Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

MjøsLab IKS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

MjøsLab iks er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Gjøvik, Østre- og Vestre Toten. Laboratoriet er lokalisert på Gjøvik. MjøsLab selger analysetjenester innenfor fagområdene kjemi og mikrobiologi på alle typer prøvemateriale, men for det meste innenfor mat, vann, avløp og miljø. MjøsLab iks er et akkreditert prøvingslaboratorium, og ble akkreditert allerede i 1995. Laboratoriet har gjennom sin akkreditering forpliktet seg til profesjonell yrkesutøvelse, høy kvalitet og standard på prøving. Metodene som benyttes, er basert på nasjonale eller europeiske standarder. Laboratoriet utøver intern kvalitetskontroll og deltar på eksterne kvalitetskontroller for å overvåke at analysene er under betryggende kontroll. MjøsLab tilbyr sine analysetjenester til tekniske etater i kommuner, bedrifter og privatpersoner. MjøsLab - din analysepartner og totalleverandør av analysetjenester!

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Laboratorier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 11 jan, 2021
Utløper: 11 jan, 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Vi har oppgitt omsetning for Mjøslab selv om vi er et interkommunalt selskap da vi anser oss som en konkurranseutsatt virksomhet. Mjøslab IKS hadde 5,3 årsverk i 2019 fordelt på 7 stillinger.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Data over leverandører er hentet inn ved å besøke deres nettsider eller ved å bruke miljoindex.no. Den totale mengden forbrukt papir er basert på et stabilt års innkjøp som tilsvarer et stabilt års forbruk.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Total kWh er hentet inn fra strømleverandørens nettportal. Byggets ventilasjon og den varme/kjøling som kommer der fra blir ikke oppgitt til oss i annen form en en totalsum for felleskostnader og ligger derfor ikke i elektrisistets forbruket.

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Måling av eget vannforbruk er ikke mulig, da det er en vannmåler for bygget. Vannforbruket avregnes pr m2 leiet areal og er en del av byggets fellesutgifter.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Mjøslab har ikke egne biler til tjenestekjøring.
Det var 6 flyreiser i 2019 i jobbforbindelse (kurs/seminar).

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Avfalls-fraksjoner er beregnet ved å se på forbruk og innkjøp. Ca. 75 % av restavfallsfraksjonen er brukt prøvemedie (petriskåler m/agar).

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har gjort innkjøp av instrument for næringsmiddel-kjemiske analyser som går uten bruk av noen kjemikalier, er langt kjappere en tidligere metoder, bruker mindre energi samt gir minimalt med avfall.
Avfall
Vi fikk opprettet container for plastavfall og fikk tillatelse til å bruke nærliggende bedrifts glass/metall container.
Energi
Ingen konkrete miljøtiltak på energi i 2019.
Transport
Ingen konkrete miljøtiltak på transport i 2019.
Utslipp til luft og vann
Ingen konkrete tiltak på utslipp i 2019
Vannforbruk
Ingen konkrete tiltak på vannforbruk i 2019.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi har som mål å tenke miljø, tilfredsstille reguleringer og miljøkrav, redusere kilder til forurensing, etterstrebe effektiv bruk av energi og forbruksmaterialer samt å opprettholde en oversiktlig og oppdatert Miljøfyrtårnhåndbok.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har som mål å påvirke de leverandørene vi må handle med, med fokus på å opprettholde og utvide andelen sertifiserte leverandører.
Energi: Mål
225 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi skal fokusere på å redusere strømforbruk utenom arbeidstider ved å regulere termostat på varmeovner og skru av maskiner som er ferdige for dagen.
Transport: Tiltak
Dette er pr. nå ikke relevant siden Mjøslab ikke har egne biler til tjenestekjøring.
Avfall: Mål, Restavfall
1100 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
40 %
Avfall: Tiltak
Har som mål å øke fokus på kildesortering der det er mulig og opprette nye punkt for sortering av avfalls fraksjoner der det er mulig.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har som mål at minst mulig av kjemikalier/reagens skal nå ut i luft og avløp.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Videre arbeid for å få satt i drift det nye næringsmiddel-kjemiske instrumentet for å redusere utslipp til vann/avløp.