Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Oslo katedralskole

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Oslo katedralskole skrives med liten k

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 jun, 2021
Utløper: 25 jun, 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

2% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-22% fra 2019

Antall elever og ansatte

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

For mye kopiering på skolen til tross for digitalisering

Energi

Energiforbruk

-18% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-18% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

-17% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-33% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

-34% fra 2019

Vannforbruk

Vannforbruk

-75% fra 2019

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
OVERORDNEDE MÅL
Arbeidsmiljø:
• arbeidstakerne skal ha et helsefremmende arbeids- og læringsmiljø
• arbeidstakerne skal være vernet mot psykiske og fysiske helseskader
• arbeidsgiverrepresentantene på alle administrative nivåer skal ha tilstrekkelig opplæring til å ivareta sitt HMS-ansvar
Brannsikkerhet:
• Liv, helse, miljø og materielle verdier skal være vernet mot brann og eksplosjon
EL-sikkerhet:
• Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være utført, driftet og vedlikeholdt slik at det ikke medfører fare og ulykker

LOKALE MÅL
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brannInnkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
0 varer
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Går gjennom innkjøpsordning i etaten.
Energi: Mål
112 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Forventer at 2021 også påvirkes av Korona.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Svært lite kjøring ifm skoledriften
Avfall: Mål, Restavfall
11000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Nei
Annet
Bevisstgjøring særlig innen papirbruk og kildesortering.