Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Frøysa Restaurantdrift (Restaurant Olebuda og CaféOlé)

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Restaurant og kafe drift.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Restaurant, Byggeier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 mar, 2019
Utløper: 13 mar, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

6% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

18% fra 2018

Kommentarer til Systemkrav

Antall kundebesøk var nok ikkje heilt korrekt i 2018. Auke i årsverk og omsetning er grunna lengre sesong på alle avdelinger.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Ingen store endringer i leverandører. Fortsatt fokus på bruk av lokale råvarer, andelen av dette auker stadig uten at det kjem fram her.

Energi

Energiforbruk

7% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

7% fra 2018

Kommentarer til Energi

Ein kald sommar. Utviding av sesongen, samt auka omsetning forklarer auken i kwh.

CO2

CO2 totalt

8% fra 2018

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-1% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-1% fra 2018

Kommentarer til Transport

1 flyreise i Norge

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-14% fra 2018

Vannforbruk

Vannforbruk

2% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har gått ned 0,5 tonn med papp avfall, ved å slutte med bruk av halvfabrikerte pizza bunner
Avfall
Vi deltok i Too good to go; vi innsåg at vi har veldig lite mat som vi kan legge ut her og kan dermed konstatere at vi har lite matsvinn, og desto mindre no.

Personalet har vore veldig flinke med å spørre gjestane om dei vil ha sugerør og lokk på takeaway beger, dette har hatt stor effekt, og innkjøp av sugerør og lokk har gått drastisk ned.

Energi
Vi har auke i kwh grunna lengre sesong, samt at vi har hatt ein kald sesong med behov for meir oppvarming av restaurantane i lavsesongen.
Transport
Reisinga vår er stabil. Vi samkøyre så langt det er råd. Den køyringa vi må ta er mest på grunn av mangel på offentlig transport. Vi har hatt mindre lokal transport på grunn av frakt av papp, plast og glass/metall avfall, då alt no blir henta på staden. Til og frå jobb går og sykkler nesten alle.

All pappen vart sendt i retur med vareleverandør, betre utnytting av transporten.
Utslipp til luft og vann
Vi har ikkje fokus på utslipp til luft og vatn, då dette ikkje er sett på som noko problem.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I vår bedrift skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også ta vare på bedriftens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet. Bedriftens produkter og tjenester skal oppfylle gjestenes krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i framtida.

MÅL1; Vi serverer trygg mat, fordi vårt IK mat system fungerer optimalt.
MÅL2; Vi er ein trygg arbeidsplass, fordi vårt HMS arbeid er kontinuerleg
MÅL3; Vi skal innføre minst eit tiltak kvart år som er til det betre for miljøet
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
25 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi byter ut slitte møbler med andre brukte møbler som vi pusser opp.
Energi: Mål
2,5 kWh per kunde
Energi: Mål
210 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Sesongen, omsetninga og antall kunder vil i 2020 gå drastisk ned. Vårt totale bruk av kwh forbruk vil også derfor gå drastisk ned for 2020. Vi vil kun ha ope dei varmaste månedane og kan forvente mindre behov for oppvarming.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,59 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ferre personalet på grunn av corona, mindre køyring på grunn av det.
Avfall: Mål, Restavfall
6000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
32 %
Avfall: Tiltak
Oppfordre kunden til å ta med eigen kopp til takeaway, vi gir rabatt på prisen.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Ta i bruk miljøvennleg ugrasmiddel; kokande vatn eller eddik. Ikkje meir roundup.