Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Stiftelsen Miljøfyrtårn - Kristiansand

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning som tilbyr sertifisering av en virksomhets miljøledelse. Sertifiseringsordningen er anerkjent av EU og dermed sidestilt med EMAS og ISO14001 i Europa. Vi er totalt 25 ansatte og har avdelinger i Kristiansand og Oslo. Våre kjerneaktiviteter er utvikling av sertifiseringskriterier for et bredt spekter av bransjer, digitale løsninger for å dokumentere krav og tiltak i henhold til gitte sertifiseringskriterier – inkludert klima- og miljørapportering, opplæring av konsulenter og sertifisører samt utvikling og gjennomføring av webinarer, kurs og konferanser. Miljøaspektene knyttet til kurs og konferanser i Miljøfyrtårns lokaler i Kristiansand, dekkes inn av kriteriesettet «Grønne konferanser».

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grønne konferanser, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 des., 2019
Utløper: 09 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

11% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

1% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Grønt senter stengte ned 12. mars som følge av koronapandemien. Som besluttet ble Grønt senter avviklet 30. juni 2020 på grunn av at Miljøfyrtårn flyttet til nye lokaler. Det er derfor rapportert om få konferanser gjennomført i 2020 sammenlignet med øvrige år. Miljøfyrtårn har lokasjoner i Kristiansand og Oslo og startet i 2019 å rapportere i hver sin klima- og miljørapport. Antall årsverk ble i 2019 fordelt mellom Stiftelsen Miljøfyrtårn sine lokasjoner i Kristiansand og Oslo, noe som forklarer den markerte endringen (nedgang) i antall årsverk fra 2018 til 2019 i denne rapporten.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

16% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-12% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra miljøsertifiserte leverandører

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-58% fra 2019

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-12% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

-18% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

I klimaregnskapet inngår tall fra aktiviteten til Miljøfyrtårn sin lokasjon og drift i Kristiansand. Miljøfyrtårn sin drift i Oslo har eget klimaregnskap. Reiseaktivitet generelt har vært liten i 2020, særlig reiser med fly er redusert, fra 6 reiser i 2019 til 1,5 i 2020. Dette gir merkbar nedgang i CO2 utslipp.
Vi har i år, som i 2019, i mye større grad tatt i bruk telefon, video og web møter i stedet for møte hos den enkelte kunde. Dette oppfordrer vi også konsulenter og sertifisører til. Vår reisepolicy krever at vi i utgangspunktet undersøker å reise med tog før annet alternativ vurderes.
Situasjonen med pandemi har medført hjemmekontor for alle ansatte i store deler av 2020, økt bruk av web-møter, og mindre transport mellom hjem og kontor.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

2% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

-75% fra 2019

Antall kjørte kilometer

-15% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-1% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

-4% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
- Følger innkjøpsrutinene og behovs-avklarer innkjøp
- Kristiansand-kontoret flyttet inn i nytt bygg der det ble innredet med gjenbruk i størst mulig grad, svanemerket maling, miljøsertifisert flyttebyrå og bevaring av eksisterende materialer og møbler.
- Innkjøp av utemøbler i gjenbruksmateriale
- Nyinnkjøpte produkter i forbindelse med flytting var miljømerket/fra miljøsertifisert leverandør.
- Inngått avtale med egen renholdsleverandør som er miljøsertifisert i nye lokaler
- Vi har fortsatt å oppfordre våre resterende leverandører til å bli miljøsertifisert, og har også dette som et kriteria når vi inngår nye avtaler
Avfall
-Bedre informert gjester om system for sortering da vi enda hadde Grønt senter og arrangementer
-Rutine på samtale med renholdsarbeiderne
-Påvirke byggeier til å innføre flere kildesorteringsfraksjoner
-Møbler og utstyr som ikke ble med på flytteprosessen ble gitt bort eller solgt
-Elektrisk avfall etter flytteprosess levert til gjenvinning

Energi
-Slukker alle lys og elektriske artikler inne og ute etter endt arbeidsdag
-Fortsetter å varsle oppvarmingsbehov til Kristiansand kommune som styrer energitilførselen da vi fremdeles var på Grønt Senter.
-Informasjon til ansatte om unødig digital lagring og energien det krever
Transport
- Erstattet fysiske arrangement med digitale samlinger der det er mulig. Dette hadde vi også fokus på før corona
- Fortsatt å redusere antall fysiske reiser totalt, og erstatte fly/bil med tog når vi må reise. Dette hadde vi også fokus på før corona, jfr vår reisepolicy
- Benyttet Teams som erstatning for fysiske møter både før og etter corona
- Benyttet flere teamsmøter i forbindelse med kundemøter
- Tilrettelagt for digital konsultering og digital sertifiseringer for å opprettholde arbeidet med klimaforbedrende tiltak også under korona pandemien
- I rekrutteringsprosesser gjennomfører vi en del av samtalene digitalt for å unngå unødvendig reising


Utslipp til luft og vann
Annet
Tidlig ute med å gjennomføre stor, heldigital miljøledelseskonferanse
Markering og intervju med virksomhetene som vant "Årets Miljøfyrtårn" gjennomført heldigitalt
Igangsatt ny strategi for Miljøledelse 2.0, som skal medvirke til videre grønn vekst og kontinuerlig forbedring hos Miljøfyrtårn's virksomheter.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ref kvalitetssystem; "Fyret:
Miljøpolicy/ Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet ved Stiftelsen Miljøfyrtårn Kristiansand/Oslo.

