Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Chr. M. Vestrheim AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rørlegger virksomhet, inkl butikk og lager.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Handel, Leietaker, Rørlegger

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 08 sep., 2020
Utløper: 08 sep., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

57% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

15% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-15% fra 2019

Energi

Energiforbruk

103% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

103% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

4% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

- Avvik på strømforbruk pga feil fra leverandør har gjort at strømforbruket har økt mot 2019. Innrapporterte tall for 2020 er korrekt.
- Avvik på avfallssortering pga mistolket avfallsfraksjon 9913 Utsortert brennbart avfall, så sorteringsgrad har falt vesentlig siden 2019, men er nå reell!

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

5% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

-86% fra 2019

Antall kjørte kilometer

-1% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

-79% fra 2019

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

-19% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
- Kjøper i bulk og har lager selv, dette sparer vi både transport og emballasje på. Fortsatt stort fokus på mindre bruk og kast av papir.
Avfall
Har nå jevnlig gjennomgang av avfallsløsning med avfallsleverandør Ragn Sells. Oppdatert sorteringsmerker til ny standard. Etablert hovedansvarlig for avfall på kontoradresse. Fått bedre ordning på folieplast som nå er i samlecontainer, og har 2 stk komprimatorcontainere som tømmes på plassen.
Energi
Korrigert strømforbruk pga. en feil fra nettleverandør.
Skiftet enda mer av belysning til LED-belysning, nå i hele kjellerdelen.
Gjenstår fortsatt endel i butikk samt noen få lamper i andre etasje.
Installert luft/luft varmepumpe i hovedmøterom andre etasje.
Transport
Vi har dessverre vært tvunget til å redusere antall kilometer kjørt med elbil i tjeneste, da det i flere tilfeller har vist seg at rekkevidden ikke har vært god nok på de elbilene vi har. Satser på at dette øker igjen så snart vi kjøper inn nye elbiler med bedre rekkevidde.
Daglig leder og faglig leder har gått over til hhv. elbil og ladbar hybridbil.
Utslipp til luft og vann
IA
Annet
IA

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
- Redusere sykefravær med 2%
- Redusere energiforbruk med 1%
- Redusere papirforbruk med 5%
- Redusere papiravfall med 5%
- Øke sorteringsgrad med 5%
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
11 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
0 varer
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
2 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
9 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Påvirke Baderingen til å ha en mer miljøvennlig profil og få de til å stille krav til sine leverandører.
Energi: Mål
101 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
- Bytte 50% av resterende ikke-LED-belysning til LED-belysning.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,84 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Øke andelen elbiler ved innkjøp av nye biler (med bedre rekkevidde enn det vi har har pr i dag).
Avfall: Mål, Restavfall
9000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75,5 %
Avfall: Tiltak
- Redusere emballasjeavfall ved å gjøre større innkjøp
- Henge opp informasjon om korrekt containere, beholdere og spann for å forbedre sorteringsgrad ytterligere
Utslipp til luft og vann: Mål
IA
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
IA