Malermestrene Jensen AS

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Firmaet ble etablert i 1966 av Maler- og Byggtapetsermester Reidar Johansen. Malermester Johnny J. Jensen kom inn i firmaet Reidar Johansen AS som medeier og daglig leder fra 1992. I 2007 byttet bedriften navn til Malermestrene Jensen AS. I dag er Malermestrene Jensen AS en del av den landsdekkende kjeden Håndverksgruppen. Malermester Anna Furhoff Jensen er daglig leder, og Malermester Johnny J. Jensen prosjektleder. Bedriften har en fast stab av godt kvalifiserte håndverkere. Totalt er vi 18 ansatte. Våre referanser omfatter både nybygg og rehabilitering. Vi utfører inn- og utvendig maling, gulvbelegg, teppelegging og tapetsering. Vi setter også opp arbeidsbeskrivelser, lager tilstandsrapporter og leverer materialer. Vi har gode forbindelser med kvalifiserte håndverkere i andre fag, og står med glede til tjeneste med råd og veiledning. Vi leverer FDV – dokumentasjon ved ferdigstillelse etter avtale. Bedriften er en del av konsernet Håndverksgruppen. Malermestrene Jensen AS er også medlem Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) og Vestfold maler- og byggtapetsermesterlaug. Bedriften har Våtromssertifikat. Vi støtter Medbyggerne og engasjerer oss - vi ønsker en seriøs bransje med gode og like betingelser for seriøse håndverkere.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker, Malermester

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 mar., 2021
Utløper: 31 mar., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

34% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

-45% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-45% fra 2018

Kommentarer

Tidligere år har vi tatt med strøm utvendig og i fellesarealer, dette blir nok litt misvisende. Derfor setter vi nå opp arealet vi disponerer inne, slik at vi kan følge med på denne.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

13% fra 2018

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

1% fra 2018

Kommentar til klimaregnskapet

Klimaregnskapet for 2019 viser et samlet utslipp på 44 tonn CO2, herav:
84 % (ca. 33 tonn) fra biltransport.
8 % fra avfall/ombruk
7 % fra energiforbruk (i hovedsak oppvarming)
Vi vurderer å anskaffe el-varebiler på sikt som det viktigste tiltaket for å redusere CO2-utslipp.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ingen nye tiltak
Avfall og ombruk
Vi jobber med tomme og tørre spann.
Restemaling har ikke blitt sendt bort i år - vi har hatt mulighet til å bruke mye til grunning.
Energi
Vi planlegger innkjøp av varmepumpe på kontoret.
Gjennomgang av lys på lager, eventuelt bytte ut lamper.
Transport
Vi har investert i 2 nye biler. Begge disse er dieselbiler. Fremover vil vi vurdere elbiler.
Utslipp til luft og vann
Ingen nye tiltak.
Annet
Ingen andre relevante tiltak

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår miljøpolicy er:
Malermestrene Jensen AS skal være en ettertraktet arbeidsplass som bidrar til et trivelig og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte, uansett om arbeidsplassen er på kontoret, på en byggeplass, i et privat hjem eller ved utvendige arbeider.
Det ytre miljøet skal spares gjennom fokus på miljøeffektive løsninger, nøkternt energiforbruk, miljøvennlige produkter og avfallsreduserende tiltak.
Vi bruker ikke oljebaserte produkter innvendig hvis dette ikke er helt umulig å unngå.
Vi tenker på vårt forbruk i alle ledd, samkjører til oppdrag hvis vi kan, bruker restemaling hvis dette er mulig og planlegger dagene våre så effektivt som mulig for å minimere tid på veien i bilen.
(Viser til målene nedenfor:)
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi er meget bevisste ift innkjøp, og har et lavt forbruk. Produkter til den daglige driften maling/flis/gulvbelegg osv gir ofte seg selv, her må vi oftest følge kundens preferanser og valg.
Energi: Tiltak
Vi har lavt energiforbruk, men vil likevel montere varmepumpe på kontordel 2020.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vurdere el-bil ved neste anskaffelse.
Avfall: Mål og restavfall
6000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
25 %
Avfall: Tiltak
Vi jobber kontinuerlig med å redusere restavfallsmengdene. Vi har stor andel på forsikringsskader med avfall som ikke kan gjenvinnes, men må gå til restavfall.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen nye tiltak gjennomføres.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen nye tiltak gjennomføres.
Annet
Ingen andre nye tiltak gjennomføres.