Stiftelsen Miljøfyrtårn - Kristiansand

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning som tilbyr sertifisering av en virksomhets miljøledelse. Sertifiseringsordningen er anerkjent av EU og dermed sidestilt med EMAS og ISO14001 i Europa. Vi har kontorer i Kristiansand og Oslo. Våre kjerneaktiviteter er utvikling av sertifiseringskriterier for et bredt spekter av bransjer, digitale løsninger for å dokumentere krav og tiltak i henhold til gitte sertifiseringskriterier – inkludert styringsverktøy, opplæring av konsulenter samt utvikling og gjennomføring av webinarer, kurs og konferanser.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 des., 2022
Utløper: 09 des., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

11% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

1% fra 2019

Prosent grønne konferanser

-100% fra 2019

Prosent grønne konferanser ut av totalt antall avholdte konferanser per år

Kommentarer

Grønt senter stengte ned 12. mars som følge av koronapandemien. Som besluttet ble Grønt senter avviklet 30. juni 2020 på grunn av at Miljøfyrtårn flyttet til nye lokaler. Det er derfor rapportert om få konferanser gjennomført i 2020 sammenlignet med øvrige år. Miljøfyrtårn har lokasjoner i Kristiansand og Oslo og startet i 2019 å rapportere i hver sin klima- og miljørapport. Antall årsverk ble i 2019 fordelt mellom Stiftelsen Miljøfyrtårn sine lokasjoner i Kristiansand og Oslo, noe som forklarer den markerte endringen (nedgang) i antall årsverk fra 2018 til 2019 i denne rapporten.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-12% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-58% fra 2019

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Antall miljømerkede produkter til eget bruk.
I vår oversikt over antall miljømerkede produkter til eget bruk fører vi opp antall produkter. Vi har brukt samme skjema med 25 produkter fra 2016 til 2020. Av dette sortimentet er det 21 stk som er miljømerket (3 produkter er gått fra miljømerket til «ikke miljømerket» fra 2019 til 2020). To (2) nye produkter er kommet til i 2020; munnbind og håndsprit i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Leverandører: Vi fører oversikt over de 40 mest benyttede leverandører til Grønt senter og Stiftelsen Miljøfyrtårn. Dette dokumentet ble etablert i 2016 og er brukt som utgangspunkt for å følge opp og vurdere utviklingen av antall miljøsertifiserte leverandører i 2017, 2018, 2019 og 2020.

Utviklingen leverandører i 2020: Av topp 40 leverandører i 2020 er 18 stk Miljøfyrtårn, 2 i kategorien "annen miljøsertifisering" og 20 stk i kategorien "Ingen sertifisering". Flere av leverandørene med "Ingen sertifisering" er aktører innen samfunnsansvar i ulike prosjekter, eller de har definerte policyer innen samfunnsansvar, men ingen konkret oppgitte miljøsertifiseringer. Nytt i 2020 er at vi har tatt i bruk beregning av %-vis andel av innkjøpsvolum, målt i kroner, som er varer og tjenester fra leverandører med miljøsertifisering. Beregning viser at ca 76 % av alt kjøp av tjenester og produkter er gjort fra leverandører med en 3.part miljøsertifisering.

Papirforbruk kopimaskin: Ny kopimaskin ble tatt i bruk 25.01.2018 og utskrift fra telleverk viser papirforbruk. Maskinen teller antall sider kopiert; 2 kopierte sider tilsvarer 1 ark kopipapir. Måling er gjort første gang 18.03.2019 (papirforbruk 2018), 31.03.2020 (papirforbruk 2019) og 08.04.2021 (papirforbruk 2020).

Tallene for 2020 . I perioden 31.03.20-08.04.2021 er det notert:
Kopier: Svart og Hvit. 781 kopier/2 sider pr ark = 391 ark * 5 gram/ark = 2 kg
Kopier farger: 1580 kopier(1 side pr ark) * 5 gram/ark= 7,9 kg (det er anslått at fargekopier er 1 pr ark; 1580 ark)
Sum kopier (forbruk ark)= 9,9 kg
ca 36 % mindre forbruk av papir i 2020 enn i 2019 da vi brukte 15 kg
Vi har ikke kjøpt inn kopipapir i 2020 (lager fra 2018).

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-12% fra 2019

Kommentarer

Nedgang i energibruk per kvm (18 kwh) i 2020 sammenlignet med 2019 som følge av at senteret har vært stengt i perioder grunnet koronapandemien. Energibruk i kontorlokalene og Grønt senter er en del av sentral driftsstyring i Kristiansand kommune og reguleres i forhold til bruk. Vi har rutine om å melde fra i forkant av møter og annen bruk.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

2% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

-1% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-15% fra 2019

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Tjenestereiser med taxi

Klimagassutslipp fra flyreiser

-75% fra 2019

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Vi ser en liten økning i bruk av bil på kontoret i Kristiansand. Dette kan blant annet tilskrives tiltak i forbindelse med Covid 19-pandemien.
Antall kjørte km med fossilt drivstoff er 794 km; tilsvarer ca bensinforbruk: 794 km * 0,7 liter/mil= 55,5 liter

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-4% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Matavfall inngår i fraksjonen "organisk avfall". Slik er det rapportert de siste 3 årene.

