Frameworks AS

Innrapportering for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 mai, 2021
Utløper: 15 mai, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

1% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Omsetning og antal ansatte på samme nivå som 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-25% fra 2018

Kommentarer

Det er ikke gjort endringer i innkjøpspolicy eller levrandører fra 2018. Vi har siden 2016-2017 heldigitalisert regnskap,reiseregning og rutiner på bilag samt mer video/skjermdeling og online møteplasser. Vi bruker derfor generelt mindre og mindre papir og det papiret vi bruker har vi avtale med huseier om leveranse.
Papirforbruk er estimert og i praksis har vi et papirløst kontor så langt det er praktisk mulig. Vi har fra 2017-2018 heldigitale prosjektplatformer uten stort behov på å ta utskrift av noen ting lenger. Vi har medtatt tilsendt reklame som vi ikke for stoppet i oppgitt papirforbruk.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Bruker energi tall fra 2018 da vi ikke har fått levert nye pga. coronakrise og våre kontaktpersoner for dette ikke svarer på henvendelser. Ingen kjente variasjoner annet enn klima/temperatur så det skal være ganske likt for 2019.

Eureka byggets byggeier kjøper strøm med opprinnelsesgaranti. Vi har ingen spesifikke målinger per kontor eller etasje så energiforbruk er fordelt på vår andel av kontormiljøet i 4.etg (60 m2 totalt - 25 m2 fordelt på 2 kontorer og 35 m2 andel av felles areal).

Basert på forbruk oppgitt fra huseier / Forvaltningspartner for 2018 per m2:
Elektrisitiet: 69.9 Kwh per m2
Fjernvarme: 40,2 Kwh per m2
Fjernkjøling: 24,8 Kwh per m2


Kilde: Forvaltningspartner v/ Espen Ringøen


Grunnlag tall:
Agder Energi/Los/ Forvaltningspartner.no

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-7% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

1% fra 2018

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Biltransport er kun lokale reiser / møter i Arendal, Grimstad og Kristiansand.
Hovedsaklig med Plugin-Hybrid eller Elbil (regnet 0.4l / bensin per mil).

Selskapet har en policy å reise så lite så mulig med fly. Alle reiser til Oslo går i hovedsak med buss eller tog. Vi er med i EU/Intereg prosjekter og derfor noen nødvendige flyreisser samt 1 årlig konferanse i Danmark der vi velger fly på grunn av reisetid og reisetidspunkt.

Totalt:
2 flyreiser t/r Norge
3 flyreiser t/r Norden
2 flyreiser t/r Europa

Grunnlag: Regnskap/Reiseregning system

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Basert på basistall fra detaljert avfallsanalyse fra 2012 og justert mht årsverk (sunket fra 5 i 2013 til 3.1 i 2019) og justert for kontinuerlig endring/forbedring i drift/rutiner og iverksatte tiltak og reduksjon. (Papirløst kontor, digitale møter, digitalisering regnskap og bilag, kantine - ta hva du vil - uten emballasje, Bedre og enklere kildesortering, ( antar 10% reduksjon - 2013-2018). Nesten ingen utskifting møbler/utstyr (2013-2019)

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Frameworks AS har vært medlem av Klimapartnere siden 2009 og har egne årlig klimaregnskap på GHG Standard publisert på www.klimapartnere.no. Vi er klimanøytrale og har kjøpt C02 kvoter som dekker vårt restutslipp siden 2009.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
ngen større innkjøp, fulgt våre retningslinjer på mindre innkjøp.
Fører oversikt og prefererer miljømerkede produkter, forhandlere og leverandører.
Avfall og ombruk
gen større endringer. Fulgt våre rutiner.
Sorteringsgrad 91% (nådd mål)
Digitalt kontor. Digitalt regnskap. Ingen inngående papirfaktura eller andre papir baserte prosesser.
Egen kantine på huset (ta akkurat passe /det du vil - mindre mataval og ikke plast emballasje)
EE-Avfall blir samlet opp og levert som spesialavfall på Heftingsdalen avfallsmotak
Energi
Ingen større tiltak. Vi har lokaler i energioptimalisert BREEAM bygg og effektivt kontormiljø, men ingen direkte målinger på kontor eller etasje. Vi har fulgt våre retningslinjer. Har ikke intensiver eller handlingsrom til å gjøre mer utover genrell dialog med kolleger og byggeier om enøk/optimalisering av drift.
Transport
Vi har fulgt våre retningslinjer. Kun lokale reiser Arendal, Grimstad -Kristiansand med bil. Ellers tog og buss til Oslo. 6 flyreiser totalt som var nødvendige og andre alternativ vanskelige. Flere videomøter enn noen gang før. (flere digitale møter daglig).

