Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Matråd AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Salg av analyser for vann, næringsmidler og avløp. Konsulentvirksomhet innen kvalitetssikring, HACCP og resultattolkning. Vi er ISO 17025-sertifisert.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Laboratorier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 14 des., 2020
Utløper: 14 des., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

Antall kjørte kilometer

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Vannforbruk

Vannforbruk

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
-Matråd skal fortløpende utvikle og ivareta et trygt arbeidsmiljø med fokus på helse, miljø og sikkerhet
-Matråd skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre miljøarbeidet ved å skape minst mulig miljøbelastning på indre og ytre miljø og bidra til bærekraftig utvikling
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Kun én av de største leverandørene vi bruker mangler miljøsertifisering (er kun med i Grønt Punkt), og vi vil igjen oppfordre dem å bli miljøsertifisert.
Vi vil også fortsette å ha fokus på å kutte papirbruken ved å lagre flere dokumenter elektronisk i stedet for å skrive ut.
Energi: Mål
200 kWh per kvadratmeter
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
600 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi vil forsøke å delta på/holde flere kurs via nett, og også ha kundemøter via Teams der det er mulig.
Avfall: Mål, Kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Vi vil jobbe med å øke resirkuleringsgraden ved å kildesortere kopipapir og sortere ut enda mer plast fra restavfallet.