Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

IKT Agder IKS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 11 okt, 2020
Utløper: 11 okt, 2023

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

7% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

21% fra 2018

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

26% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

19% fra 2018

Kommentarer til Energi

Vi har en økning i strømforbruk fordi ikke alle tallene har vært med i rapporten for 2018. 318087 kWh er for serverrom.

Klimaregnskap

CO2 totalt

7% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

24% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

-21% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

3% fra 2018

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

2% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

Annet (590 kg) er avfall som er sendt til makulering.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Der det er mulig handler vi i bulk i stedet for retail.
IKT Agder har overtatt eierskap av alle PCene til våre kunder som betyr at vi kjøper inn i større kvanta.
Avfall
Avfallet vårt blir veiet av transportør for et mest mulig nøyaktig bilde som kan sammenliknes fra år til år.
Vi kildesorterer alt avfall fra PC emballasje og avfall fra kontorlandskap.
Energi
Hovedkontoret vårt er et TEK10-bygg med utstrakt bruk av smarthus-teknologi.
Transport
Vi benytter kollektivtransport (buss eller jernbane) der det er praktisk mulig og ved lengre distanser. Vi har 5 varebiler som benyttes til frakt av gods og teknikere til lokasjoner over hele Agder. Dessuten har vi en stasjonsvogn som benyttes dersom flere skal delta på samme møte rundt i eier-kommunene våre.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I forbindelse med strategiarbeidet for perioden 2020-2025 er 1 av 6 fokusområder at IKT Agder skal være en attraktiv arbeidsplass med lavt sykefravær, lav turnover, og mange gode resultater på medarbeiderundersøkelsen.
IKT Agder fortsetter arbeidet med å kildesortere alt avfall. Vi har også gått til anskaffelse av 2 elbiler og vurderer å bytte ut noen dieselbiler med elbil.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Energi: Mål
400 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
IKT Agder benytter i større grad virtualisering og skytjenester.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,66 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi benytter i større og større grad fjernstyring og fjernhjelp. Det reduserer antall km og utslipp i året fra transport.
Avfall: Mål, Restavfall
3500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Vi kildesorterer avfall fra PC emballasje.
Gammel datautstyr leveres til CHG for gjenbruk og gjenvinning.