Vi har samarbeidet med Arendal Kommune (Klimsatsmidler) og Sørlandet kunnskapshavn om initiativ til El-bil pool og bedre sykkelparkering. EL-bil pool prosessen er fortsatt ikke landet, men vi har deltatt i prosess med Arendal Kommune og andre aktører.
Utslipp til luft og vann
Vi har ingen direkte utslipp til luft eller vann og har ikke gjort spesielle tiltak.
Annet
Vi har hatt flere interessante kundeoppdrag og digitalutviklingsprosjekt, blant annet for Eyde Cluster, Electric Region Agder, Grid-Arendal og LT&C som har bidratt til deres prosjekter og satsninger på bærekraft, sirkulær økonomi og elektrifisering.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
i Frameworks arbeider vi med utvikling, rådgivning, design og drift av digitale og bærekraftige løsninger. Vi har spesialisert oss på nettløsninger og verktøy relatert til miljøinformasjon, klima, folkehelse, kunnskap og frivillighet. Vi har som mål å bidra til det grønne skiftet gjennom smartere digitale løsninger, plattformer og forretningsmodeller.

Frameworks har vært medlem av Klimapartner siden 2009 og miljøfyrtårnsertifisert siden 2012 vi bruker dette som miljøledelsessystem. Vi har retningslinjer og rutiner for å redusere energiforbruk, minske avfall, foreta grønne innkjøp, velge miljøvennlig reisemåter og jobber systematisk med å ivareta et godt og trygt arbeidsmiljø med lavest mulig sykefravær.

Vi har hatt fokus på avfall, transport og klimautslipp. Som endel av vår kjernevirksomhet leverer vi digital platform for klimaplanlegging til norske kommuner og mange av vårer kundeprosjekter bidrar til løsninger og til å addressere utfordringer innen miljø, klima og omstillingen det grønne skiftet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
5 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Hovedsatsing er drive ressurseffektvt å få færre leverandører og produkter. Med andre ord kjøpe mindre og smartere. Dette gjelder f.eks kontorutstyr der vi snart er 100% digitale og det bety færre leverandører og mindre innkjøp av produkter. Ingen innkjøp av engangsartikler eller produkter med kort varighet som ikke er strengt nødvendig.
Energi: Tiltak
Frameworks har som mål å bli fossilfri i 2025 som også er et felles må i Klimapartner Agder nettverket. For oss betyr dette i praksis å ungå fossil transport der det er mulig. Vi har liten mulighet til å påvirke energiforbruk i bygget vi leier i (som er et energieffektivt BREEAM bygg)
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
90 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,35 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Aktivt velge reiser uten bruk av fossilt drivstoff. Elbil/Elbuss når mulig. Bruke offentlig transport eller sykkel til jobb.
Avfall: Mål og restavfall
10 kg
Avfall: Mål og kildesortering
92 %
Avfall: Tiltak
Vi har ikke planlagt tiltak utover våre etablerte retningslinjer (kjøpe minst mulig av best mulig kvalitet, resirkulere mest mulig og forsvarlig deponere EE avfall, og ikke kaste mat). Ved bestilling av møteromsmat ber vi om å få ta med rester hjem eller dele med resten av kontorfellesskap. Vi ser at vi i praksis ikke bør ha restavfall og har derfor et hårete mål og null visjon på dette.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
VI har ingen direkte utslipp til luft eller vann og har ikke planlagt spesielle tiltak her utvoer det vi gjør på avfall, energi og transport (redusere klimautslipp og fossile utslipp for transport)
Annet
Vi vil fortsette og engasjere oss i det grønne skiftet og ha fortsatt fokus på egne klimagassutslipp gjennom vår forpliktelse i Klimapartner Agder. Vi jobber tett med kunder og prosjekter der målet er løse utfordringer og vise muligheter for å redusere klimagassutslipp, øke elektrifiseringsgraden, innovere og realisere det grønne skiftet.