Overordnet for HMS:
Helse: Gode arbeidsforhold med tilpassede arbeidsstasjoner og godt arbeidsklima. Disse skal sikres gjennom årlige arbeidsmiljøundersøkelser og besøk av bedriftshelsetjenesten.

Miljø: Minimalt eksternt klimaavtrykk, mest mulig bruk av offentlig transport, og tilstrebe minst mulig avfall og høy sorteringsgrad av det avfallet som vi har. I tillegg skal vi gjøre gode analyser på hvor vi har størst miljøpåvirkning (inkludert indirekte). Målene bør være basert på kontinuerlig forbedring og vise progresjon innen hvert felt. De spesifikke målene skal stå i den årlige klima og miljørapporten (mål for kommende år). Den største påvirkningen Miljøfyrtårn har er vårt sertifiseringsverktøy. Vi jobber kontinuerlig for at vårt sertifiseringsverktøy bidrar til reell miljøeffekt.

Sikkerhet: Tilstrebe null skader og gode sikkerhetsrutiner (som brannøvelser).
Gjennomføre egne risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) (som også inkluderer digitale risikoer, pandemi og andre eventualiteter, med mål om å redusere egen sårbarhet.)

Stiftelsen Miljøfyrtårn holder til i Oslo og i Kristiansand og er en viktig samarbeidspartner innen miljø og klima for næringslivet og ideelle organisasjoner. Vår miljøpolicy og overordnet målsetting for helse, miljø og sikkerhet påvirker derfor andre og med det følger også ansvaret for å informere og legge til rette for våre besøkende.  Vi oppfordrer til bruk av offentlig transport, vi har gode rutiner for avfallshåndtering og gode sikkerhetsrutiner.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
23 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
0 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Felles innkjøpsansvarlig for våre kontorer i Kristiansand og Oslo for bedre å sjekke mot innkjøpspolicy og behov
- Dele bøker/annet utstyr
- Levere mobiler/elektrisk utstyr inn til trygg leverandør
- I opplæring av nye ansatte, adressere våre miljørutiner
- Erstatte jomfruelig aluminium med resirkulert i våre diplomer
Energi: Mål
0 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
- Vi har vært bevisst energibruk i prosessen med utforming av nye lokaler, men har ikke grunnlag for å sette mål forbruk pr kWh i 2021 da vi har flyttet inn i nye lokaler.
- bevisst holdning til lagring av data, og utvikling av nettsider mtp kapastitet
- Sikre at ny strømleverandør i nye lokaler har opprinnelsessertifikater som er "grønne"
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Tiltak
- Innført retningslinjer for gode digitale møter
- Vurdere å utvikle standardindikator for tjenestereiser; antall togreiser/buss, antall og %-vis del av totaltransport
- Videreføre kompetanseheving for våre kunder, sertifisører og konsulenter ved digitale kurs/samlinger

Avfall: Mål, Restavfall
0 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
84 %
Avfall: Tiltak
- plogging som aktivitet og for å fjerne forsøpling
- få kontroll og gode rutiner på måling og oversikt over avfall i nye lokaler
Utslipp til luft og vann: Mål
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak

Annet
Innovasjon og kjernevirksomhet: Det viktigste Miljøfyrtårn gjør i forhold til miljøpåvirkning er å sikre en så god sertifiseringsordning som mulig for norske virksomheter. Her er vi i gang med vårt største løft på lenge: Nye felleskriterier. Disse skal sikre at alle virksomheter i enda større grad jobber med alle sine påvirkningsområder innen klima og miljø. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å forbedre og oppdatere våre bransjekriterier, og har flere prosjekter for å øke kvaliteten i alle ledd i vår ordning. Vår veiviser i arbeidet er "Miljøledelse 2.0", som igjen er en del av vår 3-års strategi.

Videre videreutvikler vi nå "egendefinerte indikatorer" slik at virksomheter kan rapportere på spesifikke mål som de selv setter.
Vi ønsker også å se på å lage egne indikatorer for Miljøfyrtårn, blant annet for å måle opplevd miljøeffekt hos kundene/brukerne.