Hardanger Miljøsenter AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Laboratorium som utfører miljømålinger, kjemiske og mikrobiologiske analyser og konsulenttjenster for industri, offentlig virksomhet og private kunder.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Laboratorier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 02 jun., 2020
Utløper: 02 jun., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

11% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Fra 2021 er vi 12 årsverk

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

40% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

66% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

24% fra 2019

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-16% fra 2019

Kommentarer

Vi ser en betydelig nedgang i energiforbruket. Dette er redusert med 16,9 % (40.543 kWh) siden 2019
Dette er resultat av interne tiltak (nattsenking ventilasjon og temperatur, varmepumpe, etterisolering av loft), men også en konsekvens av klimaendringer og temperaturøkning.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Ansattes reiser til og fra jobb

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

46% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Vannforbruk

Vannforbruk

-15% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-8% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi er nå medlem av Grønt Punkt Norge, siden vi er importør av plast- og glassflasker. Vi betaler for mengden emballasje vi sender ut på det norske markedet og tar ansvar for at emballasjen går inn i et kretsløp.
Avfall og ombruk
Vi har stort fokus på kildesortering og sorterer nå i 7 fraksjoner: Papir/drikkekartong, papp, plast, glass/metall, matavfall, spesialavfall og restavfall.
Det er godt tilrettelagt med beholdere for plastavfall på alle laboratorier og miljøstasjon på uteområdet. Antall bossbøtter på kontorene er minimert og erstattet med en felles miljøstasjon i 2. etasje. Vi ser tydelig at mengde restavfall er redusert i forhold til fjoråret og fraksjoner som plast, papp og papir har økt. Vi er blitt mye flinkere til å sortere avfallet vårt.
Det er montert lufttørkere på tre av toalettene, der målet er å bruke mindre tørkepapir ved håndvask og dermed redusere avfall.
Energi
Det er montert varmepumpe for oppvarming av matsal.
Ventilasjon i 2. etasje er justert til nattsenking.
Det er innført rutine for avriming av frysebokser og fryseskap.
Det vurderes mulighet for solcellepanel på taket (er under utredning).
Transport
I november 2020 tok vi i bruk EL-bil. Denne skal erstatte en av våre dieselbiler. Bilen brukes i hovedsak til lokal kjøring for å hente prøver i kommunen og til/fra buss og post. Den brukes også ved oppdrag på lokale industribedrifter og kan brukes ved oppdrag i bl.a. Bergen, Ølen, Stord.
Utslipp til luft og vann
Vannforbruk
Ved service på vårt anlegg for avionisert vann ønsket vi å redusere vannmengden som unødig passerer gjennom anlegget, men dette var dessverre ikke mulig.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Helse: Hardanger Miljøsenter AS skal gi arbeidstakere en trygg arbeidsplass slik at farer for helse av fysiske, kjemiske eller psykososiale årsaker ikke oppstår. Det skal arbeides aktivt for å skape et miljø slik at de ansatte trives.
Sikkerhet: Hardanger Miljøsenter AS skal arbeide for å sikre mennesker og materielle verdier mot alle typer skader. Tekniske innretninger skal tilfredsstille krav i lover og forskrifter.
Ytre miljø: Hardanger Miljøsenter AS skal gjennom rutiner og handlinger sikre at det ytre miljø; jord, luft og vann ikke forurenses ved utslipp eller avfallsbehandling. Det skal legges vekt på gjenbruk og energiøkonomisering.
Energi: Tiltak
Solcellepanel på taket (estimert årlig produksjon 19.338 kWh). Antar produksjon fra 2. halvår 2021 hvis dette realiseres.
Transport: Tiltak
EL-bil kom på plass i november 2020, så først i 2021 vil vi se effekten av denne på drivstoff forbruk.
Avfall: Mål og restavfall
1800 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Holde fokus oppe og bevare de gode rutinene vi har innarbeidet i 2020.
Stadig være på utkikk etter forbedringer.