Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Hardanger Miljøsenter AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Laboratorium som utfører miljømålinger, kjemiske og mikrobiologiske analyser og konsulenttjenster for industri, offentlig virksomhet og private kunder.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggeier, Laboratorier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 02 jun, 2020
Utløper: 02 jun, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

11% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Fra 2021 er vi 12 årsverk

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

40% fra 2019

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

66% fra 2019

Energi

Energiforbruk

-16% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-16% fra 2019

Kommentarer til Energi

Vi ser en betydelig nedgang i energiforbruket. Dette er redusert med 16,9 % (40.543 kWh) siden 2019
Dette er resultat av interne tiltak (nattsenking ventilasjon og temperatur, varmepumpe, etterisolering av loft), men også en konsekvens av klimaendringer og temperaturøkning.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-12% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

-3% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-9% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

46% fra 2019

Vannforbruk

Vannforbruk

-15% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi er nå medlem av Grønt Punkt Norge, siden vi er importør av plast- og glassflasker. Vi betaler for mengden emballasje vi sender ut på det norske markedet og tar ansvar for at emballasjen går inn i et kretsløp.
Avfall
Vi har stort fokus på kildesortering og sorterer nå i 7 fraksjoner: Papir/drikkekartong, papp, plast, glass/metall, matavfall, spesialavfall og restavfall.
Det er godt tilrettelagt med beholdere for plastavfall på alle laboratorier og miljøstasjon på uteområdet. Antall bossbøtter på kontorene er minimert og erstattet med en felles miljøstasjon i 2. etasje. Vi ser tydelig at mengde restavfall er redusert i forhold til fjoråret og fraksjoner som plast, papp og papir har økt. Vi er blitt mye flinkere til å sortere avfallet vårt.
Det er montert lufttørkere på tre av toalettene, der målet er å bruke mindre tørkepapir ved håndvask og dermed redusere avfall.
Energi
Det er montert varmepumpe for oppvarming av matsal.
Ventilasjon i 2. etasje er justert til nattsenking.
Det er innført rutine for avriming av frysebokser og fryseskap.
Det vurderes mulighet for solcellepanel på taket (er under utredning).
Transport
I november 2020 tok vi i bruk EL-bil. Denne skal erstatte en av våre dieselbiler. Bilen brukes i hovedsak til lokal kjøring for å hente prøver i kommunen og til/fra buss og post. Den brukes også ved oppdrag på lokale industribedrifter og kan brukes ved oppdrag i bl.a. Bergen, Ølen, Stord.
Utslipp til luft og vann
Vannforbruk
Ved service på vårt anlegg for avionisert vann ønsket vi å redusere vannmengden som unødig passerer gjennom anlegget, men dette var dessverre ikke mulig.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Helse: Hardanger Miljøsenter AS skal gi arbeidstakere en trygg arbeidsplass slik at farer for helse av fysiske, kjemiske eller psykososiale årsaker ikke oppstår. Det skal arbeides aktivt for å skape et miljø slik at de ansatte trives.
Sikkerhet: Hardanger Miljøsenter AS skal arbeide for å sikre mennesker og materielle verdier mot alle typer skader. Tekniske innretninger skal tilfredsstille krav i lover og forskrifter.
Ytre miljø: Hardanger Miljøsenter AS skal gjennom rutiner og handlinger sikre at det ytre miljø; jord, luft og vann ikke forurenses ved utslipp eller avfallsbehandling. Det skal legges vekt på gjenbruk og energiøkonomisering.
Energi: Mål
236 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Solcellepanel på taket (estimert årlig produksjon 19.338 kWh). Antar produksjon fra 2. halvår 2021 hvis dette realiseres.
Transport: Tiltak
EL-bil kom på plass i november 2020, så først i 2021 vil vi se effekten av denne på drivstoff forbruk.
Avfall: Mål, Restavfall
1800 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Holde fokus oppe og bevare de gode rutinene vi har innarbeidet i 2020.
Stadig være på utkikk etter forbedringer.