SpareBank1 Finans Østlandet AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

SpareBank 1 Finans Østlandet er et finansieringsselskap som tilbyr leasing, næringslån og salgspantlån til bedrifter og privatpersoner gjennom forhandlere, samarbeidende banker og direkte mot kunder. Vi har hovedkontor på Hamar og vi er i dag 55 ansatte. Selskapet har en forvaltningskapital på 9,6 milliarder kroner, og vi er eid av SpareBank 1 Østlandet (95 %) og SpareBank 1 Ringerike Hadeland (5 %). Selskapet er lokalisert sammen med morselskapet Sparebank 1 Østlandet. Vi samhandler godt med morselskapet, også innenfor flere områder som er relevante i miljøfyrtårnkartleggingen.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bank og Finans, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 mar., 2021
Utløper: 25 mar., 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Morselskapet Sparebank1 Østlandet AS arbeider med fellesavtalene i alliansen for å lage en konkret oppfølgingsplan for enkelt leverandører. Våre leverandører underskriver vårt vedlegg om bærekraft i innkjøp hvor leverandørene bekrefter at de følger våre overordnede retningslinjer.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Areal gjelder 1+ 2 etasje Parkgata 2, Hamar
Tall er hentet fra Min Side hos Eidsiva Nett.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

2020 var et spesielt år mtp covid-19. Antall kjørte km i 2019 var 247000.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

"Annet" er papir til makulering

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
-Selskapet har avviklet bruk av engangskopper og bestikk
-Selskapet har avviklet papiraviser og tidsskrifter
-Selskapet oppfordrer til å benytte printer med mindre det er helt nødvendig


Avfall og ombruk
-Selskapet har mer enn halvert sitt forbruk av papir siden 2019. (2019 = 551kg / 2030 = 218kg).
-Vi har fokus på å ikke printe papir og jobber med å strømlinjeforme systemene slik at dette kan unngås.
-Vi kan ikke se hvordan vi kan redusere avfallet ytterligere bortsett fra å redusere personlig forbruk, for eksempel matsvinn.
-Det er hengt opp skilt ved avfallsstasjonene som viser hva som skal sorteres hvor.
-Vi er tilsluttet Østlandet Gjenvinning via morselskapet, Sparebank1 Østlandet AS.
Energi
-Vi har redusert der det lar seg gjøre. (Automatisk slukking av lys ved hjelp av bevegelsessensor, endring av temperatur etter arbeidstid).
Transport
Som følge av Covid-19 er det blitt økt bevissthet rundt transport og økt bruk av Teams.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Strategi -Bærekraft 2019-2021
Denne destinasjonen er viktig fordi:
• Vi ønsker å være en aktør som bidrar til bærekraftig utvikling
• Det er nødvendig for å være konkurransedyktig og relevant også fremover
• Det bidrar til å skape tilhørighet og stolthet internt i selskapet
• Det har betydning for selskapets og finanshusenes omdømme
5 viktige suksessfaktorer for at selskapet skal klare å nå denne destinasjonen:
• Alle ansatte jobber aktivt for å nå denne destinasjonen
• Definere hva Bærekraft skal være og hvordan vi skal jobbe med det i selskapet
• Innarbeide og utvikle bærekraft i alle relevante interne og eksterne dokumenter
• Sørge for at selskapet har bærekraftfokus mot kunder og samarbeidspartnere
• Sørge for at selskapet har et internt bærekraftfokus
5 viktige fokusområder i 2020 for å nå denne destinasjonen:
• Sørge for at alle ansatte har forståelse for og leverer på denne destinasjonen.
• Være en aktiv bidragsyter i arbeidet med mobilitetsfloken som prosjekt, samt etterfølgende initiativ
• Kontinuerlig utvikle bærekraft på Innsikt/Workplace, Hjemmeside og årsrapport.
• Identifisere, gjennomføre og videreutvikle relevante bærekraftinitiativ som er synlig for våre kunder og samarbeidspartnere.
• Identifisere og gjennomføre relevante bærekraftinitiativ internt i selskapet.
KPI’er som måler selskapet ifht. denne destinasjonen:

MTU –Bærekraft >70
MTU –Stolthet >70
Andel E-Signering: 100%
Andel grønne billån i 2021: 25% (sum av grønne billån og nullutslipps billån)
Antall kjørte km 2021: redusere med 20% (se på tall for 2019 da 2020 var et spesielt år mtp covid-19, antall kjørte km i 2019 var 247 000)

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
-Fortsatt fokus på å ikke bruke/printe papir
-Fokus på å benytte leverandører som fører miljømerkede produkter til egen drift
-Fokus på å benytte leverandører som har et sertifisert miljøledelses system
Energi: Tiltak
Siden 2020 er et unntaksår med mye hjemmekontor så er det vanskelig å sette et konkret mål på energi. Selskapet har allerede gode energisparende tiltak gjennom automatisk slukking av lys (bevegelsessensor) samt endring av temperatur etter arbeidstid. Tar derfor høyde for strømforbruk i 2019 (tot 350838,10 kWh)
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,61 liter pr.mil
Transport: Tiltak
-Selskapet oppfordrer til bruk av Teams.
-Selskapet oppfordrer de ansatte til å benytte kollektiv transport eller samkjøring der dette er mulig.
-Selskapet vurderer løsninger som vil føre til utbredt bruk av EL-bil.
Avfall: Mål og restavfall
3000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
-Vi har allerede et godt søppelsorteringssystem med skilt som beskriver hvordan man skal sortere.