Veiviser'n bht AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet aug. 2017. Godkjenningen varer til august 2022. Kunder fra små til store virksomheter. Bedriftshelsetjenester. Systematisk hms-arbeid, ergonomi, arbeidsmedisin, yrkeshygiene. HMS-kurs, risikovurderinger, arbeidshelsekontroller m.m.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 12 sep., 2022
Utløper: 12 sep., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-28% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-6% fra 2019

Kommentarer


En større kunde valgte å bytte bht, noe som førte til mindre omsetning og noe reduksjon i årsverk. Nye kunder har kommet til, noe som har ført til en mindre reduksjon i antall årsverk

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

133% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

50% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-3% fra 2019

Kommentarer

Dette tallet er noe usikker, men basert på måleuke og forbruk av printerpapir.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-30% fra 2019

Kommentarer

Namdalshagen i Namsos: 20076,5 kwh (regnet 50 % kontoraealer av totalt 40153 K wh som er inkludert fellesarealene i Næringshagen) av dette ca 50% til fjernvarme (10038 kwh og 50 % til strøm belysning data m.m. (10038 kwh)
Havnegata 3 på Rørvik: 5626 kwh
Havbruksparken i Flatanger: 1085 kwh

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Vi i Veiviser´n bht AS har ikke hatt flyreiser i jobbsammenheng i 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-18% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

-57% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-90% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi mener at våre leverandører av forbruksmateriell, dataløsninger og medisinsk teknisk utstyr holder en miljøstandard som gjør at vi ikke har valg å endre leverandører.
Vi benytter 2-sidig utskrifter, og vurderer tonerbesparende utskrifter. Minner de ansatte og kunder om å vurdere om de må skrive ut dokumenter.
Avfall og ombruk
Vi har gått til innkjøp av et avfallssorteringssystem på Rørvik avdelinga i tillegg til Namsos-kontoret.
Energi
Dette er basert på Strøm til oppvarming og fjernvarmeanlegg i Namsos
Transport
Mindre kjøring i 2020 pga. marked
Utslipp til luft og vann
Det er kun snakk om eksos. Tiltakene er derfor vurdere unødvendig kjøring og mer miljøvennlig bilpark.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår miljøpolicy er nedfelt i et eget dokument.
Kort sagt; Vi ønsker å redusere klimautslipp til jord, luft og vann, noe som vi også bidrar til gjennom å være miljøfyrtårnkonsulent.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
6 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi er bevisste på å handle miljøvennlig der dette er hensiktsmessig. For oss gjelder dette hovedsakelig: Data og medisinsk teknisk utstyr og førstehjelps og verneutstyr.
Energi: Tiltak
Senke temperaturen på kontorer i friperioder som: Jul, påske og sommerferie.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
1900 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,58 liter pr.mil
Transport: Tiltak
En del av møter og kurs kan gjennomføres pr. MS Teams, slik at det blir mindre kjøring.
Avfall: Mål og restavfall
90 kg
Avfall: Mål og kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Fortsette bevisstgjøring mht. å velge produkter som ikke har unødvendig (slik vi betrakter det) mye emballasje, bli bedre på kildesortering.
Utslipp til luft og vann: Mål
Forurense minst mulig
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Dette gjelder innkjøp av mindre forurensende bilpark. (Kan kun anbefale siden vi benytter privatbiler i jobbsammenheng)