Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Arealtek AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rådgivende ingeniørfirma innenfor kommunalteknisk planlegging

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Leietaker, Felles kriterier, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 05 mai, 2020
Utløper: 05 mai, 2023

Systemkrav

Årlig omsetning

29% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

27% fra 2018

Kommentarer til Systemkrav

Arealtek AS fortsetter sin vekst i omsetting og antall ansatte.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Plotterne er nesten ikke i bruk lengre, og det er vesentlig mindre forbruk av kopipapir selv om ant. ansatte har økt. Vi har gått over til e-faktura.
Som konsulentvirksomhet i leide lokaler har vi et begrenset ant. produkter vi forbruker. Konvolutter, kopipapir, batterier og oppvaskmiddel til maskin er miljømerket.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

17% fra 2018

Kommentarer til Energi

Arealtek flyttet til nye lokaler på Elverum i 2018 og har i tillegg utvidet med en avdeling på Gardermoen. Oppvarmet areal inkluderer fellesarealer. Vi leier lokalene. Det er fjernvarme til oppvarming. Forbruk inkluderer ventilasjon og kjøling. Strømforbruk er inkludert i leiepris.
Gårdeier benytter led-lysrør og -lamper der dette er mulig.

CO2

CO2 totalt

-29% fra 2018

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-15% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

17% fra 2018

Kommentarer til Transport

Excel-ark med kjøretøyoversikt er tatt i bruk fom 2019. Det er tidligere benyttet gj.snittstall.
Det legges vekt på samkjøring til møter og oppfordres til å bruke kollektivtransport dersom hensiktsmessig.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-4% fra 2018

Kommentarer til Avfall

Avfall registreres av felles kantinemedarbeider. Vi er flere bedrifter med felles kantine. Det kildesorteres i fellesarealet. Ansatte har ikke egne søppeldunker på kontorene. Pga. koronasituasjonen og permittering har vi ikke mottatt tall for 2019. Tallene for 2018 er skjønnsmessig oppjustert med 5%.

Vask av kontorer og innsamling av søppel administreres av innleid selskap. Det er egen kontainer med presse for papp og papir for kontorfellesskapet.

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Arealtek har deltatt som en av flere virksomheter i prosjektering av løsninger innenfor VVA og byggeledelse i ny bydel Ydalir i Elverum kommune.
Innkjøp og materialbruk
Det er en målsetting å begrense innkjøp og velge miljømerkede produkter der disse er tilgjengelig.
Avfall
Vi kildesorterer og genererer lite avfall, og er bevisste på bruk av utskrift for å redusere papirmengden. Felles kantine sammen med flere virksomheter gir trolig mindre matsvinn.
Energi
Gårdeier setter ned temperaturen mellom 1. mai og 1. oktober. Utleielokalene er tilknyttet fjernvarmeanlegg. Belysning slukkes ved endt arbeidsdag.
Transport
Økt oppdragsmengde og flere ansatte bidrar til økte transport. Ansatte benytter i hovedsak bil da man ofte skal ut på anlegg. Samkjøring der mulig, flere møter gjennomføres på teams og det oppfordres til bruk av kollektivtransport dersom praktisk.
Utslipp til luft og vann
Ingen utslipp til vann. Utslipp til luft knytter seg først og fremst til transport.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I personalhåndboka står vårt overordnede mål:
Arealtek skal ha et oppdatert KS-system som brukes aktivt av alle ansatte for å ivareta firmaets miljøpolicy og HMS-mål.
-Arealtek skal bidra til et bærekraftig samfunn ved å tilby fremtidsrettede og nyskapende rådgivningstjenester innenfor våre fagområder.
-Arealtek skal være en solid og god arbeidsplass. Virkemidler for å oppnå dette er
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
5 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
-Begrense innkjøp, gjenbruke det vi har.
-Brukt, teknisk utstyr leveres til gjenvinning
-Fortrinnsvis velge miljøsertifiserte produkter
Energi: Mål
150 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Slokke lys når man forlater kontoret og fellesarealer
Miljøvennlig oppvarming gjennom fjernvarme og balansert ventilasjon.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Praktisere samkjøring
- Økte bruken av teams-møter
- Benytte kollektiv der det er hensiktsmessig
Bilparken er fornyet. Registrering av km gjøres i nytt Excel-ark som gir en mer detaljert oversikt enn tidligere
Avfall: Mål, Restavfall
295 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
- fokus på gjenbruk
- redusere matsvinn i kantina
- begrense ant utskrifter
- kun avfallsdunker i fellesarealet
Vi er en liten virksomhet som i utgangspunktet genererer lite avfall. Det er et mål at avfallsmengden ikke øker selv om vi blir flere ansatte.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Knytter seg til transport. Se tiltak under dette punktet.
Annet
Arealtek har over flere år hatt økning i antall ansatte som er det som i størst grad påvirker firmaets miljøbelastning. Der vi har særlig forbedringspotensial er forbruk av papir og mindre transport. Som en følge av koronaviruset og tilpasninger ser vi at teams-møter i mye større grad må benyttes. Dette er både miljø- og tidseffektivt.