IKT Agder IKS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 11 okt., 2020
Utløper: 11 okt., 2023

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

7% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

21% fra 2018

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-1% fra 2018

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

19% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

Vi har en økning i strømforbruk fordi ikke alle tallene har vært med i rapporten for 2018. 318087 kWh er for serverrom.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

24% fra 2018

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

32% fra 2018

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

2% fra 2018

Kommentarer

Annet (590 kg) er avfall som er sendt til makulering.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-13% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Der det er mulig handler vi i bulk i stedet for retail.
IKT Agder har overtatt eierskap av alle PCene til våre kunder som betyr at vi kjøper inn i større kvanta.
Avfall
Avfallet vårt blir veiet av transportør for et mest mulig nøyaktig bilde som kan sammenliknes fra år til år.
Vi kildesorterer alt avfall fra PC emballasje og avfall fra kontorlandskap.
Energi
Hovedkontoret vårt er et TEK10-bygg med utstrakt bruk av smarthus-teknologi.
Transport
Vi benytter kollektivtransport (buss eller jernbane) der det er praktisk mulig og ved lengre distanser. Vi har 5 varebiler som benyttes til frakt av gods og teknikere til lokasjoner over hele Agder. Dessuten har vi en stasjonsvogn som benyttes dersom flere skal delta på samme møte rundt i eier-kommunene våre.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I forbindelse med strategiarbeidet for perioden 2020-2025 er 1 av 6 fokusområder at IKT Agder skal være en attraktiv arbeidsplass med lavt sykefravær, lav turnover, og mange gode resultater på medarbeiderundersøkelsen.
IKT Agder fortsetter arbeidet med å kildesortere alt avfall. Vi har også gått til anskaffelse av 2 elbiler og vurderer å bytte ut noen dieselbiler med elbil.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Energi: Mål
400 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
IKT Agder benytter i større grad virtualisering og skytjenester.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,66 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi benytter i større og større grad fjernstyring og fjernhjelp. Det reduserer antall km og utslipp i året fra transport.
Avfall: Mål og restavfall
3500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Vi kildesorterer avfall fra PC emballasje.
Gammel datautstyr leveres til CHG for gjenbruk og gjenvinning.