Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Nordisk Energikontroll

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggentreprenør, Felles kriterier, Leietaker, Ventilasjons-, kulde- og varmepumpearbeid

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 jan., 2021
Utløper: 04 jan., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

25% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

25% fra 2018

Kommentarer til Systemindikatorer

Etablert Nordisk Energikontroll Telemark AS i Porsgrunn

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

28% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

28% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

-40% fra 2018

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

-34% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

-50% fra 2018

Antall kjørte kilometer

-53% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

26% fra 2018

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

1300% fra 2018

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

12% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Materiale leveres direkte til prosjektene.
Avfall
Kildesortering i kontorer
Energi
Slå av utstyr som ikke er i bruk.
Transport
Anskaffet 2 nye el-biler som har erstattet bensin.
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Fortsette med å opprettholde et sundt bog godt arbeidsmiljø.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøp av miljømerkede produkter.
Fortsette med redusering av utskrifter på kopimaskin.
Energi: Mål
180 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ikke noe særskilt utenom å slå av elektrisk utstyr når vi forlater kontorene.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Det vil i løpet av 2020 bli 2 nye el-biler som erstatter 2 biler på fossilt drivstoff. Antall kjørte km med el-bil vil derfor øke betraktelig.
Avfall: Mål, Restavfall
50 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Fortsette med kildesortering og redusere papirforbruk.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke relevant