Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Grundig Renhold

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Grundig Renhold AS er et lokalt firma i Stavanger. Vår kundemasse er fra små til store kunder. Vi ønsker at alle kunder skal bli sett, hørt og oppleve samme service. Organisasjonen er opptatt av fleksibilitet. Som sertifisert Miljøfyrtårn bedrift, har vi fokus på våre valg i hverdagen. Vårt fokus er: god opplæring, god oppfølging og å lytte til våre ansatte og kunder. Vi ønsker å gjøre en forskjell. Vi ønsker at brukere i bygg vi rengjøre, skal oppleve at renholdet holder god kvalitet. Grundig Renhold AS skreddersyr renhold etter kundenes behov.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Renholdsbedrift, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 sep, 2019
Utløper: 13 sep, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-12% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

533% fra 2018

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

18% fra 2018

Kommentarer til Innkjøp

Redusert forbruk papir.
Fakturaer sendes pr EHF/e-post. rundt 2% av fakturaene sendes manuelt
Tilbudsdokumenter pr e-post.
Dokumenter til ansatte sendes i hovedsak via mail

Energi

Energiforbruk

-14% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-14% fra 2018

CO2

CO2 totalt

-9% fra 2018

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-7% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-2% fra 2018

Kommentarer til Transport

1 bil er byttet ut høsten/tidlig vinter 2019 fra bensin til hybrid

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-15% fra 2018

Kommentarer til Avfall

Ihht gjeldende regler kastes plast i restavfall.

Vannforbruk

Vannforbruk

37% fra 2018

Kommentarer til Vannforbruk

Det er en økning i forbruk av vann. Eier av bygg vil undersøke om det er lekkasjer eller andre årsaker til økt forbruk.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Gjennom 2019 har vi økt antall miljøprodukter til 38.
Av våre leverandører er det 13 som har miljømerkingen - Miljøfyrtårn, ISO14001 eller tilsvarende.
Hos ny kunde er det kjøpt inn doseringssystem for dagligrent, sanitær og grovrent.
Innkjøp av miljømerkede microkluter - testet ut med tilfredsstillende resultat.
Videreføring av bruk av doseringspumper/målebeger for rett dosering av kjemi.
Det er også tatt i bruk 2 produkter som innehar miljømerkingen cradel-cradle.
Avfall
Redusert bruk av papir - arbeider med at bedrifter blir mer digitalisert.
HMS datablad - digitalisert
Arbeidslister/arbeidsplaner digitalisert
Forbruk innstikkposer redusert ettersom flere og flere går over til miljøstasjoner.
Tomme tonere leveres i retur til leverandør.
Energi
Reduksjon fra 2018 til 2019 på 5132 kwh
Redusert temperatur på rom som står ubrukt. Lys slås av i rom som ikke er i bruk.
Lysstoffrør skiftet ut med led
Transport
1 bil er byttet fra bensin til hybrid. Det er pr 31 12 2019 2 hybrid biler i firmaet.
Samkjøring benyttes så mye som mulig.
Gjennom 2019 har gj sn drivstoff forbruk per mil blitt redusert til 0,67L
Utslipp til luft og vann
Økt bruk av doseringsystem.
Benytter flere produkter som er RTU (ferdig utblandet). Sikrer redusert overforbruk av kjemi.
Gjennomgang av kjemi - kjemi som ikke er nedbrytbar er fjernet fra sortiment

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Grundig Renhold AS har som mål å skape et trivelig og sikker arbeidsplass. Vi ønsker å ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø. Våre produkter skal ikke skade brukere. Disse målene oppnås gjennom stadig forbedringer. Både ledere og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Fokus områder:
1: Redusere sykefraværet ved å være tett på den ansatte.
2: Rett bruk av kjemi. Målet er at all kjemi som benyttes skal være nedbrytbar og ha miljømerking.
2: Kildesortering - målet er 0 avvik
3: Redusere forbruk av plast.
4: Fortsette å redusere utslipp ved transport og varelevering
5: Kvalitetsmål - vi gir oss ikke før kundene er fornøyde!
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
40 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
1: Vi har som mål, at nye leverandører må ha ISO14001, EMAS, være Miljøfytårn bedrift eller tilsvarende
2: Finne mulige alternativer til kjemi som ikke er miljømerket. Teste om noen kan byttes ut.
3: Bestrebe etter beste evne å benytte varer/produkter som har miljømerking. f.eks gå fullt over på svanemerkede microfiller?
Energi: Mål
110 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Mulige tiltak:
1: slå av lyset i rom som ikke er i bruk
2: redusere temperaturen i rom som ikke er i bruk
3: lukke dør til lager for å unngå energi tap
4: kun starte vaskemaskin/oppvask maskin når den er full
5: følge energiforbruket hvert kvartal
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
4940 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,67 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Samkjøre så ofte som mulig
Planlegge varekjøring så optimalt som mulig - nok varer i bilen, passe på at rette varer er losset, tett dialog med ansatt om behov
Ved bytte av bil må det vurderes el-bil eller hybrid
Avfall: Mål, Restavfall
250 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
63 %
Avfall: Tiltak
Måle avfallsmengden oftere - måling utføres minst 1 gang pr måned.
Gammelt el utstyr leveres til gjenvinning
Toner kassetter leveres i retur til leverandør
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
1: Ikke la vannet renne unødig
2: Innkjøp av flere doseringsystemer, pumper på kanner, målebegre for å sikre rett dosering av kjemi.
3: Benytte flere produkter som er RTU (readytouse). Spesielt på små oppdrag. Dette vil redusere forbruk av kjemi ettersom renholder slipper å blande selv.
4: Benytte kjemi som er nedbrytbar