Oslo kommune, Kulturetaten Vigeland-museet

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vigelandmuseets samling inneholder rundt 1 600 skulpturer, 12 000 tegninger og 400 tresnitt, samt pasteller, smijernsarbeider og treskjærerarbeider. Samlingen er resultatet av en avtale Gustav Vigeland inngikk med Oslo kommune i 1919; mot at han ga all sin kunst til kommunen, ville det bli bygget ham et atelier som skulle fungere som fremtidig museum for hans kunst. Da Vigeland døde i 1943 fikk kommunen ansvaret for forvaltningen av bygningen og kunsten.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 feb., 2021
Utløper: 01 feb., 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

1% fra 2018

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

95% fra 2018

Kommentarer

Flere reiser enn normalt pga, G.Vigelands 150 års jubileum.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

20% fra 2018

Matsvinn og øvrig matavfall

7% fra 2018

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

2019 var jubileumsår for Gustav Vigeland og vi har derfor kastet mdf. sokler og kataloger for å få mer lagerplass.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

5% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Museet handler miljøvennlig dvs. miljømerkede produkter når det er tilgjengelig.
Avfall og ombruk
Kildesortering.
Gjenbruk av materialer.
Annonserer/gir bort overflødige materialer etter utstillinger.
Energi
Hafslund fjernvarme, bevegelses-sensorer på lys, natt/dag temperaturstyring.
Transport
Ansatte går, sykler eller bruker kollektiv. To som bruker bil daglig.
Utslipp til luft og vann
Intet å melde

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Følger retningslinjene for Kulturetaten Oslo kommune.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
0 leverandører
Energi: Tiltak
Hafslund fjernvarme, bevegelses-sensorer på lys, natt/dag temperaturstyring.
Restaurerte vinduer 2018
Transport: Tiltak
Minimalt med transport
Avfall: Mål og restavfall
50 kg
Avfall: Mål og kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Kildesortering på alt. Gjenbruk av materialer. Bruker follow-me/smart card ifm. kopiering.
Mest mulig scanning av dokumenter.
Gir bort brukbare materialer etter bruk.
Utslipp til luft og vann: Mål
Intet å melde