Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Sergel Norge AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Sergel Group er en av de ledende leverandører av kreditt og fordringsadministrative tjenester i Norden og Baltikum. Sergel Group er heleid av Marginalen AB.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 des, 2019
Utløper: 25 des, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

-6% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

6% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Totaltsett så har vi hatt god fokus på papirforbruk; rutiner skal ikke printes men leses via kvalitetssystem, adgangskontroll til printer som minimerer feilprint, førstegangs utleggsforretninger og forliksklager sendes elektroninsk, men på bakgrunn av ny Personvernsforordning som trådde i kraft i 2018, så har vi måttet sende flere dokumenter per post istedet for epost. Vi utførte også 2019 en stor aktivitet rundt utleggsforretninger som førte til flere utskrifter og oversendelser per post enn vanlig.

Energi

Energiforbruk

-25% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-25% fra 2018

CO2

CO2 totalt

-40% fra 2018

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-2% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Avfall
-Vi har merket avfallsbeholdere bedre og satt disse strategisk i forhold til avfallshåndtering i kantinen.
-Vi har tatt bort engangsartikler fra kantinen.
Energi
-Vi oppfordrer til gjenbruk og vask av kopper, istedet for å sette disse til vask hver dag.
Transport
-Fokus på å benytte tog eller samkjøre ved møtevirksomhet utenfor huset.
-Oppfordre til Skype-/Teams-møter der det er mulig for å slippe reising.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
-I Sergel Norge ønsker vi at «We care» skal være førende for hvordan vi opptrer overfor kunder, skyldnere og – ikke minst – hverandre. Vi skal sammen skape de beste løsningene for våre kunder, og samtidig vise at vi bryr oss: We Care.
-Vi skal jobbe videre for å være en helsefremmende arbeidsplass med en kultur basert på tillit, ansvar, samarbeid og dialog.
-Vi skal ha en helhetlig tilnærming til sykefraværsarbeid der vi setter oss mål og jobber på flere nivåer og fra flere vinkler.
-Vi skal styrke intern satsning på opplæring, kompetanseheving og utvikling både innenfor HMS og andre områder.
-Vi skal praktisere «Clean Desk» og det skal være et felles ansvar å holde lokalene våre ryddige og fri for unødvendige ting, ledninger, papirer og annet.
-Vi skal fortsette å ivareta våre ansattes fysiske sikkerhet og helse gjennom årlige vernerunder, brannrunder, tilbud om sunn mat, ergonomisk tilpassede arbeidsplasser og tiltak som stimulerer fysisk aktivitet.
-Vi skal ivareta det ytre miljøet gjennom å fortsatt tilfredsstille kravene som settes til oss som Miljøfyrtårn.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
10 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
-Sergel vil jobbe videre med å digitalisere deler av sin virksomhet for å redusere bruk av material.
-Fortsatt fokus på å velge miljømerkede produkter.
Transport: Tiltak
-Fortsatt fokus på å benytte tog eller samkjøre ved møtevirksomhet utenfor huset.
-Oppfordre til Skype-/Teams-møter der det er mulig for å slippe reising.
Avfall: Mål, Restavfall
300 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
92 %
Avfall: Tiltak
-Bytte ut dagens søppelbøtter til restavfall plassert rundt i lokalet til beholdere for kildesortering for å redusere restavfall.