Butikkonsept AS

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Må sjekke om det også skal legges til Byggentreprenør

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 03 jun., 2020
Utløper: 03 jun., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Leverandørinfo er hentet fra leverandørene og nettsidene deres.
Fått innkjøp av kopipapir fra regnskapsansvarlig.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Fått areal og forbruk av gårdeier.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Vi har reist på befaringer i andre deler av landet, samt deltatt på messer i utlandet.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Vi leier lokale og gårdeier har to containere, en til papp og en til restavfall.
Tallene er beregnet ut i fra avfallsrapport fra gårdeier som gjelder hele bygget.
Vi har beregnet i forhold til andre virksomheter på huset

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Gjøre våre samarbeidspartnere bevisste på vår miljøsertifisering. Påvirke dem i riktig retning.
Etterstrebe å minske bruk av emballasje, internt og eksternt.
Avfall og ombruk
Vi bruker containere for egnet avfall, el-bur og sørger for at det er en miljøansvarlig på hvert prosjekt.
På kontoret skal vi påvirke gårdeier til bedre gjenvinning- og kildesorteringsrutiner.
Energi
Slukker lyset i hele lokalet og slår av alle pcer hver kveld.
Nyoppussede lokaler med energieffektiv belysning og kjøkkenutstyr.
Transport
Vi har 5 stk. firmabiler, 2 stk EL-biler. Vi bruker EL-biler så langt det lar seg gjøre, tog brukes også.
Utslipp til luft og vann
Vi har ikke direkte utslipp til luft eller vann.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Satsing på miljø og gjøre de ansatte mer miljøbevisste.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
5 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Påvirke leverandører.
Energi: Tiltak
Lukke vinduer, slå av pc og lys i lokalet, sørge for riktig temperatur.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Kjøre mer miljøvennlig, pen kjøring.
Avfall: Mål og restavfall
1450 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Påvirke gårdeier til å sørge for bedre kildesortering samt ha bedre kildesortering på kontoret.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fortsatt ikke ha direkte utslipp
Annet
Bli Miljøfyrtårn sertifisert!