AxFlow AS

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Engroshandel med maskiner og utstyr til industri

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 04 sep., 2022
Utløper: 31 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

14% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

9% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

-1% fra 2018

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-1% fra 2018

Kommentarer

Årlig forbrukt papir hentet fra Staples miljørapport, altså innkjøpt papir i 2019. Info hentet fra Kolonial, Magnat og Staples. Antall miljømerkede produkter gikk fra 54 til 53. Dette er sannsynligvis produkter vi ikke har hatt behov for i 2019, som f.eks. kopipapir i A3. Vi har også prøvd en ny type kaffe som er Debio-merket.

Energi

Energiforbruk

30% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

30% fra 2018

Kommentarer

Økning i energiforbruk fra i fjor. Usikkert hva denne økningen skyldes.
Tall hentet fra Cognos

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-45% fra 2018

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

EE-avfall nesten halvert fra 2018
Stor økning i "Spillolje ikke ref.småkolli < 200 l". Dette kan komme fra prosjekter eller at det har blitt samlet opp i fat, og dermed vil noe av dette i realiteten være fra 2018.
Samme gjelder i "Maling lim lakk løsem.b. flyt småk."
Kildesortert avfall fordelt på antall årsverk er i sum tilsvarende 2018.
Økning i kildesortert avfall. Info hentet fra Franzefoss.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-20% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Testet ut nye miljømerkede kaffetyper til kontoret, gått over til å hovedsaklig kjøpe svanemerkede tonere til printere.
Avfall og ombruk
Videreført avtale med Franzefoss om sortering.
Energi
Vi prøver å få huseier til å vurdere bevegelsesensorer på hvert individuelle kontor. Per i dag skrus alle lys på felles i etasjen og det sløses mye energi på å lyse opp kontorer som er tomme.
Transport
Kraftig nedgang i antall flyreiser. Noe nedgang i drivstofforbruk. Dette kan skyldes færre kundebesøk, da mer møtevirksomhet foregår digitalt med vårt nye konferanseutstyr. (Lifesize)
Utslipp til luft og vann
Ikke gjeldende.
Annet
Ikke gjeldende.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
AxFlow AS skal bistå sine kunder med å finne den mest energieffektive løsningen for deres prosjekter. Vi skal være kundenes foretrukne samarbeidspartner for prosjekter med høyt miljøfokus.
Ved kontinuerlig å stille krav til oss selv og våre samarbeidspartnere, skal vi bidra til å minimere miljøbelastningen ved gjennomføringen av prosjektene. Vår virksomhet skal overholde alle krav som stilles fra myndigheter, samt de krav vi har pålagt oss selv.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
55 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsatt fokus på mindre forbruk og bærekraftige innkjøp. Innkjøpspolicy er oppdatert og tas i bruk.
Energi: Tiltak
Vi prøver å få huseier til å vurdere bevegelssensorer på hvert individuelle kontor. Per i dag skrus alle lys på felles i etasjen og det sløses mye energi på å lyse opp kontorer som er tomme.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Selskapet har investert i nytt utstyr for video-konferanser ettersom mange av våre kunder/leverandører ønsker å benytte seg av det oftere. Vi vil ha fokus på å benytte dette så langt det er mulig i forbindelse med møtevirksomhet.
Avfall: Mål og restavfall
6500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
55 %
Avfall: Tiltak
Bedre opplæring av de ansatte i sortering og unødvendig bruk av printer. Vi planlegger å investere i printere som aktiveres av ansattkort, og ønsker med dette å redusere unødvendige utskrifter betydelig.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke gjeldende.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke gjeldende.
Annet
Vår prosjektavdeling deltar i et forskningsprosjekt vedrørende rensing av tunnelvaskevann. Dette er meget interessant og spennende, og vil i fremtiden kunne forhindre utslipp av forurenset, miljøfarlig vann fra tunneler over hele landet.