FS Anlegg AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

FS Anlegg AS er eit firma som driv med graving, sprenging, VA anlegg, muring/plastring og anleggsgartnerarbeid. Me har erfarne maskinførarar og anleggsledarar som har vore i bransjen i 25 år.Me har topp moderne maskiner fra 6 – 28 tonn med nødvendig ekstrautstyr. Me tek også på oss oppdrag innan rådgiving og stikking/oppmåling.FS Anlegg AS tilbyr sine tenester primært i midre og indre Sogn. Selskapet har stor fokus på HMS med målsettjing om eit sikkert og positivt arbeidsmiljø for sine ansette, noko som vil bidra til at ingen blir skada av bedriftas virksomhet. Eit godt arbeidsmiljø, bidreg dessuten til kvalitativt bedre arbeid for selskapet sine kundar.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Maskinentreprenør

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 nov., 2020
Utløper: 25 nov., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Data er henta inn via proff.no

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Det meste går elektronisk på epost eller Mef ks appen.

(2021) Jobber vidare med levrandører. Henviser til pungt 1955.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

Kontoret er i eit felleskap. Dette er 12 m2 og strømen går inn i leiga.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Dieselforbruket er eit anslag, dette vil og bli meir nøyaktig ved 2020 miljørapporten

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Desse tala er eit anslag av det som har blitt sortert. dette er på grunn av manglande dokumentasjon dette året. neste årsrapport vil vere meir nøyaktig

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Årets klimarapport er utført 11,09,2020 og vil bli oppdatert under vegs.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Prøve og bruke miljømerka produkter der det er mogleg.

Vel produkt med god kvalitet og lang levetid. Reparer og vedlikehold produktene framfor å kjøpe nytt.

Avfall
Tilrettelagt for gjenbruk og gjenvinning av reine masser på anleggsplasser.

Les e-poster og sakspapirer på skjerm i stedet for å ta utskrift, og håndter dokumenter mest mulig elektronisk.
Energi
Har rutiner for slukking av alle lyskilder ved dagens slutt og før helger og ferier.
Transport
Planlegg inn- og utgående varetransport på en miljøvennlig måte.
Utslipp til luft og vann
Automatisk avslåing av maskiner for og redusere utslipp.
Annet
konteinere vil bli plasert på tomten vår for å kunne kildesortere meir sjølve.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Sjukefravær 1%
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Mål om at me skal bruke miljøsertifiserte levrandører so lenge det er mogleg. (+1)
Større grad kildesortering sjølve og gjenbruk av massar.
Energi: Mål
200 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Halde jamn tempratur på kontor og brakker
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Redusere bruk av traktor på langkjøyring og benytte lastebil.
Avfall: Mål og restavfall
400 kg
Avfall: Mål og kildesortering
97 %
Avfall: Tiltak
Ny ordning med konteinere på lagerplass. der ein kan kilde sorte sjølve etter behov.
Utslipp til luft og vann: Mål
Redusere tomtgangstiden med 10%
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Automatisk avslåing på maskiner som står på tomgang lenger enn 3 minutt.