Hovedtrender 2020:
Det er generelt mindre avfall i 2020 enn i 2019 på grunn av nedstengingen av kontor og konferansesenter. Totalt er det 620 kg mindre avfall.

Nedgang i restavfall: 170 kg
Nedgang i organisk avfall: 400 kg
Nedgang i plastavfall: 30 kg
Nedgang i papiravfall: 20 kg
Glass og metall: ingen endring
Sorteringsgraden 2020 er 59 % og er en svak nedgang fra 2019. Det kan skyldes flytteprosessen i desember.

Flytteprosess: I desember 2020 flyttet Miljøfyrtårn til nye lokaler. Partene i Grønt senter var Kristiansand kommune, Miljøfyrtårn og Klimaalliansen. Inventar som ikke ble med på flyttelasset til partene som for eksempel konferansebord, stoler, kjøkkeninventar osv, ble flyttet til Bærekraftsenteret. Det ble også gitt bort en del gamle møbler og kontorrekvisita via Finn til privatpersoner og foreninger.

Å vurdere avfallsstatistikken opp mot antall årsverk er utfordrende da avfallsmengden baseres på Grønt senter som konferansesenter, med flere hundre besøkende. Vi erfarer at det er vanskelig å få oversikt over konkret avfall for senteret, da lokalene også benyttes til utleie, samt at forbipasserende kan benytte seg av kassene.

Avfall innspill forbedringer 2021: Nå har vi flyttet i nye lokaler som leietagere og vi må opprette en ny rutine for måling av avfall. Vi må ta hensyn til at målingen fra "Avfall sør" vil gjelder alle leietagere i bygget. For å få oversikt må vi implementere gode rutiner, samt fortsette fokuset på sortering blant ansatte. Det avholdes jevnlige samtaler med renholdere hvor vi også snakker om avfall og sortering.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-18% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

I klimaregnskapet inngår tall fra aktiviteten til Miljøfyrtårn sin lokasjon og drift i Kristiansand. Miljøfyrtårn sin drift i Oslo har eget klimaregnskap. Reiseaktivitet generelt har vært liten i 2020, særlig reiser med fly er redusert, fra 6 reiser i 2019 til 1,5 i 2020. Dette gir merkbar nedgang i CO2 utslipp.
Vi har i år, som i 2019, i mye større grad tatt i bruk telefon, video og web møter i stedet for møte hos den enkelte kunde. Dette oppfordrer vi også konsulenter og sertifisører til. Vår reisepolicy krever at vi i utgangspunktet undersøker å reise med tog før annet alternativ vurderes.
Situasjonen med pandemi har medført hjemmekontor for alle ansatte i store deler av 2020, økt bruk av web-møter, og mindre transport mellom hjem og kontor.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
- Følger innkjøpsrutinene og behovs-avklarer innkjøp
- Kristiansand-kontoret flyttet inn i nytt bygg der det ble innredet med gjenbruk i størst mulig grad, svanemerket maling, miljøsertifisert flyttebyrå og bevaring av eksisterende materialer og møbler.
- Innkjøp av utemøbler i gjenbruksmateriale
- Nyinnkjøpte produkter i forbindelse med flytting var miljømerket/fra miljøsertifisert leverandør.
- Inngått avtale med egen renholdsleverandør som er miljøsertifisert i nye lokaler
- Vi har fortsatt å oppfordre våre resterende leverandører til å bli miljøsertifisert, og har også dette som et kriteria når vi inngår nye avtaler
Avfall og ombruk
-Bedre informert gjester om system for sortering da vi enda hadde Grønt senter og arrangementer
-Rutine på samtale med renholdsarbeiderne
-Påvirke byggeier til å innføre flere kildesorteringsfraksjoner
-Møbler og utstyr som ikke ble med på flytteprosessen ble gitt bort eller solgt
-Elektrisk avfall etter flytteprosess levert til gjenvinning

Energi
-Slukker alle lys og elektriske artikler inne og ute etter endt arbeidsdag
-Fortsetter å varsle oppvarmingsbehov til Kristiansand kommune som styrer energitilførselen da vi fremdeles var på Grønt Senter.
-Informasjon til ansatte om unødig digital lagring og energien det krever
Transport
- Erstattet fysiske arrangement med digitale samlinger der det er mulig. Dette hadde vi også fokus på før corona
- Fortsatt å redusere antall fysiske reiser totalt, og erstatte fly/bil med tog når vi må reise. Dette hadde vi også fokus på før corona, jfr vår reisepolicy
- Benyttet Teams som erstatning for fysiske møter både før og etter corona
- Benyttet flere teamsmøter i forbindelse med kundemøter
- Tilrettelagt for digital konsultering og digital sertifiseringer for å opprettholde arbeidet med klimaforbedrende tiltak også under korona pandemien
- I rekrutteringsprosesser gjennomfører vi en del av samtalene digitalt for å unngå unødvendig reising


