Aase Gruppen AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Firmaet driver med prosjektledelse og byggeledelse. Virksomheten er lokalisert på Helsfyr, hvor alle ansatte har kontorplasser. Vi er også noe ute på prosjekter, men disse plassene er ikke med i vurderingen. Bransjekrav for kontrovirksomhet skal benyttes.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 feb., 2022
Utløper: 19 feb., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-14% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-50% fra 2019

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Halvert forbruk ift. 2019 grunnet COVID-19, og mindre tilstedeværelse på kontoret.

Energi

Energiforbruk

-10% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-10% fra 2019

Kommentarer

Redusert strømforbruk ift. 2019 skyldes antatt COVID-19, og mindre tilstedeværelse på kontoret.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Grunnet COVID-19 har det ikke vært flyreiser i jobbsammenheng i 2020.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-3% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Generelt mindre avfall (restavfall, papir, glass og EE) grunnet COVID-19 og følgelig mindre tilstedeværelse på kontoret.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-53% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Avfall og ombruk
Mengde restavfall og papirforbruk registreres årlig.
Transport
Aase har i dag 2-3 ruter kort tilgjengelig i resepsjonen som alle kan låne ifm jobbreiser. I tillegg er det kjøpt inn 2 stk el-sykler for benyttelse i jobbreiser. Dette er tiltak som Aase gjør for å oppfordre til bruk av miljøvennlige transportmidler

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Aase skal bidra til redusert miljøpåvirkning gjennom bærekraftig miljøledelse på vårt kontor og i våre prosjekter. Vi forplikter oss til å ta dette ansvaret for de områder som vi rår over. Vi ønsker å lede gjennom eksempel ved å yte bedre enn minimumskravet for lover, forskrifter og standarder knyttet til miljø

Aase skal være godkjent som miljøfyrtårnbedrift og alle plikter å bidra til å oppfylle dette kravet.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Oppfordre våre leverandører til å miljø-sertifisere seg. Ha fokus på å velge miljøbevisste leverandører.
Vurdere kjøp av brukt / gjenbruk av kontormøbler før innkjøp av nye.
Energi: Tiltak
Oppfordre ansatte til å følge rutiner med å slå på / av i hver etasje når siste mann kommer / går for dagen.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
5700 liter
Transport: Tiltak
Oppfordre ansatte til å bruke kollektivtransport og sykkel til og fra jobb og i jobbsammenheng, samt å tilstrebe og legge flere møter til samme dag slik at man slipper mange turer frem og tilbake så langt det lar seg gjøre. Aase har i dag 2-3 ruter kort tilgjengelig i resepsjonen som alle kan låne ifm jobbreiser. I tillegg er det kjøpt inn 2 stk el-sykler for benyttelse i jobbreiser. Dette er tiltak som Aase gjør for å oppfordre til bruk av miljøvennlige transportmidler
Avfall: Mål og restavfall
1800 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Fokus på å ikke kaste mat fra kjøkkenordningen, arkivering gjøres elektronisk, utskrifter skal minimeres og være 2-sidig.