MjøsLab IKS

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

MjøsLab iks er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Gjøvik, Østre- og Vestre Toten. Laboratoriet er lokalisert på Gjøvik. MjøsLab selger analysetjenester innenfor fagområdene kjemi og mikrobiologi på alle typer prøvemateriale, men for det meste innenfor mat, vann, avløp og miljø. MjøsLab iks er et akkreditert prøvingslaboratorium, og ble akkreditert allerede i 1995. Laboratoriet har gjennom sin akkreditering forpliktet seg til profesjonell yrkesutøvelse, høy kvalitet og standard på prøving. Metodene som benyttes, er basert på nasjonale eller europeiske standarder. Laboratoriet utøver intern kvalitetskontroll og deltar på eksterne kvalitetskontroller for å overvåke at analysene er under betryggende kontroll. MjøsLab tilbyr sine analysetjenester til tekniske etater i kommuner, bedrifter og privatpersoner. MjøsLab - din analysepartner og totalleverandør av analysetjenester!

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Laboratorier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 11 jan., 2021
Utløper: 11 jan., 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Vi har oppgitt omsetning for Mjøslab selv om vi er et interkommunalt selskap da vi anser oss som en konkurranseutsatt virksomhet. Mjøslab IKS hadde 5,3 årsverk i 2019 fordelt på 7 stillinger.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Data over leverandører er hentet inn ved å besøke deres nettsider eller ved å bruke miljoindex.no. Den totale mengden forbrukt papir er basert på et stabilt års innkjøp som tilsvarer et stabilt års forbruk.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Total kWh er hentet inn fra strømleverandørens nettportal. Byggets ventilasjon og den varme/kjøling som kommer der fra blir ikke oppgitt til oss i annen form en en totalsum for felleskostnader og ligger derfor ikke i elektrisistets forbruket.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Mjøslab har ikke egne biler til tjenestekjøring.
Det var 6 flyreiser i 2019 i jobbforbindelse (kurs/seminar).

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Avfalls-fraksjoner er beregnet ved å se på forbruk og innkjøp. Ca. 75 % av restavfallsfraksjonen er brukt prøvemedie (petriskåler m/agar).

Vannforbruk

Vannforbruk

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Måling av eget vannforbruk er ikke mulig, da det er en vannmåler for bygget. Vannforbruket avregnes pr m2 leiet areal og er en del av byggets fellesutgifter.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har gjort innkjøp av instrument for næringsmiddel-kjemiske analyser som går uten bruk av noen kjemikalier, er langt kjappere en tidligere metoder, bruker mindre energi samt gir minimalt med avfall.
Avfall og ombruk
Vi fikk opprettet container for plastavfall og fikk tillatelse til å bruke nærliggende bedrifts glass/metall container.
Energi
Ingen konkrete miljøtiltak på energi i 2019.
Transport
Ingen konkrete miljøtiltak på transport i 2019.
Utslipp til luft og vann
Ingen konkrete tiltak på utslipp i 2019
Vannforbruk
Ingen konkrete tiltak på vannforbruk i 2019.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi har som mål å tenke miljø, tilfredsstille reguleringer og miljøkrav, redusere kilder til forurensing, etterstrebe effektiv bruk av energi og forbruksmaterialer samt å opprettholde en oversiktlig og oppdatert Miljøfyrtårnhåndbok.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har som mål å påvirke de leverandørene vi må handle med, med fokus på å opprettholde og utvide andelen sertifiserte leverandører.
Energi: Tiltak
Vi skal fokusere på å redusere strømforbruk utenom arbeidstider ved å regulere termostat på varmeovner og skru av maskiner som er ferdige for dagen.
Transport: Tiltak
Dette er pr. nå ikke relevant siden Mjøslab ikke har egne biler til tjenestekjøring.
Avfall: Mål og restavfall
1100 kg
Avfall: Mål og kildesortering
40 %
Avfall: Tiltak
Har som mål å øke fokus på kildesortering der det er mulig og opprette nye punkt for sortering av avfalls fraksjoner der det er mulig.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har som mål at minst mulig av kjemikalier/reagens skal nå ut i luft og avløp.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Videre arbeid for å få satt i drift det nye næringsmiddel-kjemiske instrumentet for å redusere utslipp til vann/avløp.