Viken Energimontasje

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Viken Energimontasje har hovedkontor i Follo, og er en totalleverandør innen bygging, drift og vedlikehold av el. infrastruktur med pt. 25 ansatte. Våre største kunder er Nettselskaper, da primært Elvia Nett AS og Norges Nett AS. Vårt nedslagsfelt er som navnet sier, primært i regionen rundt Oslofjorden.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 16 des., 2020
Utløper: 16 des., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

18 % av leverandørene representerer 90 % av vårt totale innkjøp målt i verdi. Det er i alt 29 leverandører. 7 av disse er miljøsertifiserte, og de står for 43 % av leveransene til oss målt i kroneverdi.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Forbruket gjelder for kontor og oppvarmet lager. Vi ønsker å få forbruket ned, og har gjennomført tiltak med nytt ventilasjonsanlegg. I tillegg er det satt i gang prosjekt med å skift ut alle lyskilder til LED-lys.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

I daglig drift benytter bedriften stort sette større biler. Dett kreves for å få med seg nødvendig utstyr og materiell ut på oppdrag. Det er årsaken til at forbruk av drivstoff pr. mil er 1,25 liter.
Samtlige 18 reiser (tur/retur) i Europa gjelder en reise for alle ansatte. Dette er som takk for fin innsats, for å styrke samholdet, og som motivasjon til videre innsats for Viken Energimontasje.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Farlig avfall er CCA impregnert trevirke - 26520 kilo, og kreosot impregnert trevirke - 7870 kilo. Avfallsmengden er høy noe som skyldes utskifting av impregnerte trestolper fra kraftlinjer. Kildesorteringsgraden i virksomheten er meget god.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Det er utslipp fra transport som her størst påvirkning på vårt klimaregnskap. Det er igangsatt arbeid med løsninger som kan redusere dette tiltaket. Bedre planlegging av transport, redusert tomgang på biler og miljøriktig kjørestil er elementer det skal arbeides med.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi er i gang med etablering av innkjøpsinstrukser og kartlegging av miljø sertifiserte leverandører slik at vi kan sikre høyere andel innkjøp av varer og tjenester innkjøp fra disse.
Avfall og ombruk
Viken Energimontasje har egne Miljøstasjoner med tilhørende beskrivelse av fraksjoner på egen tomt dette har gitt oss god kontroll på sorteringsgraden.
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss – konkrete mål med ditto metodikk for dokumenterte / måle dette er i prosess.
Energi
Vi har ila 2019 montert varmepumper på våre kontorlokaler som har redusert vårt strømforbruk, videre har vi satt i gang en prosess med å skifte ut lysarmaturene i lokalene til energibesparende LED armaturer.
Transport
En stor del av vårt virke består av transport av mannskap til og fra anlegg. Vi har litt å gå på ved å koordinere vår bilflåte slik at flere kjører felles, vi er i gang med å se på planleggingsverktøy som gjør oss bedre i stand til å koordinere mannskap for å oppnå besparelser på antall kjørte kilometer uten at dette skal gå på bekostning av kvaliteten på våre leveranser. Innføring av Teams som verktøy i hverdagen har gitt oss en stor innsparing på transport. Vi har hatt flere møter på Teams enn i 2019 og vi ser i tillegg at flere møter med deltakere fra flere avdelinger sporer til økt bruk av Teams.


Utslipp til luft og vann
Vi har ikke registrert utslipp til vann annet enn utslipp til det kommunale avløpssystemet. Utslipp til luft skjer primært ved transport og bruk av bil. Vi har igangsatt arbeid med å planlegge transporten bedre med mål om å redusere utslipp til luft.
Annet
Vi er under 1.gangs sertifisering, og har ikke noe annet enn det som allerede er kommentert og tilføye.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Viken Energimontasje AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av våre produkter og tjenester.
Mål for HMS-området er:
1. Sykefravær under 4%
2. Vi skal reduserer bedriftens samlede energibruk med 5 %
3. Reduksjon av skrivepapir med 20 % og redusere papiravfallet med 10 %
4. Vi skal redusere antall flyreiser med 30% og bilreiser med 5%
5. Vi skal øke antall miljømerkede produkter fra 6 til 10.
6. Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører fra 7 til 14.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
10 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
14 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Viken Energimontasje AS vil velge en aktør for leveranse av produkter til egen drift. Dette for å sikre at korrekte artikler i henhold til instruks kjøpes inn.
Energi: Tiltak
Vi har ila 2019 montert varmepumper på våre kontorlokaler som har redusert vårt strømforbruk, videre har vi satt i gang en prosess med å skifte ut lysarmaturene i lokalene til energibesparende LED armaturer.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
35000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Viken Energimontasje AS ønsker å bruke elektriske biler i tjeneste der dette er hensiktsmessig. Vi vurderer mulighetene for å erstatte 1 dieseldrevet fremkomstmiddel med el-bil alternativ senest ila 2021. Da vårt primære virke går på å holde strømforsyningen oppe i Norges distribusjonsnett tillater ikke våre kunder el-drevne biler i vår beredskapspark, noe som gjør at vi her må tenke alternativt.
Avfall: Mål og restavfall
2500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Viken Energimontasje har egne Miljøstasjoner med tilhørende beskrivelse av fraksjoner på egen tomt dette har gitt oss god kontroll på sorteringsgraden.
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss – konkrete mål med ditto metodikk for dokumenterte / måle dette er i prosess.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi skal oppfordre våre underleverandører som er maskinentreprenører til å benytte maskiner med så lavt utslipp som mulig. Samtidig skal vi påse at maskinene de benytter er godt vedlikeholdt, spesielt at de ikke har lekkasje av drivstoff og olje.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Det er i første rekke utslipp fra transport vår virksomhet kan påvirke. Vi benytter underleverandører til maskinelt arbeid der det er nødvendig for arbeid med linjer. Så langt er det ikke marked for å benytte anleggsmaskiner som er elektriske eller har hybridteknologi ut fra et prismessig spørsmål. Vi er avhengig av at slike maskiner kreves brukt av våre oppdragsgivere, slik at hele bransjen har de samme betingelser og forholde seg til. Skulle vi gå alene om slike løsninger, ville vi tape i kampen om oppdrag.
Annet
Vi skal påvirke våre underleverandører som er maskinentreprenører til å begrense skader på natur, og spare terrenget mest mulig.