Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Veiviser'n bht AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet aug. 2017. Godkjenningen varer til august 2022. Kunder fra små til store virksomheter. Bedriftshelsetjenester. Systematisk hms-arbeid, ergonomi, arbeidsmedisin, yrkeshygiene. HMS-kurs, risikovurderinger, arbeidshelsekontroller m.m.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 12 sep, 2019
Utløper: 12 sep, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-28% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-6% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer


En større kunde valgte å bytte bht, noe som førte til mindre omsetning og noe reduksjon i årsverk. Nye kunder har kommet til, noe som har ført til en mindre reduksjon i antall årsverk

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

133% fra 2019

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

50% fra 2019

Kommentarer til Innkjøp

Dette tallet er noe usikker, men basert på måleuke og forbruk av printerpapir.

Energi

Energiforbruk

-30% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-30% fra 2019

Kommentarer til Energi

Namdalshagen i Namsos: 20076,5 kwh (regnet 50 % kontoraealer av totalt 40153 K wh som er inkludert fellesarealene i Næringshagen) av dette ca 50% til fjernvarme (10038 kwh og 50 % til strøm belysning data m.m. (10038 kwh)
Havnegata 3 på Rørvik: 5626 kwh
Havbruksparken i Flatanger: 1085 kwh

Klimaregnskap

CO2 totalt

-88% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-91% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-90% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Vi i Veiviser´n bht AS har ikke hatt flyreiser i jobbsammenheng i 2020

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-18% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi mener at våre leverandører av forbruksmateriell, dataløsninger og medisinsk teknisk utstyr holder en miljøstandard som gjør at vi ikke har valg å endre leverandører.
Vi benytter 2-sidig utskrifter, og vurderer tonerbesparende utskrifter. Minner de ansatte og kunder om å vurdere om de må skrive ut dokumenter.
Avfall
Vi har gått til innkjøp av et avfallssorteringssystem på Rørvik avdelinga i tillegg til Namsos-kontoret.
Energi
Dette er basert på Strøm til oppvarming og fjernvarmeanlegg i Namsos
Transport
Mindre kjøring i 2020 pga. marked
Utslipp til luft og vann
Det er kun snakk om eksos. Tiltakene er derfor vurdere unødvendig kjøring og mer miljøvennlig bilpark.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår miljøpolicy er nedfelt i et eget dokument.
Kort sagt; Vi ønsker å redusere klimautslipp til jord, luft og vann, noe som vi også bidrar til gjennom å være miljøfyrtårnkonsulent.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
6 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi er bevisste på å handle miljøvennlig der dette er hensiktsmessig. For oss gjelder dette hovedsakelig: Data og medisinsk teknisk utstyr og førstehjelps og verneutstyr.
Energi: Mål
50 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Senke temperaturen på kontorer i friperioder som: Jul, påske og sommerferie.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
1900 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,58 liter pr.mil
Transport: Tiltak
En del av møter og kurs kan gjennomføres pr. MS Teams, slik at det blir mindre kjøring.
Avfall: Mål, Restavfall
90 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Fortsette bevisstgjøring mht. å velge produkter som ikke har unødvendig (slik vi betrakter det) mye emballasje, bli bedre på kildesortering.
Utslipp til luft og vann: Mål
Forurense minst mulig
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Dette gjelder innkjøp av mindre forurensende bilpark. (Kan kun anbefale siden vi benytter privatbiler i jobbsammenheng)