Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Hersleb videregående skole

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

-6% fra 2019

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Det har vært en reduksjon i papirbruken. Digitaliseringen har økt dette året, samtidig som skolen i perioder har vært stengt/ hjemmeundervisning pga korona

Energi

Energiforbruk

-24% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-24% fra 2019

Kommentarer til Energi

Skolen har vært stengt i perioder pga korona og vinteren i år har vært varmere. Dette har redusert behovet for varme.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-21% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

4% fra 2019

Vannforbruk

Vannforbruk

119885% fra 2019

Kommentarer til Vannforbruk

Vannforbruket har økt som følge av økt vasking pga korona

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Bruker Oslo kommunes samkjøpsavtaler
Avfall
Mye restavfall i år også pga korona - Tørkepapir/ antibacprodukter mm. Mye emballasje da alt skal pakkes inn.
Energi
Følger årshjul og tilpasser energiforbruket etter årstider og mindre bruk av skolen i koronatid.
Transport
Gode muligheter for sykkelparkering, benytter offentlig transport ved behov. Nesten ingen eksterne møter dette året.
Utslipp til luft og vann
Null - utslipp

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann
El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsette å benytte samkjøpsavtalene
Avfall: Mål, Kildesortering
40 %
Avfall: Tiltak
Når skolehverdagen blir normal igjen, vil kildesortering være et område elever (elevrådet) og ansatte vil ha fokus på.