Nordisk Energikontroll

Innrapportering for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggentreprenør, Felleskriterier, privat og statlig, Ventilasjons-, kulde- og varmepumpearbeid

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 jan., 2021
Utløper: 04 jan., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

25% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

25% fra 2018

Kommentarer

Etablert Nordisk Energikontroll Telemark AS i Porsgrunn

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

28% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

28% fra 2018

Kommentarer

Forbruket er høyt grunnet feil på ventilasjonsanlegget som har gitt for kald luft på sommerstid. Dette har medført at vi har vært nødt til å benytte ekstra panelovner.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-50% fra 2018

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

12% fra 2018

Matsvinn og øvrig matavfall

1300% fra 2018

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-40% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Materiale leveres direkte til prosjektene.
Avfall og ombruk
Kildesortering i kontorer
Energi
Slå av utstyr som ikke er i bruk.
Transport
Anskaffet 2 nye el-biler som har erstattet bensin.
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Fortsette med å opprettholde et sundt bog godt arbeidsmiljø.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøp av miljømerkede produkter.
Fortsette med redusering av utskrifter på kopimaskin.
Energi: Tiltak
Ikke noe særskilt utenom å slå av elektrisk utstyr når vi forlater kontorene.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Det vil i løpet av 2020 bli 2 nye el-biler som erstatter 2 biler på fossilt drivstoff. Antall kjørte km med el-bil vil derfor øke betraktelig.
Avfall: Mål og restavfall
50 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Fortsette med kildesortering og redusere papirforbruk.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke relevant