Frøysa Restaurantdrift (Restaurant Olebuda og CaféOlé)

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Restaurant og kafe drift.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Restaurant

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 mar., 2019
Utløper: 13 mar., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

6% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

18% fra 2018

Kommentarer

Antall kundebesøk var nok ikkje heilt korrekt i 2018. Auke i årsverk og omsetning er grunna lengre sesong på alle avdelinger.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Ingen store endringer i leverandører. Fortsatt fokus på bruk av lokale råvarer, andelen av dette auker stadig uten at det kjem fram her.

Energi

Energiforbruk

7% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

7% fra 2018

Kommentarer

Ein kald sommar. Utviding av sesongen, samt auka omsetning forklarer auken i kwh.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-1% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

-1% fra 2018

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

1 flyreise i Norge

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

44% fra 2018

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

-14% fra 2018

Vannforbruk

Vannforbruk

2% fra 2018

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-29% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har gått ned 0,5 tonn med papp avfall, ved å slutte med bruk av halvfabrikerte pizza bunner
Avfall og ombruk
Vi deltok i Too good to go; vi innsåg at vi har veldig lite mat som vi kan legge ut her og kan dermed konstatere at vi har lite matsvinn, og desto mindre no.

Personalet har vore veldig flinke med å spørre gjestane om dei vil ha sugerør og lokk på takeaway beger, dette har hatt stor effekt, og innkjøp av sugerør og lokk har gått drastisk ned.

Energi
Vi har auke i kwh grunna lengre sesong, samt at vi har hatt ein kald sesong med behov for meir oppvarming av restaurantane i lavsesongen.
Transport
Reisinga vår er stabil. Vi samkøyre så langt det er råd. Den køyringa vi må ta er mest på grunn av mangel på offentlig transport. Vi har hatt mindre lokal transport på grunn av frakt av papp, plast og glass/metall avfall, då alt no blir henta på staden. Til og frå jobb går og sykkler nesten alle.

All pappen vart sendt i retur med vareleverandør, betre utnytting av transporten.
Utslipp til luft og vann
Vi har ikkje fokus på utslipp til luft og vatn, då dette ikkje er sett på som noko problem.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I vår bedrift skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også ta vare på bedriftens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet. Bedriftens produkter og tjenester skal oppfylle gjestenes krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i framtida.

MÅL1; Vi serverer trygg mat, fordi vårt IK mat system fungerer optimalt.
MÅL2; Vi er ein trygg arbeidsplass, fordi vårt HMS arbeid er kontinuerleg
MÅL3; Vi skal innføre minst eit tiltak kvart år som er til det betre for miljøet
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi byter ut slitte møbler med andre brukte møbler som vi pusser opp.
Energi: Mål
2,5 kWh per kunde
Energi: Tiltak
Sesongen, omsetninga og antall kunder vil i 2020 gå drastisk ned. Vårt totale bruk av kwh forbruk vil også derfor gå drastisk ned for 2020. Vi vil kun ha ope dei varmaste månedane og kan forvente mindre behov for oppvarming.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,59 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ferre personalet på grunn av corona, mindre køyring på grunn av det.
Avfall: Mål og restavfall
6000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
32 %
Avfall: Tiltak
Oppfordre kunden til å ta med eigen kopp til takeaway, vi gir rabatt på prisen.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ta i bruk miljøvennleg ugrasmiddel; kokande vatn eller eddik. Ikkje meir roundup.