Vest Profilering AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vest Profilering AS er en grafisk bedrift med fokus på premiering og profilering til idrettslag, organisasjoner og bedrifter. Vest Profilering har røtter tilbake over 40 år, med oppstart på Myking i Lindås. Senere flyttet virksomheten sørover til Sandviken i Bergen under navnet Premiebua. I 2019 flyttet virksomheten enda litt sørover til Bjørnafjorden kommune, hvor vi har samlet kontor, showroom og produksjon. Tidlig i 2021 ble hele virksomheten sertifisert som Miljøfyrtårn bl.a. innen kriteriene handel og grafisk bedrift. I juni 2021 skiftet Premiebua AS navn til Vest Profilering AS. Mange års erfaring og den gode servicen gjør Vest Profilering AS til en svært verdsatt samarbeidspartner og leverandør av profileringsartikler og premier til bedrifter, lag og organisasjoner. Vest Profilering AS har egne maskiner for lasergravering på glass, stål, skilt, drikkeflasker osv, UV-printer for print av bilder på akryl, aluminium, eller egne produserte premier o.l, samt maskiner for produksjon av logoer til klær og bagger/sekker mv.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Grafisk bedrift, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 21 jan., 2021
Utløper: 21 jan., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-100% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-28% fra 2019

Kommentarer

Premiebua AS har grunnet Covid-19 kraftig redusert både omsetning og årsverk i 2020. Covid-19 vil påvirke omfanget rapportert i Klima- og miljørapporten for 2020. 2020 er derfor ikke representativt for virksomheten i full drift. Data er hentet fra regnskapsprogram.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-42% fra 2019

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Grunnet lavere aktivitet pga. covid 19, så er det ikke like mye forbrukt papir. Årlig forbruk av papir er basert ut fra innkjøpt A4 papir. Hovedforbruket er utskrift fra bilag fra fakturaprogram.

Energi

Energiforbruk

30% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

30% fra 2019

Kommentarer

2019 hadde lavere strømforbruk målt i kwh grunnet at måler ikke ble registrert på Premiebua AS før i april 2019.

Transport

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Premiebua har ikke biler i egen tjeneste. Det er ikke utført noe transport i virksomheten i 2020.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

18% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

-33% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Grunnet Covid-19 er driftsnivået hos Premiebua lavere. Avfallsmengden reflekterer dette.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

24% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Premiebua AS har hatt lavere aktivitets og driftsnivå i 2020 grunnet covid-19. Dette medfører at mengden avfall ikke reflekterer virksomheten i full drift. Vurderingene av mengde på avfall, kildesorteringsgrad er basert på erfaring og estimat.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Gjenbruk av ytteremballasje / papp er på samme nivå som for 2019. Det er ikke gjort andre særskilte tiltak på innkjøp grunnet lavt aktivitetsnivå. Eksisterende varelager har vært tilstrekkelig til å dekke eksisterende kundemasse.
Avfall og ombruk
Det er etablert flere avfallsfraksjoner. Det er estimerte tall for 2020, da tall før sertifisering ikke er veiet før levering. For 2021 vil nøyaktige tall (kg) for de ulike avfallsfraksjoner fremkomme.
Energi
Det er sent i 2020 byttet ut ca. 20 ordinære lystoffrør med LED lystoffrør. Det er ventet at en også i 2021 bytter disse ut, etterhvert som eksisterende lystoffrør slutter å virke.
Transport
Premiebua har ikke egne kjøretøy for transport, og leier heller ikke kjøretøy for virksomheten.
Utslipp til luft og vann
Det er vurdert at Premiebua ikke har direkte utslipp til luft eller vann. Samme som for 2019.
Annet
Samme som for 2019. Gjennomførte tiltak for 2020 er antatt circa tall som kg, liter prosenter osv. Det er derfor noe usikkerhet ved tallene for året som helhet. Eksakte tall vil fremkomme for 2021 som helhet ved neste års rapportering.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Premiebua skal overholde alle myndighetskrav som gjelder for virksomheten.
Premiebua skal, ved å kontinuerlig arbeide for å redusere miljøpåvirkningen fra de tjenester og produkter vi leverer, bidra til en mer bærekraftig utvikling.
Miljøpolicyen er en integrert del av selskapets kvalitetssystem og det er et ansvar for ledelsen så vel som den enkelte medarbeider å påse at den etterleves.
Vi har spesielt fokus på innkjøp av produkter, gjenbruk, avfallssortering og transport av varer.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal påvirke våre nåværende leverandører til å miljøsertifisering. Vi skal forsøke å finne miljømerkede erstatninger for produkter vi kjøper. Ved valg av nye leverandører skal vi bruke innkjøpsveileder slik at vi får kartlagt om de er miljøsertifisert og om de har miljøvennlige produkter som vi kan bruke.

Når vi kjøper inn nytt utstyr skal det kjøpes utstyr av god kvalitet, med gode garantiordninger og lang levetid.
Energi: Tiltak
Tiltak: Gradvis skifte ut eksisterende lystoffrør med LED - lysrør.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Premiebua har ikke firmabiler.
Avfall: Mål og restavfall
0 kg
Avfall: Mål og kildesortering
0 %
Avfall: Tiltak
Kildesortering av avfall og restavfall. Det er ikke satt konkrete mål for dette tiltaket, da aggregerte fra tall 2020 er kun estimater, ettersom det ikke ble startet måling før sent i 2020. Det er etablerte nye avfallsfraksjoner, og målinger i 2021 vil være eksakte.
Utslipp til luft og vann: Mål
Det er vurdert at Premiebua ikke har direkte utslipp til luft eller vann i egen virksomhet.

Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Premiebua vil bruke skypemøter med leverandører.
Annet
Premiebua jobber i disse dager med nytt ERP - system, noe som kan få ned mengden papir i regnskapssammenheng.