Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Brynje of Norway

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Om Brynje of Norway Brynje of Norway er en liten, norsk familiebedrift fra Larvik. Helt siden 1887 har de vært verdenskjent for kvalitet, funksjonalitet og varighet. Få klær har holdt flere eventyrere så tørre, varme og sterke som Brynjes. Da Tenzing Norgay og Sir Edmund Hillary kom først til topps på Mount Everest i 1953, var det med Brynje innerst mot huden. I dag leverer Brynje bekledning til både herre, dame og barn - og du finner dem høyt og lavt i hele verden. Brynje brukes av forsvaret, ekspedisjonsfolk, folk i tøffe yrker - og deg og meg som ferdes ute i vær og vind. Når Brynjes plagg presterer på klodens mest ugjestmilde steder, så vil de garantert fungere for deg også. Samfunnsansvar og natur Mennesket er en del av naturen, og vi trenger de ressursene som naturen gir oss. Derfor er det vårt ansvar å ta vare på naturen for fremtidige generasjoner. Brynje lager produkter med høy kvalitet for at de skal vare lengst mulig. I motsetning til andre som stadig skifter ut kolleksjoner og legger til rette for at folk skal kjøpe nytt, lager Brynje modeller som skal leve i år etter år. Brynjes mål er ikke å bli størst mulig, men å opptre bærekraftig i samarbeid med bevisste kunder. Jo lengre du bruker klærne dine, jo bedre er det for lommeboka, naturen og miljøet. Les mer om Brynje og samfunnsansvar

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 05 jun, 2020
Utløper: 05 jun, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

I 2019 hadde Brynje of Norway en omsetning på 28 386 584 kr, dette var en økning på 17% fra 2018.
Ved årsstart i 2019 var det seks faste ansatte, samt en deltid på timesbases og en renholder på timesbasis.
Fra september 2019 ble det ansatt en ansvarlig for sosiale medier i en 50% stilling. Dette gjør at vi totalt i 2019 hadde 6,75 årsverk.
Ansettelsen høsten 2019 var den første siden 2011.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

I følge karleggingen vi har gjort er 11 av virksomhetene vi handler fra sertifisert, Men det er også flere virksomheter som har et omfattende miljøarbeid, men vi har ikke funnet noen sertifisering. Disse virksomhetene er store foretak med omfattende tiltak.
Flere av våre leverandører er små foretak og vi kjøper enkle tjeneter somf.eks foto. Dette er ikke virksomheter som vi mener at det er rett å stille krav om sertifisering til.
Vi har ikke oversikt over papirforbuk i 2019 men dette skal vi starte å føre fra 2020.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Brynje of Norway holder til i et industrilokale med en kontordel og en lagerdel. Lageret utgjør ca. 80% av bygningsmassen. Lokalene ble oppført på slutten av 1960 tallet og er derfor ikke helt etter dagens standarder med tanke på energiefektivitet. Tidligere var hovedvarmekilden oljefyr og el. I 2015 ansakffet vi den første lille varmepumpen, i 2017 anskaffet vi ytterligere to industrivarmepumper. I dag har vi en liten for kontordelen og to industri luft til luft varmepumper på lageret. Vi vurderer å anskaffe ytterligere en industripumpe for eskelageret. Dette vil sannsynligvis redusere behovet for fyrkjelen.
Etter anskaffelsen av varmepumpene har vi kun benyttet fyrkjelen som backup påkalde dager, og bruken er svært redusert. Vi kjøpe for siste gang fyringsolje (fossil) i 2019. Når dette oljen er brukt opp vil vi vurdere om vi skal bygge om anlegget til bio olje, slik at vi kan beholde det som en backup.
i 2019 ble det instalert LED beslysning på 1/3 av lagert, hele kontordelen har LED. Det står på planen å skifte ut resten med LED, men vi er usikre på når.
Inkludert i Elforbruket er også to ladeplasser for Elbil.

Vi har de siste årene tatt flere tiltak for å bli mer energieffektive og bytte ut gamle løsninger, vi er enda ikke i mål, og arbeidet vil skje så fort vi har midler til dette.

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Brynje of Norway har de siste årene gjennomført flere tiltak for å minske vårt miljøavtrykk. Blant annet instalert Elbilladere, nye luft til luft varmepumper og LED belysning. Vi har fått økt fokus på gjenvinning og avfalsmengde . Nå som vi er igang med miljøfyrtårn vil vi ha et økt fokus og det bil bli enklere å sette mål og oppnå disse.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Brynje of Norway disponerer en eldre Toyota Dyna "lastebil" denne benyttes svært lite og kjørelengden har de siste årene vært under 200 km i året. Daglig leder disponerer en Volvo fra 2003, det er dette kjøretøyet som står for hoveddelen av drifstoffforbruket. Denne bilen er planlagt kjøpt ut eller ersattet med et kjøretøy med lavere forbruk, primært en Elbil. Vi har i tillegg en selger som kjører privarbil i tjeneste, dette er en kompat dieselbil med forbruk under 0,5 L pr. mil. Total kjøelengde er tett oppunder 40 000 Km, noe som gir er forbruk på ca. 2000 L.
Denne bilen vil byttes når dagens bil er utkjørt.

