Selvaag Eiendom

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Selvaag Eiendom utvikler, leier ut og drifter eiendommer med et bærekraftig perspektiv, til glede for både dagens kunder og fremtidige generasjoner. I Selvaag Eiendom står initiativ og redelighet som bærebjelker i virksomheten. Det har vi vist gjennom et stort antall prosjekter, hvor vi forvalter og utvikler bygulv og eiendommer som utfordrer. Når vi våger å være nyskapende, åpner vi samtidig for nye muligheter og får mer ut av mindre. Med en stolt historie som solid investeringspartner, ønsker vi hele tiden å ha blikket rettet fremover, gjennom å utvise skaperkraft, omtanke, være engasjerte og forutseende. Slik kan vi som aktør utgjøre en forskjell i samfunnet, til nytte og glede, i dag, og i morgen.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Eiendom, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 19 nov., 2022
Utløper: 01 feb., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

26% fra 2018

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Det utarbeides nye rammeavtaler for porteføljen. det vil bety at antall leverandører skal reduseres. Det vil redusere antall leverandører som ikke er sertifisert, men potensielt vil det også redusere antall leverandører som er sertifisert. Vår målsetting er å øke andel av produkter og tjenester som er utført og levert av miljø-sertifiserte leverandører.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-2% fra 2018

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-10% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

-8% fra 2018

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Klimagassutslipp fra flyreiser

-90% fra 2018

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-15% fra 2018

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

i 2018 var det mye prosjektavfall fra utgraving av kjeller. Dette ble håndtert via byggets avfallsløsning. Prosjektavfall skal ikke med i klimaregnskap og holdes utenfor så lang det lar seg gjøre. Det medførte i 2018 både økning i volum og en kunstig høy sorteringsgrad.

Vannforbruk

Vannforbruk

-15% fra 2018

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-2% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Utarbeider underlag til nye rammeavtaler i samarbeid med Newsec som er vår samarbeidspartner på drift.
Avfall og ombruk
- Ny rammeavtale inngått i 2019 på avfall. Fokus på å øke sorteringsgraden og gi bedre informasjon til brukerne.
Energi
- Nytt SD-anlegg i Strandveien 12
- Ny AI plattform for Maridalsveien 323 for smartere drift av bygget
- Ny styring av snøsmelteanlegg i Maridalsveien 323
- Energioptimalisering av Strandveien 12
- Energioptimalisering av Maridalsveien 323
Transport
- Ny bilpool for elektriske biler i Silurveien 2 og Madserud Alle 34

Handlingsplan

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Energi: Tiltak
- Sensorprosjekt i Maridalsveien 323
- Utbedring av automatikk og kjøling i Dronningsgate 13
- Ny automatikk på fjernvarme og fjernkjøling i Strandveien 12
- Ny automatikk i Lørenveien 42
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,67 liter pr.mil
Avfall: Mål og restavfall
160000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
- Jevnlig rapportering på resultat
- Bedre tallene fra leverandør