Aurskog Sparebank - Årnes

Innrapportering for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bank og Finans, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 20 okt., 2020
Utløper: 20 okt., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Aurskog Sparebank er en selvstendig lokal sparebank med hovedkontor på Aurskog og avdelingskontorer på Bjørkelangen, Jessheim, Sørumsand og Årnes. Bankens markedsområde er Romerike med tilgrensende områder. Kontoret på Årnes ble åpnet på kvinnedagen i 2000.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Innkjøpene blir i all hovedsak gjort sentralt fra Aurskog og videreformidlet ut til avdelingskontoret.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Bankens kontorer er i et relativt gammelt bygg og det er ikke gjort store tiltak for å spare energi annet enn de ansattes bevissthet om å slå av lys på kontorer, i ganger, garderober og toaletter når de forlater arbeidsplassen.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Det er ingen egeneide biler ved kontoret og kjøringen er gjort med medarbeidernes privatbiler i tjeneste. Vi har benyttet drivstoffkalkulatoren til å beregne drivstofforbruk.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vi har ikke jobbet godt nok med kildesortering på kontoret. Vi har ikke tilrettelagt for sortering av matavfall, men vi har sortert papp og papir.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Klimaregnskapet for 2019 er bankens første klimarapportering i Miljøfyrtårnportalen, og vi har ikke sammenlikningsgrunnlag til å komme med ytterligere kommentarer til regnskapet.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innkjøpene blir i all hovedsak gjort sentralt fra Aurskog og videreformidlet ut til avdelingskontoret.
Avfall og ombruk
Det ble ikke gjort store tiltak innenfor avfall i 2019.
Energi
Som nevnt er bankens kontorer i et relativt gammelt bygg og det er ikke gjort store tiltak for å spare energi annet enn de ansattes bevissthet om å slå av lys på kontorer, i ganger, garderober og toaletter når de forlater arbeidsplassen.
Transport
Det ble ikke gjort spesielle tiltak innenfor transport i 2019.
Utslipp til luft og vann
Banken har ingen utslipp til luft eller vann i egen drift.
Annet
Aurskog Sparebank opprettet i august 2019 et nytt finansieringsprodukt for bedrifts- og landbrukskunder; grønt næringslån. Lånet er for kunder med prosjekter som har fokus på miljø og bærekraft, og som vurderer å utføre energibesparende tiltak eller å investere i ny miljøvennlig teknologi.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Banken har etablert et eget dokument med overordnede målsetninger for helse, miljø og sikkerhet. Aurskog Sparebank har som mål å sikre en mest mulig bærekraftig virksomhet, både når det gjelder intern- og ytre påvirkning. Dette gjøres gjennom:
• å tenke bærekraft og miljø som en naturlig og integrert del av vår virksomhet
• å identifisere miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi, og minimumsbruk av forbruksprodukter
• å opprettholde et godt arbeidsmiljø med god kultur, trygge rammer og helsefremmende aktiviteter for de ansatte
• å ha en miljøledelse som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten
• å jobbe kontinuerlig med vedlikehold og forbedring av vårt miljøarbeid
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøpene blir i all hovedsak gjort sentralt fra Aurskog og videreformidlet ut til avdelingskontoret.
Energi: Tiltak
Vi har som mål å holde energiforbruket på samme nivå, men jobbe med å finne tiltak for å redusere forbruket.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,55 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Medarbeiderne ved kontoret kjører forholdsvis lite i tjeneste, det meste er enten i forbindelse med fysiske møter internt mellom våre kontorer, eller til kundemøter. Banken har som overordnet mål å redusere antallet fysiske møter og øke antallet digitale møter de neste 2 årene ved å bruke nye digitale møtetjenester som Teams. Vi støtter tiltaket og skal gjøre vårt for å oppnå en reduksjon i kjøring.
Avfall: Mål og restavfall
100 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Vi skal øke vårt interne fokus på kildesortering. Vi skal starte med sortering av matavfall og forventer at antall kilo restavfall vil gå drastisk ned som følge av det. Alle ansatte har søppelbøtte på sitt kontor som vi nå fjerner og samler all søppelhåndtering på kjøkken/søppelrom.
Utslipp til luft og vann: Mål
Banken har ingen utslipp til luft eller vann i egen drift.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Banken har ingen utslipp til luft eller vann i egen drift.
Annet
Banken skal søke om å bli medlem av FNs finansinitiativ og signere FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet.
Banken skal opprette flere grønne finansieringsprodukter, og vurdere opprettelsen av andre grønne produkter.