MIFO AS

Innrapportering for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 jun., 2021
Utløper: 27 jun., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Se excel-ark "Oversikt over alle leverandører".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Cirkel K
Generelle henvendelser
* - Obligatorisk felt
Din sak er sendt, takk!
Saksnummer 02124830

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Drivstofforbruk diesel 2019: kr 485141,- inkl MVA
Snittpris diesel 2019: kr 14,9.

(Ikke tatt med ansattes bruk av privatbil i tjenesten, ca 300 km/år/person)

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentar

Avlest måler i Verftsgata 6: 13.8.2020: 348,168

Forbruket er basert på snitt siste 2,5 år.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

2019) Men sender over rapport over levert restavfall i 2019. Ettersom dere har fastpris på henting av papp, papir og plast, så har vi ikke registrert noe vekter på disse fraksjonene. Med vennlig hilsen Nalini Yvonne Bakke Adresse: Stokkevelta, 6422 Molde Epost: post@romsdal-gjenvinning.no post@moldepukkverk.no post@reistadas.no

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Unngå mange småkjøp hos forskjellige leverandører
Avfall og ombruk
Ekstra container for papp
Bedre håndtering av lyskilder
Bedre ordning for returtromler
Bedre merking av containere
Ny og bedre behandling av batterier (metall-containere)
Energi
LED-belysning og styring på alle kontor og fasadebelysning
Bestilt ny styring til ventilasjonsanlegg (innjustering av ventilasjon er på handlingsplan)
Transport
Biler som er innkjøpt er NYE biler
(Bestilt 2 nye el varebiler)
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mifo AS skal være en ledende prestasjons- og kvalitetsbedrift og en innovativ partner. Vi skal dyrke trivsel, miljø og utvikling.

Miljøfyrtårn:
MIFO er et miljøbevisst firma og er sertifisert Miljøfyrtårn.
Energi: Tiltak
Bytte styring og innregulering av ventilasjonsanlegg.
Transport: Tiltak
Innkjøp av nye biler og flere elbiler
Avfall: Tiltak
Pt får vi ikke oppgitt hvor mye plast og papp vi leverer (pga behandles som restavfall).
-Stille krav til renovatør eller
- Skifte renovatør.
Avfall i forb. med våre større byggeprosjekt håndteres lokalt på byggeplass.
Utslipp til luft og vann: Mål
Mer miljøvennlige biler. Ingen utslipp fra produksjon.