Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Jordal skole

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Grunnskole / SFO

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 30 jan, 2021
Utløper: 15 mar, 2021

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

1% fra 2018

Antall elever og ansatte

28% fra 2018

Kommentarer til Systemindikatorer

Stor økning i elevmassen fra 01.08.19

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-34% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-34% fra 2018

Klimaregnskap

CO2 totalt

-43% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

24% fra 2018

Vannforbruk

Vannforbruk

-8% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Nye svanemerkede møbler til kontor og personalrom
Nye stoler til alle elever. Oppgradering av det ene mat og helsekjøkkenet.
Nytt kjøkken i Trappa.
Transport
Forbedret garderobene til personalet for å tilrettelegge for å gå/sykle til jobben

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er forankret som en naturlig og nødvendig del av Utdanningsetatens strategi. Formålet er å fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade. Skolens lokale HMS-mål må knyttes opp mot Utdanningsetatens strategiske kart, og sees i sammenheng med skolens HMS handlingsplaner og aktiviteter. Mal lokal handlingsplan
OVERORDNEDE MÅL
Arbeidsmiljø:
•arbeidstakerne skal ha et helsefremmende arbeids- og læringsmiljø
•arbeidstakerne skal være vernet mot psykiske og fysiske helseskader
•arbeidsgiverrepresentantene på alle administrative nivåer skal ha tilstrekkelig opplæring til å ivareta sitt HMS-ansvar

Brannsikkerhet:
•Liv, helse, miljø og materielle verdier skal være vernet mot brann og eksplosjon

EL-sikkerhet:
•Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være utført, driftet og vedlikeholdt slik at det ikke medfører fare og ulykker

LOKALE MÅL
Arbeidsmiljø:
•Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
•Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
•Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
•Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre

Brann/brannvern:
•Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
•Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann

El-sikkerhet:
•Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
•Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr

Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi benytter oss av den nye lokale innkjøpsveilederen. Vi skal behovsvurdere innkjøpene og kjøpe inn miljømerkede produkter.
Energi: Mål
145 kWh per kvadratmeter