PREG skilt og design AS

Innrapportering for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Grafisk bedrift

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 14 okt., 2020
Utløper: 14 okt., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Data er hentet fra årets innsendte regnskap til Brønnøysund og daglig leder.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Antall sertifiserte levrandører er blitt etterspurt fra våre leverandører og etter vi har sjekket ut nettsidene deres. Vi har vansker med å fylle ut forbruke vårt i papir. Bedriften bruker mye papir og det har noe med arbeidet vi gjør. Jo større omsetning er, jo større er papir forbruket vårt.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Data er estimert av Hafslunds nettside.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Vi bruker verken el-bil eller fly som transportmiddel. Data estimert/ regnet frem til sirka.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vi veide en pose med avfall fra kontoret vårt og sammenlignet med hvor tungt det var forrige gang vi var og leverte avfall. Tenkte ut hvor mange søppelsekker vi produserer daglig/ i uka og ganget opp.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

I år blir det bare et estimater i rapporten. Alt er ikke bare vill gjetting, men vi har basert estimatene på hva vi vet/ kan finne ut.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi ønsker hele tiden å forbedre arbeidsvilkårene til de ansatte. Det vil hjelpe både humøret, helsen og innsatsen deres og det vil hjelpe bedriften. Kunder, ansatte og arbeidsgiver skal være fornøyde.

Det vil bli satt av mer tid for oppdateringer og informasjon. Alle får en større mulighet til å bli hørt.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Velg produkter med god kvalitet og lang levetid. Reparer og vedlikehold produktene fremfor å kjøpe nytt.

Unngå å kjøpe inn profileringsartikler som har begrenset verdi for mottaker, det vil si ting som aldri blir brukt eller som går fort i stykker grunnet dårlig kvalitet.

Reduserer emballasjen på det vi bestiller.

Kjøpe inn fler produkter som er miljømerket.
Energi: Tiltak
Bli flinkerer på å slå av fler maskiner og lys før siste mann reiser fra kontoret om kvelden eller før ferien.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
18000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ha møter og konferanser på video eller velg lokaler med gode kollektive transportmuligheter.

Planlegg inn- og utgående varetransport på en miljøvennlig måte.
Avfall: Mål og restavfall
2500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Minimer/optimaliser bruken av emballasje på varer som selges eller sendes ut, og bruk gjenbrukt emballasje. Vær tydelig i kommunikasjonen med leverandørene om at de ikke skal overemballere.

Les e-poster og sakspapirer på skjerm i stedet for å ta utskrift, og håndter dokumenter mest mulig elektronisk.
Utslipp til luft og vann: Mål
Prøve å bruke minimalt med farlige stoffer/ vaskemidler/ lim OSV.

Inspisere og se om vi trenger noe mer når vi først bestiller noe.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ha mer kontroll over hvilke stoffer vi oppbevarer og hvilke stoffer vi velger å kjøpe inn.