Aurskog Sparebank

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Aurskog Sparebank er en lokal sparebank med markedsområde på Romerike. Hovedkontoret ligger på Aurskog, og banken har avdelingskontorer på Bjørkelangen, Årnes, Jessheim og Sørumsand. Aurskog Sparebank er medeier av Eika Alliansen AS.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bank og Finans, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 20 okt., 2020
Utløper: 20 okt., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Aurskog Sparebank er en selvstendig lokal sparebank med hovedkontor på Aurskog og avdelingskontorer på Bjørkelangen, Jessheim, Sørumsand og Årnes. Bankens markedsområde er Romerike med tilgrensende områder.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Banken har mål om å bruke mest mulig lokale leverandører når produkter og tjenester kjøpes inn. For 2019 var 20 % av leverandørene sertifisert innenfor et miljøledelsessystem, og 4 produktgrupper var miljømerket.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Estimert strømforbruk for 2019 var på 376.000 kWh. Vi har kun estimert verdi på Aurskog siden vi foreløpig ikke har tilgang til nettportalen til strømleverandøren, dette jobbes det med. For øvrig har vi en måler på Aurskog som er veldig høy, og som vi skal utrede. Vi forventer at reelt forbruk var lavere enn estimatet, men at det fremdeles er høyt.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Banken hadde i 2019 en varebil og en privatbil, begge dieselbiler, som ble brukt i tjeneste og som står for 28.500 km kjøring. Resterende kjøring er kilometergodtgjørelse for ansatte som kjører med privatbil i tjeneste. Flere av de ansatte har kjøpt null-utslippskjøretøy slik at noe av kjøringen i tjeneste er med el-bil, men det meste er med fossilt drivstoff. Vi har benyttet drivstoffkalkulatoren til å beregne drivstofforbruk på kjøringen til ansatte.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Bankens kontor ligger i et kjøpesenter som driftes av et eiendomsselskap. Avfallet som er registrert i rapporten er bankens eget avfall. Noe av avfallet, slik som flatpakket papp fra esker og emballasje, hentes og kildesorteres sammen med avfallet til kjøpesenteret. Det registreres på eiendomsselskapet ved mottak på miljøstasjon og er dermed ikke med i bankens rapport.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Klimaregnskapet for 2019 er bankens første klimarapportering i Miljøfyrtårnportalen, og vi har ikke sammenlikningsgrunnlag til å komme med ytterligere kommentarer til regnskapet.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Når det gjelder innkjøp i 2019 jobbet vi for å gjøre mest mulig av innkjøpene lokalt, der vi har anledning til det. Vi jobbet også med å finne leverandører som kan levere flere produkter/tjenester samlet, slik at det blant annet blir mindre frakt. For eksempel valgte vi lokal leverandør av skilt, frosting og markedsmateriell til åpningen av nytt avdelingskontor på Sørumsand. Innkjøp gjøres i all hovedsak sentralt fra Aurskog-kontoret og distribueres videre ut til avdelingskontorene.
Avfall og ombruk
Det ble ikke gjort store tiltak innenfor avfall i 2019.
Energi
De siste årene har vi gjort store grep for å spare energi på hovedkontoret vårt på Aurskog. Vi har montert bevegelsessensorer i ganger, garderober og på toaletter. Ventilasjonsanlegg slås ned til et minimum på kveld, natt og i helger. Vi har i stor grad montert sparepærer og LED-lys. Som kommentert under energi har vi en strømmåler på Aurskog som er veldig høy, og som vi skal utrede. Vi forventer at reelt strømforbruk vil bli lavere for 2020.
Transport
Det ble ikke gjort spesielle tiltak innenfor transport i 2019.
Utslipp til luft og vann
Banken har ingen utslipp til luft eller vann i egen drift.
Annet
Aurskog Sparebank opprettet i august 2019 et nytt finansieringsprodukt for bedrifts- og landbrukskunder; grønt næringslån. Lånet er for kunder med prosjekter som har fokus på miljø og bærekraft, og som vurderer å utføre energibesparende tiltak eller å investere i ny miljøvennlig teknologi.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Banken har etablert overordnede målsetninger for helse, miljø og sikkerhet. Aurskog Sparebank har som mål å sikre en mest mulig bærekraftig virksomhet, både når det gjelder intern- og ytre påvirkning. Dette gjøres gjennom:
• å tenke bærekraft og miljø som en naturlig og integrert del av vår virksomhet
• å identifisere miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi, og minimumsbruk av forbruksprodukter
• å opprettholde et godt arbeidsmiljø med god kultur, trygge rammer og helsefremmende aktiviteter for de ansatte
• å ha en miljøledelse som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten
• å jobbe kontinuerlig med vedlikehold og forbedring av vårt miljøarbeid
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Som beskrevet i vår innkjøpsrutine skal vi ved innkjøp av varer og tjenester etterstrebe å benytte lokale leverandører der det er mulig, og i tillegg benytte selskaper som har tatt et tydelig standpunkt til miljø. 20 % av de 20 største leverandørene vi handlet varer og tjenester fra i 2019 var miljøsertifisert. Vårt mål er å øke handelen fra miljøsertifiserte leverandører til 30 % innen 2 år.
Energi: Tiltak
Vi forventer en nedgang i reelt strømforbruk for 2020 når strømmålere ved kontoret er utredet.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,55 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Banken eier kun to kjøretøy som brukes i tjeneste og de må vi forvente at brukes omtrent på samme nivå som for 2019. Resterende kilometer er kjørt av ansatte i tjeneste med sine egeneide biler. I arbeidshverdagen gjennomføres det mange fysiske møter både internt mellom våre kontorer, og med kunder, som medfører en del bilkjøring. Vårt mål er å redusere antallet fysiske møter og øke antallet digitale møter de neste 2 årene. Ved bruk av nye digitale møtetjenester som Teams vil gjennomføringen av blant annet allmøter og avdelingsmøter i større grad kunne gjennomføres digitalt. 40 % av våre allmøter, med alle ansatte, skal gjennomføres digitalt i løpet av 2 år. Vi har i tillegg mål om å øke antallet digitale kundemøter de neste 2 årene. Siden flere av våre ansatte har skaffet seg null-utslippskjøretøy skal vi vurdere tilrettelegging for el-billading ved våre kontorer.
Avfall: Mål og restavfall
350 kg
Avfall: Mål og kildesortering
77 %
Avfall: Tiltak
Vi skal øke vårt interne fokus på kildesortering økt. Vi skal lage en ny kildesorteringsinstruks, samt tilrettelagt for bedre søppelsortering på både kjøkken og søppelrom. Alle ansatte har hatt søppelbøtte på sitt kontor, som tømmes i restavfall av vaskepersonalet, den skal fjernes ila 2020, og all søppel må dermed kastes på kjøkken eller søppelrom. Vi forventer at antall kilo avfall vil gå ned, og andelen kildesortert avfall vil gå opp ila 2020 pga dette.
Utslipp til luft og vann: Mål
Banken har ingen utslipp til luft eller vann i egen drift.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Banken har ingen utslipp til luft eller vann i egen drift.
Annet
Banken skal søke om å bli medlem av FNs finansinitiativ og signere FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet.
Banken skal opprette flere grønne finansieringsprodukter, og vurdere opprettelsen av andre grønne produkter.