Festspillene i Nord-Norge

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Festspillene ble arrangert for første gang i 1965, og 51 år senere kan vi presentere et internasjonalt arrangement på toppnivå. Du finner ingen andre arrangementer her nord som gir deg sjansen til å oppleve så mange ulike uttrykk innen musikk, scenekunst og visuell ku­nst på samme sted. Festspillene fyller byen til randen med kulturelle uttrykk, og lar deg gå på oppdagelsesferd i en jungel av spennende opplevelser.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Grønne arrangement

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 mai, 2020
Utløper: 07 mai, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-26% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

33% fra 2019

Kommentarer

Vi avlyste festivalen men klarte å gjennomføre et par digitalt konserter og hadde en utstilling lokalt.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

133% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-6% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-91% fra 2019

Kommentarer

Avlyst festival i 2020. Vi hadde startet flybooking før vi avlyste så derfor noen flyreiser.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-40% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

-43% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Annet: bølgepapp
Mye hjemmekontor og ingen festival i 2020 gjør at tallene ikke er på det normale.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-90% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Festivalen var avlyst men vi klarte å gjennomføre noen prosjekter. Det var et tydelig fokus på miljøvennlig gjennomføring hvor noen av prosjektene ble gjennomført digitalt. Det vi klarte og gjennomføre fysisk hadde ikke tilreisende publikum og publikum var begrenset ifht de smittevernsregler som var på dette tidspunkt.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har fokus på at innkjøp skal være miljømerket, og innleid personale i alle ledd har blitt bevisstgjort på at det de kjøper inn skal være miljømerket. PGA avlyst festivalen så var de lite innkjøp i år.
Avfall og ombruk
Hermetikk, lyspærer, batteri, plast, drikkekartong, papirsortering og matsortering har vi gjennom hele året. Frivillige og innleid ekstrapersonell blir bevisstgjort vårt miljøfokus. Vi er veldig gode på retur av flaskepant.
Energi
Fokus på at kaffetrakter ikke står på gjennom dagen, så vi slår over på kaffe/tekanner. Vi slår av lys i rom vi går ut av.
Vi har flyttet inn i et 100 år gammelt hus, hvor det går en del strøm til oppvarming, men vi har fått installert 2 varmepumper og ser at forbruket har gått ned.
Transport
Vi har ikke hatt behov for å leie transport i år.
Utslipp til luft og vann
Vi har ikke hatt noe utendørs arrangement i år.
Annet
Samarbeidspartnere blir oppfordret ved påskrift i epost signatur om å ta vare på miljøet ved å ikke skrive ut eposten. Når vi begynne prosessen med en potensielt ny samarbeidspartner, så er vi tydelig på at vi er en Miljøfyrtårn bedrift og at vi forventer at de forholder seg til de samme standarder. Nesten alle møter i 2020 har foregått digitalt.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi ønsker å skape et trygt og stimulerende arbeidsmiljø der ansatte ikke utsettes for psykososial eller fysisk skade. Øke bevissthet og fokus rundt bevaring av miljø og klima. Ha fokus på å redusere Festspillenes påvirkning på omgivelsene, og øke bevisstheten i perioden med innleid personell og festival. Etablere et miljøstyringssystem som omfatter alle deler av miljøarbeidet. Lage gode ringvirkninger ved påvirkning av lokalbefolkning, næringsliv og deltakere.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal fortsette og være flinkt til å sortere avfall og målet er å utfordre hverandre på å sortere mest mulig.
Vi kjøper miljøvennlig engangsutstyr der vi må bruke dette. Låner eksisterende kopper på de forskjellige arenaene istedet for å kjøpe der vi kan det. Fortsetter å få tak i mat som har gått ut av dato og som butikkene tenker å kaste, fortrinnsvis i festivaluka når vi skal stå for mat til mange mennesker og vi lager f.eks suppe som serveres noen dager i stedet for tørrmat og derved håper vi på mindre matavfall.
Energi: Tiltak
Lufte kort og effektivt. Skru av lys og maskiner ved arbeidsdagens slutt og i ferier. Redusere innetemperaturen ved langt fravær. Kjøpe lavenergi- og støysvake maskiner ved nyinnkjøp. Skifte til lavenergipærer hvor det er mulig. Være flink til å slå av lys i rom man går ut av, og lukke dører.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi er i dialog med bil-leverandør om å ha all transport under festivalen 100% elektrisk. Vi er også i dialog med ladestasjon-leverandør for å ha en fast mobil ladestasjon under festivalen. Det har den siste året kommet flere ladestasjoner i område og det forutsettes at det kommer flere i fremtiden.
Avfall: Mål og restavfall
400 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Fortsette å sortere avfall. Vi har fått en henteordning for plastsortering og bølgepapp, så vi bare melder når vi har en leveranse og så kommer ressursselskapet og henter på en av sine andre runder. Dette må normalt bringes til ressursselskapet, men de tar det med på sin runde i byen.
Utslipp til luft og vann: Mål
Mål er å minimalisere støy og andre type utslipp tilknyttet utendørs arrangementer.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fortsette å redusere på lyd i sentrum av byen. Fortsatt fokusere på økt sykkelbruk, og øke bruken av kollektivtransport i vårt område. Stenge av deler av sentrum under festivalen, som gjør at det blir mindre bilkjøring i sentrum. Vi markedsfører buss på våre nettsider opp mot festivalen og oppfordrer publikum til å kjøre kollektivt.