Oslo Voksenopplæring Nydalen

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Spesialskole for voksne på grunnskolens område. Gir opplæring i grunnskolefag og grunnleggende ferdigheter etter opplæringslovens §4A2, samt norskopplæring etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 jun., 2022
Utløper: 15 jun., 2025

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

2% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2018

Antall elever og ansatte

Innkjøp

Antall økologiske volumprodukter

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

279% fra 2018

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

70% fra 2018

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-100% fra 2018

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

50% fra 2018

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

3% fra 2018

Matsvinn og øvrig matavfall

23% fra 2018

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

1505 Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr er lagt inn under annet. Det siste året er kildesorteringsgraden økt på bygget vårt. Dette skyldes første og fremst at andre leietakere er blitt bedre på dette. Vi har god kommunikasjon med gårdeier og har hele tiden hatt høy sorteringsgrad selv om dette ikke har vært synlig da andre leietagere ikke har gjort det samme.

Vannforbruk

Vannforbruk

-19% fra 2018

Kommentar

Vi deler bygget med en frisørskole. Det kan være de bruker mer vann enn det som kommer frem av fordelingsnøkkelen for bygget, hvor de kun har 1/5 av totalt areal.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

9% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Restepizza, gjenbrukskroken, fokus på å bruke opp matvarer, gjenbruk av kontormateriale (permer osv), minst mulig engangsutstyr
Avfall og ombruk
Sortering, nytt kildesorteringssystem er innført på skolen for å øke sorteringsgraden enda mer.
Annet
Vi har en grønnsakshage som brukes av mat og helse-lærerne våre.

Handlingsplan

Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Der dette er mulig ønsker vi gjenbruk. Dette gjenspeiles både ved innkjøp og når vi skal avhende kontorutstyr med mer. Vi gir bort eller selger videre der dette er mulig. Vi har en gjenbrukskrok hvor alle kan levere inn klær og utstyr de ønsker å gi bort.
Avfall: Mål og kildesortering
60 %