Utslipp til luft og vann
Annet
Tidlig ute med å gjennomføre stor, heldigital miljøledelseskonferanse
Markering og intervju med virksomhetene som vant "Årets Miljøfyrtårn" gjennomført heldigitalt
Igangsatt ny strategi for Miljøledelse 2.0, som skal medvirke til videre grønn vekst og kontinuerlig forbedring hos Miljøfyrtårn's virksomheter.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ref kvalitetssystem; "Fyret:
Miljøpolicy/ Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet ved Stiftelsen Miljøfyrtårn Kristiansand/Oslo.

Overordnet for HMS:
Helse: Gode arbeidsforhold med tilpassede arbeidsstasjoner og godt arbeidsklima. Disse skal sikres gjennom årlige arbeidsmiljøundersøkelser og besøk av bedriftshelsetjenesten.

Miljø: Minimalt eksternt klimaavtrykk, mest mulig bruk av offentlig transport, og tilstrebe minst mulig avfall og høy sorteringsgrad av det avfallet som vi har. I tillegg skal vi gjøre gode analyser på hvor vi har størst miljøpåvirkning (inkludert indirekte). Målene bør være basert på kontinuerlig forbedring og vise progresjon innen hvert felt. De spesifikke målene skal stå i den årlige klima og miljørapporten (mål for kommende år). Den største påvirkningen Miljøfyrtårn har er vårt sertifiseringsverktøy. Vi jobber kontinuerlig for at vårt sertifiseringsverktøy bidrar til reell miljøeffekt.

Sikkerhet: Tilstrebe null skader og gode sikkerhetsrutiner (som brannøvelser).
Gjennomføre egne risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) (som også inkluderer digitale risikoer, pandemi og andre eventualiteter, med mål om å redusere egen sårbarhet.)

Stiftelsen Miljøfyrtårn holder til i Oslo og i Kristiansand og er en viktig samarbeidspartner innen miljø og klima for næringslivet og ideelle organisasjoner. Vår miljøpolicy og overordnet målsetting for helse, miljø og sikkerhet påvirker derfor andre og med det følger også ansvaret for å informere og legge til rette for våre besøkende.  Vi oppfordrer til bruk av offentlig transport, vi har gode rutiner for avfallshåndtering og gode sikkerhetsrutiner.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
23 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Felles innkjøpsansvarlig for våre kontorer i Kristiansand og Oslo for bedre å sjekke mot innkjøpspolicy og behov
- Dele bøker/annet utstyr
- Levere mobiler/elektrisk utstyr inn til trygg leverandør
- I opplæring av nye ansatte, adressere våre miljørutiner
- Erstatte jomfruelig aluminium med resirkulert i våre diplomer
Energi: Tiltak
- Vi har vært bevisst energibruk i prosessen med utforming av nye lokaler, men har ikke grunnlag for å sette mål forbruk pr kWh i 2021 da vi har flyttet inn i nye lokaler.
- bevisst holdning til lagring av data, og utvikling av nettsider mtp kapastitet
- Sikre at ny strømleverandør i nye lokaler har opprinnelsessertifikater som er "grønne"
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Tiltak
- Innført retningslinjer for gode digitale møter
- Vurdere å utvikle standardindikator for tjenestereiser; antall togreiser/buss, antall og %-vis del av totaltransport
- Videreføre kompetanseheving for våre kunder, sertifisører og konsulenter ved digitale kurs/samlinger

Avfall: Mål og restavfall
0 kg
Avfall: Mål og kildesortering
84 %
Avfall: Tiltak
- plogging som aktivitet og for å fjerne forsøpling
- få kontroll og gode rutiner på måling og oversikt over avfall i nye lokaler
Utslipp til luft og vann: Mål
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak

Annet
Innovasjon og kjernevirksomhet: Det viktigste Miljøfyrtårn gjør i forhold til miljøpåvirkning er å sikre en så god sertifiseringsordning som mulig for norske virksomheter. Her er vi i gang med vårt største løft på lenge: Nye felleskriterier. Disse skal sikre at alle virksomheter i enda større grad jobber med alle sine påvirkningsområder innen klima og miljø. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å forbedre og oppdatere våre bransjekriterier, og har flere prosjekter for å øke kvaliteten i alle ledd i vår ordning. Vår veiviser i arbeidet er "Miljøledelse 2.0", som igjen er en del av vår 3-års strategi.

Videre videreutvikler vi nå "egendefinerte indikatorer" slik at virksomheter kan rapportere på spesifikke mål som de selv setter.
Vi ønsker også å se på å lage egne indikatorer for Miljøfyrtårn, blant annet for å måle opplevd miljøeffekt hos kundene/brukerne.