Atrack Entreprenør AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Atrack Entreprenør AS er godkjent av Direktoratet for byggkvalitet innen følgende områder i tiltaksklasse 2: utførelse av veg- og grunnarbeider, utførelse av landskapsutforming og utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg. Vi er stolte over at vi ble miljøfyrtårnsertifisert i oktober 2017, og resertifisert i 2020. Atrack utfører rehabilitering av vann- og avløpsanlegg for offentlig og privat virksomhet, samt for deg som privatperson. I tillegg tilbyr vi tjenester innen utomhusarbeid, trefelling, pigging av fjell/sprengning, husdrenering og transport av masser. Atrack har lang erfaring med drift av kommunaltekniske anlegg. Vi er stolte av våre kompetente, spreke og utviklingsorienterte medarbeidere, og vår moderne maskinpark. Atrack Entreprenør holder til sentralt i Asker.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Maskinentreprenør

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 okt., 2020
Utløper: 31 okt., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-12% fra 2019

Kommentarer

Fast ansatte.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

13% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Ang. leverandører; søk i miljøindex.no, samt hjemmesider foretatt. Har også snakket med enkelte leverandører og oppfordret til sertifisering.
Se for øvrig handlingsplan med mål.

Energi

Energiforbruk

-16% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-16% fra 2019

Kommentarer

Som fyringskilde i Nordre Ask vei (hvor maskiner og utstyr oppbevares), benyttes varmepumpe. Vi søker å holde
temperaturen under 15 grader.


Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Vi har gått over til ny hovedleverandør av farget diesel, med bakgrunn i at leverandøren er miljøsertifisert. Antall liter anskaffet farget diesel i 2020: 51.184.
Kjøretøy/utstyr: Vi har lånt og testet fossilfrie maskiner og kjøretøy i 2020. Våre egne lastebiler har Euroklasse 6-motor.

