Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

7Sense Technologies AS - 7Sense Products AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

7Sense er ett privat eid konsern bestående av 7Sense Technologies som gjør konsulenttjenester på utvikling av elektronikk og programvare, samt 7Sense Products som eier produktene våre innenfor landbruk, inneklima og byggovervåking. Virksomhetene er samlokalisert under felles administrasjon på Moloveien 14 i Horten. Vi kjøper produksjons-, lagrings- og distribusjonstjenester av underleverandører.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 nov., 2019
Utløper: 07 nov., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

33% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

11% fra 2018

Kommentarer til Systemindikatorer

Samlet omsetning for selskapene 7Sense Technologies (8,72) og 7Sense Products (8,33)

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

166% fra 2018

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

-10% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-10% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

2% fra 2018

Kommentarer til Klimaregnskap

Vår nye status som Miljøfyrtårn, og spesielt fokus på endrede rutiner for håndtering av avfall har vært en stor bidragsyter til det forbedrede klimaregnskapet.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

-12% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

50% fra 2018

Antall kjørte kilometer

6% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-18% fra 2018

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

251% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Sentralisert innkjøp av rekvisita, forbruksvarer og lunsj
Avfall
Vi har økt intern bevissthet på kildesortering
Energi
Vi har senket temperaturen i møterom og fellesområder
Transport
Bruk av offentlig transport der dette er praktisk gjennomførbart
Utslipp til luft og vann
Ingen relevante tiltak
Annet
Ingen relevante tiltak

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår miljøpolicy er:
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiall, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Viser forøvrig til Klima- og miljørapportens resultatmål.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
9 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Følge innkjøpsruinene om aktivt søk etter og valg av miljøsertifiserte underleverandører
Energi: Mål
275 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Lukke dører til alle cellekontorer utenfor arbeidstid. Senke romtemperatur i perioder hvor enkeltkontorer ikke er i bruk.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Redusere unødig vekt i varerom på varebil.
Avfall: Mål, Restavfall
200 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Etterleve avfallsinstruksen og øke intern fokus
Utslipp til luft og vann: Mål
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen relevante tiltak
Annet
Ingen andre relevante tiltak