Støren Betong AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Støren Betong AS produserer betong.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Betongvareindustri, Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 feb., 2021
Utløper: 19 feb., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-11% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

-7% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

28% fra 2018

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

14% fra 2018

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

1% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-25% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

-52% fra 2018

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

5% fra 2018

Kommentarer

Oljefilter: 22 kg
Spillolje : 1155 liter

Løsemiddel u/ Halogen 28 kg

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-25% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har kartlagt miljømerkede produkter og miljøsertifiserte leverandøre.
Avfall
Vi har kartlagt avfallsmengdene. Det er svært lite avfall i bedriften.
Energi
Vi har kartlagt forbruket.
Transport
Vi har kartlagt km og forbruk.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
KVALITETSPOLITIKK:
Støren Betong skal være den foretrukne samarbeidspartner innenfor kvalitet, miljø og HMS. Det betinger at vi selv er de beste til å oppnå god kvalitet og HMS. Våre kunder skal oppleve en leveringsevne som er høyere enn forventet.
Dette skal oppnås ved å:
• sette kundens behov i fokus
• være tilgjengelig for kundene
• sørge for at ansatte trives i bedriften
• sørge for høy kompetanse blant de ansatte
• legge til rette for gode interne systemer som sikrer rett levering til avtalt tid og kostnad
• etablere systemer som sørger for kontinuerlig forbedring av interne rutiner
• påse at ansatte etterlever vår strategi og etablerte rutiner
Ved hjelp av tilbakemeldinger fra kunder og avviksrapporter vil vi påse at kvaliteten på tjenesten til enhver tid er tilfredsstillende. Ved hjelp av rutiner vil vi sikre oss at produktet leveres på rett sted, til rett tid, og riktig mengde blir levert.
Daglig leder er ansvarlig for at bedriftens kvalitetspolitikk er forstått av alle ansatte, og at den gjennomføres i det praktiske arbeidet.

HMS-POLITIKK:
Vi vil arbeide for at lover, forskrifter, prosedyrer og kvalitets-, miljø- og internkontrollsystemet blir fulgt gjennom regelmessig kontroll, avviksbehandling, korrigerende og forebyggende tiltak og systemrevisjon.
Vi skal sørge for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Ved involvering av de ansatte i størst mulig grad skal vi opprettholde en bevisst HMS-kultur i den daglige drift.

• Vi skal ha motiverte og friske medarbeidere
• Vi skal tilfredsstille de krav eiere, oppdragsgivere, myndigheter og samfunnet har til virksomheten

Ved hjelp av vernerunder blir det også sikret at de ansattes arbeidsmiljø forbedres i takt med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet.
Avvik (brudd på krav, lover, forskrifter, prosedyrer og instrukser) følges opp med tiltak.

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
20 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
18 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal være bevisste våre innkjøp og arbeide for å mer miljøvennlige innkjøp og redusere unødvendig innkjøp.

Fokusområder for innkjøp er;
- Valg av miljøvennlige leverandører og produkter
- Reduksjon av avfall relatert til innkjøp
- Øke gjenbruk og ombruk av varer og materialer
Energi: Mål
180 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi skal være bevisste vårt energiforbruk og arbeide for å redusere energiforbruket og økt bruk av miljøvennlig
energi.
Fokusområder for energi er:
- Valg av miljøvennlig energi
- Reduksjon av energiforbruk

Overgang til LED der det er mulig.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
4 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi skal være bevisste vårt transportforbruk og arbeide for redusert og mer miljøvennlig transportbruk.
Fokusområder for transport er:
- Reduksjon av unødig transport
- Fokus på øko-kjøring
- Fokus på samkjøring
Avfall: Mål og restavfall
3000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Vi skal være bevisste vår avfallhåndtering og arbeide for å redusere avfallet.
Fokusområder for avfall er:
- Redusert avfallsproduksjon
- Økt gjenbruk og/eller ombruk
- Økt kildesortering
- Elektronisk fakturering