Oxer Management AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vi er en av landets største aktører innen utleie, forvaltning og utvikling av fast eiendom. Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 151 000 kvm eiendom i området fra Oslo Nord, via Asker til Drammen. I tillegg har vi ca. 260 000 kvm bolig og næring for utvikling. Selskapet eies av Ellen K. Raaholt med familie.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Eiendom, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 24 jun., 2021
Utløper: 24 jun., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

1% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-4% fra 2019

Kommentarer

En person har sluttet.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Dette kan vi først få skikkelig oversikt på i 2022.

Energi

Energiforbruk

-32% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-32% fra 2019

Kommentarer

Stor nedgang pga pandemi og hjemmekontor

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Ingen flyreiser i 2020 pga pandemi

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

-47% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Data er hentet inn fra hele bygget og fordelt på kvadratmeter pr leietaker.

Vannforbruk

Vannforbruk

219% fra 2019

Kommentar

Totalt forbruk på hele bygget er 3603 m3 og vi har 1000 av 22 000 m2. Vårt forbruk blir da: 163,8 m3

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-23% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

2020 blir et unntaksår pga pandemien.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Kommer på neste rapprt
Avfall og ombruk
Kommer på neste rapport
Energi
Ecopilot testet ut som første bygg i Norge
Transport
Kommer på neste rapport
Utslipp til luft og vann
Kommer på neste rapport
Annet
Kommer på neste rapport

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet

• Fossile biler skal utfases og vi skal helt over på elektriske biler innen 2023. Vi går først via hybrid
• Reising skal begrenses. Måles i antall teamsmøter. Ved et snitt på 3 personer i møte og at alle har 7 km til møteplass så kan dette måles.
• Eksisterende bygg skal Breeam In Use sertifiseres.
• Vi skal utlede om alle nye boliger skal Breeam Nor sertifiseres
• Alle ekisterende bygg skal Breeam In Use sertifiseres.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
16 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
I løpet av 2021 skal vi tilstrebe at alle varer som kjøpes inn av Oxer Managment skal miljømerking. Vi skal også redusere unødvendig pynt og engangsprodukter.
Energi: Tiltak
Dette må vi styre gjennom Optima og Ecopilot (første i Norge som tester ut dette). Ta på ekstra genser. Redusere kjøling. Ecopilot gjør dette nå.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,65 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Når vi har kommet gjennom pandemien kan vi se på økt kollektivbruk (alle kjører egen bil i dag), samkjøring og hjemmekontor, men vi ser for oss at vi kan redusere 20 % ganske umiddelbart.
Avfall: Mål og restavfall
1350 kg
Avfall: Mål og kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Her må vi både redusere egen søppel samt lære opp de 800 andre som jobber på Asker Panorama
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har ikke virksomhet der dette er relevant.