Hersleb videregående skole

Innrapportering for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

-6% fra 2019

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-64% fra 2019

Kommentarer

Det har vært en reduksjon i papirbruken. Digitaliseringen har økt dette året, samtidig som skolen i perioder har vært stengt/ hjemmeundervisning pga korona

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-24% fra 2019

Kommentarer

Skolen har vært stengt i perioder pga korona og vinteren i år har vært varmere. Dette har redusert behovet for varme.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

4% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

54% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Vannforbruk

Vannforbruk

119885% fra 2019

Kommentar

Vannforbruket har økt som følge av økt vasking pga korona

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-34% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Bruker Oslo kommunes samkjøpsavtaler
Avfall og ombruk
Mye restavfall i år også pga korona - Tørkepapir/ antibacprodukter mm. Mye emballasje da alt skal pakkes inn.
Energi
Følger årshjul og tilpasser energiforbruket etter årstider og mindre bruk av skolen i koronatid.
Transport
Gode muligheter for sykkelparkering, benytter offentlig transport ved behov. Nesten ingen eksterne møter dette året.
Utslipp til luft og vann
Null - utslipp

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann
El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsette å benytte samkjøpsavtalene
Avfall: Mål og kildesortering
40 %
Avfall: Tiltak
Når skolehverdagen blir normal igjen, vil kildesortering være et område elever (elevrådet) og ansatte vil ha fokus på.