Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Andebu Sparebank

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Andebu Sparebank driver bank- og finansieringsvirksomhet, samt eiendomsformidling. Vi har hovedkontoret i Andebu sentrum, samt avdeling i Sandefjord som sertifiseres som Miljøfyrtårn separat. ......

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggeier, Bank og Finans

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 sep, 2020
Utløper: 25 sep, 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Tallet er innkjøpt kopipapir i 2019: 320 pk 800 000 ark.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Klimaregnskapet er tilgjengelig først ved rapporteringen for året 2020 som blir levert innen1. april i 2021.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

2 flyreiser i verden, i forbindelse med kundetur.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Data fra Norsk Gjenvinning

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Vi har ingen aktiviteter i bygget som forbruker vann utover generelle kontor/hygiene behov.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Har laget innkjøpsrutine tilpasset etter Miljøfyrtårn sin mal som er tatt i bruk (2020).
Har laget oversikt over våre største leverandører av varer/tjenester, samt angitt eventuelle miljøsertifikater (2020).
Avfall
Startet med sortering av plast, glass/metall og matavfall i 2019
Laget avfallsinstruks som alle er gjort kjent med (2020).
Energi
Ingen nye spesifikke tiltak gjennomført.
Transport
Ingen nye spesifikke tiltak gjennomført.
Utslipp til luft og vann
Ingen nye spesifikke tiltak gjennomført.
Annet
Bank/Finans: Det er lagt ned mye arbeid både i Eika Alliansen og internt med h.t. planer og operative løsninger for bærekraftig drift og bærekraftige finansielle tilbud.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Virksomheten skal tilrettelegges på en helsemessig forsvarlig måte, slik at det ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. I dette inngår
•en tilrettelegging og organisering av arbeidet, slik at arbeidstakere sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø beskyttet mot fysiske og psykiske belastninger.
•at relevante rutiner og beskrivelser er tilgjengelige, og holdes oppdatert på bankens intranett. Det skal avholdes jevnlige kontaktmøter mellom de ansattes representanter og bankens ledelse med HMS som tema.
•at verneombud, tillitsvalgte og administrerende banksjef skal gjennomføre nødvendige kurs i endringer og utvikling innenfor HMS. •en tydelig synliggjøring av hvem som har det overordnede ansvaret innenfor HMS- området.
•gode rutiner for overvåking og systematisk gjennomgang av HMS- området.
•involvering av de ansatte i HMS- arbeidet.
•tilrettelegging for at HMS- relaterte hendelser blir forsvarlig saksbehandlet
•håndtering av risikoer innenfor HMS- området på en hensiktsmessig måte.
I følge Internkontrollforskriften § 4, 2. ledd har arbeidstakere plikt til å medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll i banken. For verneombud er deltakelse i etablering og vedlikehold av internkontroll fastslått i Arbeidsmiljøloven.

Strategiske føringer
Banken skal ha et aktivt forhold til samfunn, klima og miljø​
Vi skal ha et bevisst forhold til bærekraft i egen virksomhet, og søke å redusere utslipp gjennom energiforbruk, transport, avfall.​
Vi skal sette krav til våre kunder og våre leverandører innen bærekraft​
Vi skal søke å tilby produkter og tjenester som hjelper kunder i å ta grønne valg.​
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vurdere sertifisering ved nyanskaffelser
Påvirke våre relevante leverandører som ikke er miljøsertifiserte til å gjøre dette.
Velge bærekraftige gaver/giveaways
Energi: Mål
182 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vurdere bruk av solenergi
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
600 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vurder elbil/ladestasjoner
Øke bruk av digitale møter
Avfall: Mål, Restavfall
900 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Informasjon/holdningsskapende arbeid
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen nye spesifikke tiltak gjennomført.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vurdere utslipp/bærekraft som et av tildelingskriteriene for gaver.
Annet
Bank/Finans: Innføre grønne boliglån. Fortsette det øvrige arbeidet med strategier og operative løsninger med h.t. bærekraftig drift og finansielle tilbud.