelig nedgang i omsetning i 2020.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-64% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Det har vært en nedgang i antall miljø sertifiserte leverandører i perioden på grunn av at antall leverandører har gått ned. Det jobbes sentralt hos Servicegrossistene med påvirke leverandører til miljøsertifisering. Ved tilgjengelighet og beviste kunder er ambisjonen å øke utvalg av miljømerkede produkter for videre salg.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Tall hentet fra strømleverandør

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-100% fra 2019

Kommentarer

Ingen reiser i 2020 pga Cocid-19.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

63% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-18% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har for 2020 spart betydelig på innkjøp og materialbruk på eget forbruk. Noe naturlig er det dog, mht betydelig nedgang i omsetning, grunnet Covid-19.
Avfall og ombruk
Målinger av mat svinn
Retur av toner kassetter til leverandør
Energi
Energiforbruket for 2020 har vært rimelig stabilt sammenliknet med tidligere år.
Transport
Det har vært en naturlig nedgang i
Utslipp til luft og vann
Vi kan for 2020 juble i taket for ingen reiser med fly, dette grunnet Covid-19, som har påført oss andre utfordringer isteden. Vi ser at Teams er blitt et særdeles god møteplattform, som vi aktivt også vil benytte oss av i 2021, og årene som kommer. Teams er et svært godt miljøtiltak, tidsbesparende og kostnadsbesparende.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Servicegrossistene AS (SG) skal sikre minimal belastning på omgivelsene ved å løpende vurdere miljøaspektene ved sine aktiviteter, produkter og tjenester SG styrer. Samt påvirke SGs tilknyttede miljøaspekter sett i et livsløpsperspektiv. Dette inkluderer minimere forurensning, fremme en effektiv og bærekraftig bruk av ressurser, i​nkludert energi og vann, og minimere klimagassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet SGs medlemmer skal ikke utnyttes eller degraders.

Mål:
SG skal gjennom reduksjon og sortering av avfall få en sorteringsgrad på 85 % eller høyere.
SG medlemmer skal til enhver tid være Miljøfyrtårnsertifisert.
SG skal stille krav til alle sine avtaleleverandører at de jobber med hensiktsmessige miljøaspekter, og er sertifisert mot en kjent miljøstandard.
SG skal velge miljøsertifisert driftsmateriell og miljøsertifiserte produkter der det er hensiktsmessig.
Redusere antall flyreiser ved bruk av elektroniske mø​​ter via Skype eller telefon.
Innen 2025 kun ha klimanøytrale biler som går på 100 % fornybart drivstoff.
Innen 2030 redusert matsvinnet med 50% i egen bedrift.
Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
60 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Kontorrekvisita, papir, overgang til Apport, svært store besparelser av bruk av papir.
Energi: Tiltak
Lukkede frysedører, mindre byggvarme i lager,
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
2,2 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Lengre ruter, kortere stopp, biler ikke på tomgang,
Avfall: Mål og restavfall
1800 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Mål om å øke sorteringsgraden ved å gjennomgå rutiner sortering.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi ønsker for 2021 å fortsette den gode "trenden" mht alternative møteplattformer. Teams har i den sammenheng gitt oss en revolusjon på dette området. 2021 blir nok også et år rammet av Covid-19, vi må nok av den grunn begrense reisevirksomheten.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Teams og Zoom er foretrukne møteplattformer, 3 av 4 styremøter holdes i Teams,
Annet
Intet annet.