Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Oslo kommune, Kulturetaten Vigeland-museet

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vigelandmuseets samling inneholder rundt 1 600 skulpturer, 12 000 tegninger og 400 tresnitt, samt pasteller, smijernsarbeider og treskjærerarbeider. Samlingen er resultatet av en avtale Gustav Vigeland inngikk med Oslo kommune i 1919; mot at han ga all sin kunst til kommunen, ville det bli bygget ham et atelier som skulle fungere som fremtidig museum for hans kunst. Da Vigeland døde i 1943 fikk kommunen ansvaret for forvaltningen av bygningen og kunsten.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 feb., 2021
Utløper: 01 feb., 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

1% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

5% fra 2018

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

95% fra 2018

Antall kjørte kilometer

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

7% fra 2018

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

20% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Museet handler miljøvennlig dvs. miljømerkede produkter når det er tilgjengelig.
Avfall
Kildesortering.
Gjenbruk av materialer.
Annonserer/gir bort overflødige materialer etter utstillinger.
Energi
Hafslund fjernvarme, bevegelses-sensorer på lys, natt/dag temperaturstyring.
Transport
Ansatte går, sykler eller bruker kollektiv. To som bruker bil daglig.
Utslipp til luft og vann
Intet å melde

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Følger retningslinjene for Kulturetaten Oslo kommune.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
0 leverandører
Energi: Mål
13000 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Hafslund fjernvarme, bevegelses-sensorer på lys, natt/dag temperaturstyring.
Restaurerte vinduer 2018
Transport: Tiltak
Minimalt med transport
Avfall: Mål, Restavfall
50 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Kildesortering på alt. Gjenbruk av materialer. Bruker follow-me/smart card ifm. kopiering.
Mest mulig scanning av dokumenter.
Gir bort brukbare materialer etter bruk.
Utslipp til luft og vann: Mål
Intet å melde