Cultura Bank

Innrapportering for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bank og Finans, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jun., 2020
Utløper: 01 jun., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Omsetning er ikke aktuelt for banker

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

6% fra 2018

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

2% fra 2018

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Vi velger miljøvennlige produkter og miljøsertifiserte leverandører der det er mulig. Andel av innkjøpsvolum er basert på våre største leverandører (de som har fakturert kr 40 000 eller mer i år)

Energi

Energiforbruk

-16% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-16% fra 2018

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-78% fra 2018

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

10% fra 2018

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

450 kg av papir er makulator (komprimert) innlevert til Norsk Gjennvinning, ifølge rapport. Det ble gjort en større arkivopprydding i 2019, derfor høyere enn året før.
Har startet med sortering av matavfall, men da det ikke er gjort hele året vil vi måle det i 2020.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-49% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Avfall og ombruk
Startet med sortering av matavfall
Energi
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Transport
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Utslipp til luft og vann
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Annet
Ikke funnet flere forbedringstiltak

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Se https://www.cultura.no/verdigrunnlag?fane=Brekraftspolicy
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
55 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Øke andel miljøsertifiserte leverandører og prosentandel ved å purre på forespørsler om sertifisering.
Energi: Tiltak
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Transport: Tiltak
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Avfall: Mål og restavfall
200 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Sortere matavfall (startet delvis i 2019)
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke funnet flere forbedringstiltak