Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Vera Tank AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vera Tank AS er Norges ledende leverandør av tankløsninger for sikker lagring og transport av olje, drivstoff og kjemikalier. Vi er leverandør til aktører i bygg- og anlegg, landbruk, havbruk, industri, transport, sjø- og luftfart. Vera Tank har vært med på å utvikle tanker i 50 år. Vi legger stor vekt på nyskapning og tilpasning av produkter til gjeldende regelverk. Selskapet holder til på Nordre Fokserød 13B i Sandefjord.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 okt, 2019
Utløper: 25 okt, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

33% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

47% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Økt antall ansatte og omsetning

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Estimert forbruk oppgitt av huseier

Klimaregnskap

CO2 totalt

112% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

173% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

63% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

21% fra 2018

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Økt reisevirksomhet pga nye satsingsområder og nye leverandører.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Estimert. Vi har en liten søppelbøtte (restavfall) i fellesareal til restavfall som tømmes 1 gang per uke. Papir tømmes over i komprimator 1 gang per uke.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ingen anmerkning.
Avfall
Avfallshåndtering gjøres av huseier. Vi prøver å påvirke i den grad vi kan og har fokus på å kildesortere som det ligger til rette for per i dag.
Energi
Ingen anmerkning.
Transport
Økt reisevirksomhet med nye satsingsområder og økt omsetning.
Utslipp til luft og vann
Ingen anmerkning.
Annet
Ingen anmerkning.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Opprettholde godt arbeidsmiljø og adoptere holdninger til nye ansatte som kommer til.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
3 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
9 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsette å fremme miljøvennlig profil og påvirke leverandører som ikke er sertifisert.
Energi: Mål
61,9 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ingen tiltak. Nytt bygg med automatisk slukking av lys.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
60000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Fortsette å ta kollektivt hvor dette er mulig.
Avfall: Mål, Restavfall
43 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
82 %
Avfall: Tiltak
Ingen anmerkning.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke relevant.
Annet
Ingen anmerkning