Alle medarbeidere har deltatt på trafikksikkerhetskurs og har gyldig kursbevis.
Forbruk av AD Blue: 486 l.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Vi har montert nye, tydelige skilt på de enkelte sorteringskassene, og kildesorteringen er ytterligere forbedret.
Prosessen er effektivisert, da det kildesorterte avfallet samles i 1000 liters sekker i kassene, før sekken løftes opp og avfallet
kjøres til godkjente mottak. Forskalingsmaterialene gjenbrukes. Revet asfalt kjøres til godkjent mottak for gjenbruk. Vi sørger for at lageret vårt er ryddig. Vi siler evt. masser for å minimere transport til deponi.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-23% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Rutine for innkjøp ble gått gjennom på personalmøtet. Presiseringer av ansvarsforhold ble avklart, og innkjøpene er nå effektivisert. Fokus på bedre planlegging, orden og begrensning av lagerbeholdning.
Vi bruker fortrinnsvis leverandører som er miljøsertifiserte og har en returordning. Vi kjøper inn "gjenbruksasfalt."
Stoffkartotek oppdatert. Kjemikalier som ikke er i bruk, er kastet. Lager ryddet.
Elektrisk hjullaster, biogass-lastebil og elektrisk komprimeringsplate er under testing av Atrack - vi vil også teste flere fossilfrie maskiner og kjøretøy om vi får mulighet. På grunnlag av denne testingen finner vi fram til hva som er hensiktsmessig å anskaffe.
Avfall og ombruk
Stadige forbedringer mht kildesortering - instruks og gjennomgang av avfallshåndteringen. Vi benytter godkjent deponi for avfallshåndtering og kildesortering. I tillegg har vi et internt system for kildesortering, containere er godt merket. Revet asfalt går til gjenbruk, det samme med forskalingsmaterialer. Effektivisering mht at det kildesorterte avfallet samles i 1000 liters sekker i kassene, før sekken løftes opp og avfallet leveres. Kontinuerlig opprydding på lager. Vi bruker leverandører som har returordning, eks. batterier. Alle medarbeidere er kjent med rutine for asbestsanering. Eksempelvis har vi laget avfallsplan, miljøsaneringsrapport, rutine for håndtering av forurensede masser og for fremmede skadelige arter i forbindelse med vårt oppdrag med veiløsning i Asker.
Energi
Varmepumpe har erstattet elektrisk vifteovn på lager.
Transport
Samkjøring til jobb om mulig. Vi søker etter å optimalisere kjørerutene (massetransport). Vi leser av timer på anleggsmaskinene halvårlig. Vi ser etter eventuelle avvik, og forplikter oss til å følge opp disse; sjekke ut om det kan være 'unødvendig "kjøring'.
El-sykkel innkjøpt. Brukes ifm befaringer i nærområdet, og ved flytting av maskiner.
Vi har gjør kontinuerlige vurderinger rundt alle våre maskiner og utstyr. Vi tester ut fossilfrie maskiner og kjøretøy. På grunnlag av denne testingen finner vi fram til hva som er hensiktsmessig å anskaffe. Nullutslippskjøretøy/utstyr må tilfredsstille våre behov. Alle våre maskiner/utstyr oppfyller per i dag kravet om å bruke 2. generasjons biodrivstoff, etter standarden EN15940. Biodrivstoffet oppfyller også bærekraftskriteriene i EUs Fornybarhetsdirektiv. Drivstoffet brukes problemfritt på både nye og eldre dieselmotorer, og det har også gode kuldeegenskaper. Lastebilene har Euroklasse 6-motor.
Utslipp til luft og vann
Atrack har dobbeltvegget dieseltank med overfyllingsvern. Den rommer 9400 liter, og reduserer risiko for lekkasjer. Ellers har alle ansatte Absol (middel som fjerner/forhindrer oljesøl) i bilene sine. Vi bruker også oljeabsorberende duker om det skulle være kritisk. I tillegg har vi en flyttbar tilhenger med dobbeltvegget tank.
Annet
Vi har anskaffet elsykkel som medarbeiderne fritt kan benytte. Hjemmesiden er oppdatert mht å vise fram miljøinnsatsen og de vellykkede miljøtiltakene.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Atrack Entreprenør skal teste ut flere fossilfrie maskiner og kjøretøy i løpet av 2021. På grunnlag av dette prosjektet skal Atrack gå til anskaffelse av minst 1 egnet fossilfri maskin eller kjøretøy innen 2023, og ytterligere 1 maskin/kjøretøy til innen 2025. Alle våre anleggsmaskiner skal gå ikke-fossilt drivstoff.
Atrack har valgt å fokusere på FNs bærekraftsmål nr 13, 3 og 9.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
65 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Som miljøfyrtårnsertifisert bedrift i Norges nest største næring, streber Atrack etter å
gjennomføre sine anskaffelser slik at dette bidrar til det grønne skiftet. Vi vil alltid forespørre en eventuell leverandør om han er miljøsertifisert, og vektlegge dette ved en evt anskaffelse.
Neste gang behovet for å anskaffe nye dekk til anleggsmaskiner og massetransport kommer,
forplikter vi oss til å velge dekk med høy drivstoffeffektivitet, slik at vi får
flere kilometer ut av en tank og lavere CO2-utslipp. Vi vil velge dekk med høyeste
drivstoffeffektivitet; klassifisering A (grønn) ref EU-dekkmerking.
Energi: Tiltak
Elektrisk anleggsplass ref Atrack sin miljøpolicy.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
2 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ref massetransport; Evaluere drivstofforbruket ytterligere. Vi forplikter oss til at to av våre medarbeidere skal fornye
kunnskapen om øko-kjøring i 2021.
Dekk: Atrack forplikter seg til at alle kjøretøy alltid har dekk som er fylt opp i henhold til
spesifikasjonene, slik at dekkene ruller bedre og derfor får økt veigrep under våte forhold.
Våre medarbeidere har instruks om å sjekke dekktrykket.

Elektrisk sykkel: Vi anskaffet elsykkel i 2018. Vi skal bruke elsykkelen enda mer i 2021.
Avfall: Mål og restavfall
1500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
99 %
Avfall: Tiltak
Tilrettelegge for gjenbruk og gjenvinning av rene masser på anleggsplasser. God sortering av ulike typer masser på anleggsplassen øker sjansen for at massene kan gjenvinnes eller gjenbrukes.
Utslipp til luft og vann: Mål
Som utførende entreprenør for det offentlige, forplikter vi oss til å følge byggherrens generelle beredskapsplan for ytre miljø. Vi har rutinene på plass mht alle oppdrag. Vi benytter bl.a. KSMEF.
Vi viser til vår miljøpolicy om testing av nullutslippsmaskiner.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Alltid på agendaen under kontraktsgjennomgangen. Rutine for lagring av diesel, olje og andre væsker blir tatt opp på personalmøtet, likeledes støvproblematikk, tomgangskjøring.
Annet
Gjennomgang Prosjektets kvalitetsplan i KSMEF. Bedriftstilpasse.