7Sense Argitech AS – 7Sense Products AS – 7Sense Technologies AS

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

7Sense er ett privat eid konsern bestående av 7Sense Technologies som gjør konsulenttjenester på utvikling av elektronikk og programvare, samt 7Sense Products som eier produktene våre innenfor landbruk, inneklima og byggovervåking. Virksomhetene er samlokalisert under felles administrasjon på Moloveien 14 i Horten. Vi kjøper produksjons-, lagrings- og distribusjonstjenester av underleverandører.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 nov., 2022
Utløper: 07 nov., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

33% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

11% fra 2018

Kommentarer

Samlet omsetning for selskapene 7Sense Technologies (8,72) og 7Sense Products (8,33)

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

166% fra 2018

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Energi

Energiforbruk

-10% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-10% fra 2018

Kommentarer

Dataene er hentet fra faktisk forbruk registrert hos Skagerak Energi

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

50% fra 2018

Kommentarer

Økning i antall flyreiser reflekterer økt aktivitet

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

251% fra 2018

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vi veier og registrerer alt avfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

4% fra 2018

Kommentar til klimaregnskapet

Vår nye status som Miljøfyrtårn, og spesielt fokus på endrede rutiner for håndtering av avfall har vært en stor bidragsyter til det forbedrede klimaregnskapet.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Sentralisert innkjøp av rekvisita, forbruksvarer og lunsj
Avfall og ombruk
Vi har økt intern bevissthet på kildesortering
Energi
Vi har senket temperaturen i møterom og fellesområder
Transport
Bruk av offentlig transport der dette er praktisk gjennomførbart
Utslipp til luft og vann
Ingen relevante tiltak
Annet
Ingen relevante tiltak

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår miljøpolicy er:
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiall, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Viser forøvrig til Klima- og miljørapportens resultatmål.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
9 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Følge innkjøpsruinene om aktivt søk etter og valg av miljøsertifiserte underleverandører
Energi: Tiltak
Lukke dører til alle cellekontorer utenfor arbeidstid. Senke romtemperatur i perioder hvor enkeltkontorer ikke er i bruk.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Redusere unødig vekt i varerom på varebil.
Avfall: Mål og restavfall
200 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Etterleve avfallsinstruksen og øke intern fokus
Utslipp til luft og vann: Mål
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen relevante tiltak
Annet
Ingen andre relevante tiltak