Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Stenbråten skole

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Grunnskole / SFO

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 14 mai, 2019
Utløper: 14 mai, 2022

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

2% fra 2018

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-2% fra 2018

Kommentarer til Innkjøp

Tilsvarer antall kilo bestilt papir.

Energi

Energiforbruk

-3% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-3% fra 2018

Kommentarer til Energi

Årsrapport fra Undervisningsbygg / Energinet 2019.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-28% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Virksomheten benyttet ikke flyreiser i 2019.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

135% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

I klima- og miljørapporten er avfallet fordelt på antall årsverk (ansatte). Avfallet som er rapportert, gjelder hele skolen - herunder klasserom.

Vannforbruk

Vannforbruk

-3% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Virksomheten har økt sitt materialbruk for å møte elevenes behov for undervisningsmateriell, da den nye læreplanen forutsetter et rikere utvalg av konkretiseringsmateriell enn skolen har hatt tradisjon for å benytte.
Skolen innførte skolefrokost fra juni 2019 - også dette har medført økt forbruk.
Avfall
I forbindelse med skolefrokost, innført fra juni 2019, har skolens avfallsmengde økt. Matsvinnet er lavt, men avfall fra påleggsbeger har økt. Skolen har valgt å prioritere hensynet til smittevern / mathygiene, men har en restriktiv praksis for kildesortering etter at skolen ble miljøfyrtårn. Skolen har opprettet en ordning med miljøagenter, som ukentlig premierer det klassetrinnet som kildesorterer best.
Energi
Skolen har fått nytt klimaanlegg våren 2020. Dette er forventet å gi resultater kommende år.
Transport
Skolens ansatte benytter kollektivtransport så langt det lar seg gjøre - hovedsakelig T-bane - til møter utenfor skolen.
Vannforbruk
Bærekraftig utvikling er et gjennomgripende tema for skolens kjernevirksomhet / undervisning. begrensning av vannforbruk er en del av opplæringen som gis, men må vike for hensynet til hygiene / renhold.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Stenbråten skoles mål gjelder for skolens totale virksomhet - elever, ansatte og foresatte:
"Stenbråten skole skal gi relevant kompetanseutvikling som skaper livsmestring for den enkelte, og bidrar til et bærekraftig samfunn."
Energi: Mål
176 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Nytt klimaanlegg etablert på skolen våren 2020.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ansatte benytter kollektivtransport.
Avfall: Mål, Restavfall
12000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Det er påregnelig med en økt mengde restavfall for 2020, da koronasituasjonen medfører stort forbruk av tørkepapir. Tørkepapir sorteres som restavfall.