Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Capus AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Capus er et av landets ledende og mest økonomisk solide kompetansemiljøer innen rekruttering. Selskapet består av erfarne rådgivere, en av markedets største Research-avdelinger og et dedikert Bid & Marketing-team. Vi leverer kvalitetssikrede rekrutteringer av ledere og fagspesialister. Vår kundeportefølje representerer et tverrsnitt av norsk næringsliv og offentlige virksomheter.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 mar, 2019
Utløper: 13 mar, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

3% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

17% fra 2018

Kommentarer til Systemindikatorer

I forhold til 2018 så har vi hatt en økning i omsetning med 3,6%. Antall årsverk økte fra 28 til 33.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Capus kjøper det aller meste fra Inventum som er Miljøfyrtårn. I dag så er over 50 % av alle forbruksartikler miljømerket. Dette gjelder kontorrekvisita, sanitærprodukter og rengjøringsprodukter. To av seks sentrale leverandører som vi benytter er miljøsertifisert.

Energi

Energiforbruk

-5% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-5% fra 2018

Kommentarer til Energi

I forhold til 2018, så gikk energibruket ned med 5%. Vi har ingen egen strømmåler for våre lokaler og energibruket er vår andel av byggets totale energibruk.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-2% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

6% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

321% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-3% fra 2018

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Det ble utbetalt 6 391 km i kilometergodtgjørelse i 2019, hvorav 4 200 km var elbil. På vanlige biler (2 191 km) har vi her forutsatt et gjennomsnittlig forbruk på 0,54 liter per mil, fordelt på 50/50 diesel og bensin. Vi hadde 22 flyreiser i 2019, fordelt på 20 i Norden og 2 i Europa (utenfor Norden).

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Totalt oppstod det ca. 1370 kg avfall i 2019, og av dette ble 67 % kildesortert. 5 kg farlig avfall, er brukte toner.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Capus skal etterspørre miljøvennlige varer og tjenester. I praksis handler det om å stille gode miljøkrav til oss selv, samt ta gode miljøvalg hvor innkjøp handler om mer enn laveste pris. Capus har utarbeidet en guide for våre innkjøpsrutiner. Vi har i tillegg et dokument som viser miljøstatus for varer og leverandører, sist oppdatert april 2020. Permer og mapper gjenbrukes.
Vi har oppfordret våre sentrale leverandører til å bli miljøsertifisert. Vi skal fortsette med å etterspørre produkter med miljømerke, men samtidig så jobber vi med å kuttet ned på antall produkter, og som kan bidra til færre miljømerkede produkter.
Avfall
Capus har etablert et system for kildesortering og innsamling av resirkulerbare materialer. Målet er å lage et så enkelt system som mulig, for på denne måten å bidra til at flest mulig etterlever de overordnede retningslinjene til punkt og prikke. Det er blant annet satt opp skilt på ulike avfallsbeholdere i våre lokaler. Dette som et ledd i det arbeidet som må gjøres med å lære opp de ansatte til å sortere riktig. Capus har derfor utarbeidet en kildesorteringsinstruks som alle ansatte skal følge.
Vi kildesorterte i avfallstypene;- papp, papir, matavfall, brukte toner og EE-avfall. Skriveren har standard dobbeltsidig utskrift. Vi bruker ikke engangsartikler som kopper, asjetter o.l. Brukte tonerkassetter hentes av leverandør. Vi har fått mer elektroniske signaturer, som bidrar til mindre papirbruk.
Energi
Lokalene er nyopppusset. Flere av lyskildene er erstattet med led og med bevegelsessensorer. Bygget har energiattest med energikarakter C og rød som oppvarmingskarakter.
Transport
Vi har reiseretningslinjer. Capus holder til på Majorstuen, et kollektivt knutepunkt med lett tilgang til t-bane, trikk og buss. Omtrent alle ansatte bruker offentlig kommunikasjon, sykler eller går til og fra jobb.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
HMS-politikk
I Capus skal alle ha en helsefremmende, meningsfylt og trygg arbeidssituasjon som gir trivsel og arbeidsglede.
Gjennom en risikobasert tilnærming vil vi eliminere HMS-farer, redusere risiko og fokusere på våre hovedutfordringer:
- Redusere sykefravær
- Hindre ulykker
- Unngå helseskadelig påvirkning
- Skape et trivelig arbeidsmiljø
- Ytre miljø (avfall, innkjøp og reiser)

Vi arbeider aktivt med forbedring av HMS og har forpliktet oss til å etterleve myndighetskrav og HMSforpliktelser ovenfor våre interessenter. Capus er en inkluderende arbeidsplass, hvor vi tilstreber å tilrettelegge arbeidet til den enkeltes behov. Medarbeiderne og deres representanter medvirker aktivt i HMS-arbeidet, og sammen ivaretar og utvikler vi arbeidsmiljøet vårt.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
9 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
3 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har et mål om å øke antallet miljøsertifiserte leverandører fra 2 til 3.
Energi: Mål
130 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Per i dag så foreligger det ikke noen planer om å gjennomføre ENØK tiltak i 2020. Vi har ingen egen strømmåler, og målet på energibruk i 2020 er det samme som ble brukt i 2019.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,53 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ansatte er flinke til å bruke tlf. og skype. Ansatte reiser kun når det er helt nødvendig og fortrinnsvis med bruk av kollektive transportmidler. Daglig leder disponerer elbilen, men brukes også av de ansatte i tjenestereiser.
Avfall: Mål, Restavfall
430 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Vi har et overordnet mål på at kildesorteringsgraden skal være på over 70 %.