I tilegg pendler 3 ansatte til arbeidet i private Elbiler og en på Elsykkel.

Brynje of Norway produserer i Polen, det å produdere tekstil er utfordrene fordi man alltid må passe på at passform og størrelsene blir riktig, samt at produktene hodler den høye kvaliteten vi ønsker å forventer.
Det medfører at vi årlig må besøke produksjonen 3-4 ganger. Vi mener at dette er et minimum for hva vi kan reise, siden vi idag har ukentlige teams møter med våre kollegaer i Polen.

Reisingen utover besøk av produksjonen er i all hovedsak reiser i forbindelse med besøk av kunder.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Pr. idag sorterer vi ut papp, elektrisk avfall, glass / metall (så og si fraværende) og plast. VI har også en container for restavfall. i 2019 utgjøre denne 2000 kg. Årsaken til denne mengden er at vi i tillegg til restavfall har kastet noe avfall fra oppussing. Samt skadde vare. Varene som er kastet er gmale varer som har vært muggskadet og skadedyr skadet. Disse kan ikke brunkes.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi gjorde ingen spesifikke tiltak tilknyttet innkjøp i 2019, men vil i 2020 ha et økt fokus i forbindelse med miljøfyrtårn
Avfall
I 2019 startet vi mer aktivt å sortere ut emballasjeplast. Vi startet også å se på mulighetene for å redusere eget behov for emballasje.
Energi
Gammel belysning på ca. 30% av lageret ble skiftet med mer moderne LED belysning.
Transport
Ingen spesifikke tiltak i 2019, men det ble en økt aktiviet på teams
Utslipp til luft og vann
Ingen
Annet
Brynje of Norway gjennomførte i 2019 enkelte tiltak for å få en mer miljøtilpasset drift og har de siste årene gjennomført flere tiltak, vi vil i 2020 ha mer fokus på miljø og bærekraft og vil gjennomføre flere tiltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
. Vi skal ha et lavest mulig sykefravær
Tiltak: For å fremme faglig og personlig utvikling skal alle ansatte årlig kunne delta på kurs som styrker kompetansen.
Tiltak: Det skal gjennomføres årlig vernerunde og det skal være lav terskel for å melde inn avvik.

2. Vi skal gjennomføre en årlig aktivet for de ansatte, som bidrar til det sosiale fellesskapet.

3. Vi skal kun benytte Bluesign sertifisert metervare og garn i produksjonen av vår bekledning.
Tiltak: Følge opp innkjøpene fra våre garn og stoffleverandører, og erstatte de resterende stoffene til Blusign.

4. Vi skal redusere bruken av skrivepapir med 30 % og redusere papiravfallet med 10 %.
Tiltak: Bytte ut pakksedler med pad. Redusere utskriften av mail

5. Vi skal redusere antallet flyreiser med 5%
Tiltak: Ukentlige møter i teams med vårt datterselskap i Polen, slik at vi reduserer fra 4 årlige reiser til tre.

6. Vi skal redusere behovet for transport av våre produkter
Tiltak: Opprette datterselskap i Polen slik at varer som skal eksporteres kan sendes direkte fra Polen og til kunde og ikke må innom Norge først.

6. Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører, slik at minst 50% av våre leverandører i 2020 har en miljøsertifisering
Tiltak: Krav om miljøsertifisering skal være et kvalifikasjonskrav ved neste innkjøp.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi vi i 2020 ha et større fokus på innkjøp og stille krav til flere av våre leverandører. Vi vil i valget mellom to leverandører velge den som har den beste miljøprofilen.
Vi har også startet gjennomgang av alle innkjøp for å se om de er nødvendige
Energi: Mål
98 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Bytte ut resten av den gamle belysningen på lageret til LED, innstalere ytterligere en luft til luft varmepumpe, samt bygge om gammel oljefyr til å kunne brenne bioolje og beholde denne som backup løsning
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,3 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Det største tiltaket innen transport er etableringen av vårt datterselskap i Polen, dette vil gjøre at vi kan sende eksportvarene våre direkte fra produksjonen slik at de ikke må innom Norge. Dette vil på sikt gjøre at 25% av vårt varevolum vil få en kortere transportvei.
Utarbeide bedre veiledning og størrelsesguide slik at våre B2C kunder gjør færre feilkjøp og dermed returnerer færre produkter
Avfall: Mål, Restavfall
1500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Økt fokus på sortering, se på muligheten for å redusere papirbruk og se om noe av pappen kan brukes flere ganger
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen
Annet
Ved å få på plass Miljøfyrtårn vil hele bedriften få et økt fokus på Miljø og vi vil benytte 2020 til å innarbeide nye rutiner og se på fremtidige mål for vårt miljæøarbeid.