Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

SpareBank1 Finans Østlandet AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

SpareBank 1 Finans Østlandet er et finansieringsselskap som tilbyr leasing, næringslån og salgspantlån til bedrifter og privatpersoner gjennom forhandlere, samarbeidende banker og direkte mot kunder. Vi har hovedkontor på Hamar og vi er i dag 51 ansatte. Selskapet har en forvaltningskapital på 9 milliarder kroner, og vi er eid av SpareBank 1 Østlandet (95 %) og SpareBank 1 Ringerike Hadeland (5 %). Selskapet er lokalisert sammen med morselskapet Sparebank 1 Østlandet. Vi samhandler godt med morselskapet, også innenfor flere områder som er relevante i miljøfyrtårnkartleggingen.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Bank og Finans

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 mar, 2021
Utløper: 25 mar, 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Morselskapet Sparebank1 Østlandet AS arbeider med fellesavtalene i alliansen for å lage en konkret oppfølgingsplan for enkelt leverandører. Våre leverandører underskriver vårt vedlegg om bærekraft i innkjøp hvor leverandørene bekrefter at de følger våre overordnede retningslinjer.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Areal gjelder 1+ 2 etasje Parkgata 2, Hamar
Tall er hentet fra Min Side hos Eidsiva Nett.

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

2020 var et spesielt år mtp covid-19. Antall kjørte km i 2019 var 247000.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

"Annet" er papir til makulering

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
-Selskapet har avviklet bruk av engangskopper og bestikk
-Selskapet har avviklet papiraviser og tidsskrifter
-Selskapet oppfordrer til å benytte printer med mindre det er helt nødvendig


Avfall
-Selskapet har mer enn halvert sitt forbruk av papir siden 2019. (2019 = 551kg / 2030 = 218kg).
-Vi har fokus på å ikke printe papir og jobber med å strømlinjeforme systemene slik at dette kan unngås.
-Vi kan ikke se hvordan vi kan redusere avfallet ytterligere bortsett fra å redusere personlig forbruk, for eksempel matsvinn.
-Det er hengt opp skilt ved avfallsstasjonene som viser hva som skal sorteres hvor.
-Vi er tilsluttet Østlandet Gjenvinning via morselskapet, Sparebank1 Østlandet AS.
Energi
-Vi har redusert der det lar seg gjøre. (Automatisk slukking av lys ved hjelp av bevegelsessensor, endring av temperatur etter arbeidstid).
Transport
Som følge av Covid-19 er det blitt økt bevissthet rundt transport og økt bruk av Teams.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Strategi -Bærekraft 2019-2021
Denne destinasjonen er viktig fordi:
• Vi ønsker å være en aktør som bidrar til bærekraftig utvikling
• Det er nødvendig for å være konkurransedyktig og relevant også fremover
• Det bidrar til å skape tilhørighet og stolthet internt i selskapet
• Det har betydning for selskapets og finanshusenes omdømme
5 viktige suksessfaktorer for at selskapet skal klare å nå denne destinasjonen:
• Alle ansatte jobber aktivt for å nå denne destinasjonen
• Definere hva Bærekraft skal være og hvordan vi skal jobbe med det i selskapet
• Innarbeide og utvikle bærekraft i alle relevante interne og eksterne dokumenter
• Sørge for at selskapet har bærekraftfokus mot kunder og samarbeidspartnere
• Sørge for at selskapet har et internt bærekraftfokus
5 viktige fokusområder i 2020 for å nå denne destinasjonen:
• Sørge for at alle ansatte har forståelse for og leverer på denne destinasjonen.
• Være en aktiv bidragsyter i arbeidet med mobilitetsfloken som prosjekt, samt etterfølgende initiativ
• Kontinuerlig utvikle bærekraft på Innsikt/Workplace, Hjemmeside og årsrapport.
• Identifisere, gjennomføre og videreutvikle relevante bærekraftinitiativ som er synlig for våre kunder og samarbeidspartnere.
• Identifisere og gjennomføre relevante bærekraftinitiativ internt i selskapet.
KPI’er som måler selskapet ifht. denne destinasjonen:

MTU –Bærekraft >70
MTU –Stolthet >70
Andel E-Signering: 100%
Andel grønne billån i 2021: 25% (sum av grønne billån og nullutslipps billån)
Antall kjørte km 2021: redusere med 20% (se på tall for 2019 da 2020 var et spesielt år mtp covid-19, antall kjørte km i 2019 var 247 000)

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
-Fortsatt fokus på å ikke bruke/printe papir
-Fokus på å benytte leverandører som fører miljømerkede produkter til egen drift
-Fokus på å benytte leverandører som har et sertifisert miljøledelses system
Energi: Mål
395,35 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Siden 2020 er et unntaksår med mye hjemmekontor så er det vanskelig å sette et konkret mål på energi. Selskapet har allerede gode energisparende tiltak gjennom automatisk slukking av lys (bevegelsessensor) samt endring av temperatur etter arbeidstid. Tar derfor høyde for strømforbruk i 2019 (tot 350838,10 kWh)
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,61 liter pr.mil
Transport: Tiltak
-Selskapet oppfordrer til bruk av Teams.
-Selskapet oppfordrer de ansatte til å benytte kollektiv transport eller samkjøring der dette er mulig.
-Selskapet vurderer løsninger som vil føre til utbredt bruk av EL-bil.
Avfall: Mål, Restavfall
3000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
-Vi har allerede et godt søppelsorteringssystem med skilt som beskriver hvordan man skal sortere.